Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

(Sundhedsstyrelsen 2008, s. 12). Heraf har vi i projektet jf. ovenstående monitoreret påførstnævnte. Idet der ligeledes er dokumentation for, at det er muligt at rekruttere ogfastholde udsatte patienter i et rehabiliteringsforløb ved intensiveret, systematiskvisitation og individuelt tilrettelagt rehabiliteringsindsats (Mellier 2007), forventede videsuden en effekt på disse parametre (er ikke monitoreret i projektet).MålgruppePatienter blev inkluderet i projektet, hvis de opfyldte følgende inklusionskriterier:• Var omfattet af ”Forløbsprogram for hjertekarsygdom”, dvs. fik diagnosen akutkoronart syndrom (defineret ved diagnosekoderne (ICD10-koder) 121.0 – 121.9 og120.0).• Fik diagnosen i perioden 01.02.11 – 31.07.12.• Var hjemhørende Regionshospitalet Randers.Patienter blev udeladt i undersøgelsen, hvis de døde inden patientevalueringen eller det udfra en lægefaglig vurdering blev angivet, at patienten ikke skulle deltage i rehabiliteringgrundet eksempelvis demens og svær comorbiditet.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingServiceydelser leveret til patienterPatienterne blev tilbudt hjerterehabiliteringsforløb, som allerede var et eksisterendetilbud, bestående af indledende individuel samtale med sygeplejerske, gruppebaseretfysisk træning to gange ugentligt samt gruppebaseret undervisning i krisereaktioner,livsstilsfaktorer der har betydning for hjerte-kar-sygdom samt det normale hjerte ogkredsløbet. Der var fokus på fastsættelse og vedligeholdelse af mål for livsstilsændringersammen med patienten. Ligeledes blev alle patienter i projektet tilbudt individuel samtalemed diætist samt læge. Pårørende blev inviteret med i det omfang, den enkelte patientønskede det.Da vi gennem projektet ønskede at have fokus på og udvikle sammenhængende ogvelkoordinerede patientforløb, blev patienterne ud over vores eksisterende forløb tilbudtfølgende:• Patienten blev præsenteret for et medlem af rehabiliteringsteamet inden udskrivelsefra sengeafsnit på hospitalet. Der blev her informeret om fase 2 og fase 3rehabiliteringstilbuddene og motiveret til deltagelse.• Patienten fik plan for den kommende rehabilitering allerede under indlæggelsen.• Det sikredes inden udskrivelse fra hospitalet, at der var bestilt tid til praktiserende lægeindenfor 2 uger efter udskrivelse.• Individuel indledende samtale ved sygeplejerske indenfor 2 uger efter udskrivelse frahospitalet.• Individuel indledende samtale med fysioterapeut om mål, forventninger til fremtidigeændringer af motionsvaner og motivation.• Hvis patienten ønskede fase 3 rehabilitering i hjemkommunen efter fase 2 påhospitalet, blev der tidligt i forløbet givet besked om dette ønske til kommunen for atmindske risikoen for ventetid for patienten mellem fase 2 og fase 3.• Tildeling af kontaktperson(er) for alle patienter. Kontaktpersonsfunktionen blevSide 123

More magazines by this user
Similar magazines