Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Med baggrund i det ovennævnte ønskede vi med projektet, at koordinering og udvekslingaf viden i overgangene mellem sektorer blev udviklet. Vi har på Regionshospitalet Randershele fire samarbejdskommuner. Alle disse kommuner havde ved projektets start fase 3hjerterehabiliteringstilbud, men der var tale om meget forskelligartede tilbud. Ligeledes erder med fire samarbejdskommuner rigtigt mange samarbejdspartnere og mangeforskellige organisatoriske forhold at tage hensyn til i det tværsektorielle samarbejde. Detvar vores vurdering, at disse forhold vanskeliggjorde koordineringen af sammenhængendehjerterehabiliteringsforløb fra indlæggelse til ambulatorium og videre til kommune og /eller praktiserende læge. Dette ledte frem til nedenstående formål med projektet.FormålFormålet med projektet var udvikling af indsatsen til AKS-patienter i et samarbejde mellemhospital, kommune og almen praksis. Projektet skulle medvirke til opfyldelse af formålet iRegion Midtjyllands ”Forløbsprogram for hjertekarsygdom” (Region Midtjylland 2008) vedat:• Udvikle et samlet og velkoordineret hjerterehabiliteringsforløb fra indlæggelse tilambulatorium og videre til kommune og / eller praktiserende læge.• Udvikle og beskrive samarbejdsrelationerne i forhold til det organisatoriske ansvar ogsundhedsfaglige indhold mellem hospital, kommune og praktiserende læge.• Udvikle en målrettet rehabilitering, der gav patienterne viden om og forståelse for egensygdom, så de aktivt kunne deltage i forebyggelse af yderligere udvikling af dereshjertekarsygdom.• Etablere et tilbud om socialt differentieret hjerterehabilitering for udsattehjertepatienter.MålsætningProjektet blev gennemført som et udviklingsprojekt med løbende evaluering og udviklingaf indsatsen ud fra følgende mål:• At patienten oplevede kvalitet og koordinering i rehabiliteringsforløbet i overgangenemellem hospitalet, kommunen og den praktiserende læge.• At patienten, når han / hun blev udskrevet fra hospitalet, følte sig velinformeret om detforestående rehabiliteringsforløb.• At det gennem rehabiliteringsforløbet var tydeligt for patienten, hvilke sundhedsfagligepersoner han / hun kunne kontakte ved behov.• At patienten ved afslutning af fase 2 rehabilitering på hospitalet følte sig velinformeretom muligheden for og indholdet af fase 3 rehabilitering i hjemkommune.• At rehabiliteringsforløbet fra indlæggelse på hospitalet til eventuel rehabilitering ihjemkommune (hvis patienten ønskede dette) oplevedes sammenhængende ogvelkoordineret for den enkelte patient.• At overlevering af information på tværs af sektorer oplevedes tilfredsstillende forpatienter og samarbejdspartnere.• At de sundhedsfaglige personer på hospitalet, i kommunerne og i almen praksisoplevede, at patientforløbene var sammenhængende og velkoordinerede.• At udsatte hjertepatienter fik mulighed for ekstra, individuel støtte ved behov.Effekter / KausalsammenhængeMed udgangspunkt i den i baggrunden beskrevne dokumentation forventede vi medprojektet en effekt i forhold til patienttilfredshed, patientcompliance og kontrol af sygdomSide 122

More magazines by this user
Similar magazines