Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Psykolog bistand er muligt i projektet via en aftale med psykolog fra kræftensbekæmpelse.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Projektet er endnu ikke afsluttet, og det er for tidligt at konkludere om projektet har nåetformålene.Inklusion i projektet foregår frem til 31/12-2012, hvorefter tilbuddene som ovenforbeskrevet foregår i 2013.Det er indtil videre lykkedes at fastholde de inkluderede patienter i projektet, men det erfor tidligt at afgøre om det medfører de tilsigtede gevinster og færre indlæggelser på sigt.Der er, som beskrevet, inkluderet 80 patienter, men om projektet har medført færreindlæggelser for disse 80 patienter vides ikke på nuværende tidspunkt, da projektet ikkeer afsluttet. Som beskrevet under punkt 2 sås indlæggelserne efter disse patienter blevafsluttet i ambulatoriet, og denne fase er endnu ikke nået i projektet. De fastholdes i dereskontakter/aftaler med ambulatoriet og mestrer deres liv bedre som patient med enkronisk sygdom med større ansvar for sig selv i denne periode.Det har undret undervejs er, at det har været en udfordring at motivere patienterne tilpsykologbistand eller få en erkendelse af, at behovet er der.Det forventes, at projektet kan konkludere en forebyggelse af indlæggelser vedfastholdelse af særlig socialt udsatte patienter under en eller anden form.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultater• Der er en fornemmelse af, at patienterne i højere grad fastholdes i interventionerneomkring livsstilsændringerne.• Årsagen til ovenstående er muligvis, at patienterne ikke afsluttes, men fortsat bevarertilknytningen til hjertesvigtklinikken og skal følges i henhold til protokollen.• At motivere patienter til samtale med psykolog har vist sig at være vanskeligere endantaget, da få tog imod tilbuddet• Mulighed for gruppesamtaler er etableret, men det er stadig ”tabu” belagt, for en delpatienter, at erkende behovet for psykolog.Der vil blive målt på både kvantitative og kvalitative data, da begge dele er opsamletløbende i projektet og nogle data er i en database:• Antal af genindlæggelser• Effekt af intervention omkring livsstilsændringer (data fra database ogspørgeskemaer)• Fortsat compliance• Livsstilsfaktorer• Patientens egen opfattelse af ” hvordan har du det?” (spørgeskemaer)Side 114

More magazines by this user
Similar magazines