Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

tydeliggjort for patienten og eventuelle pårørende. Kontaktpersonen var ansvarlig forformidling af patientens situation og handlinger mellem faggrupper og mellemsektorer.• Opstart af fase 2 rehabilitering senest 2 uger efter udskrivelse fra hospitalet.• Screening for depression ca. 6 uger efter udskrivelsen og samtale i forbindelse medsvar. Ved positivt svar blev patienten henvist til praktiserende læge.• Individuel samtale med fysioterapeut midtvejs i fase 2, hvor patienterne affysioterapeut blev informeret om muligheden for og indholdet af fase 3 tilbud i dereshjemkommune.• Patientens forventninger til fremtidig træning blev drøftet med fysioterapeuten islutningen af fase 2.• Afsluttende samtale ved sygeplejerske, hvor forløbet blev evalueret, mål blev sat ogvidere rehabiliteringsplan for fase 3 blev udarbejdet sammen med patienten.Rehabiliteringsplanen blev sendt til patientens hjemkommune og praktiserende læge.• Telefonisk opfølgning 2 måneder efter endt fase 2 rehabilitering på hospitalet vedkontaktperson.Patienter i projektet blev screenet med henblik på en socialt differentieret indsats medudgangspunkt i samlivs- og uddannelsesstatus, alder og individuelle belastninger somforeskrevet af Lucette Meillier (Meillier 2007) og i Forløbsprogram for hjertekarsygdom(Region Midtjylland 2008). Patienter, som på baggrund af denne screening blev vurderetsom udsatte, blev ved behov tilbudt:• Ekstra individuel samtale med sygeplejerske.• Hjælp til kontakt til praktiserende læge.• Mulighed for individuel samtale ved sygeplejerske, diætist og fysioterapeut, hvispatienten ikke ønskede at indgå i det gruppebaserede undervisningsforløb.• Patienter, som udeblev fra fase 2 rehabiliteringen, blev i lighed med patienter visiterettil grundrehabilitering kontaktet af kontaktperson med henblik på opfordring tildeltagelse. Ved behov blev patienten henvist til fortsat rehabilitering med individuellesamtaler.Serviceydelser leveret til sundhedspersonale og samarbejdspartnereVi har arbejdet på at sikre kendskab til de forskellige tilbud i fase 1, 2 og 3 mellem hospital,kommune og almen praksis for at koordinere overgange og sikre sammenhænge ihjerterehabiliteringsforløbet for patienterne. Dette er sket gennem:• Skriftlige beskrivelser af de forskellige tilbud og samarbejdsaftaler.• Studiebesøg for samarbejdspartnere fra kommuner og almen praksis.• Møder i implementeringsgruppe for ”Forløbsprogram for hjertekarsygdom”.• Afholdelse af fælles skolebænkEvalueringProjektet er blevet evalueret af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) med fokuspå overgange mellem fase 1, 2 og 3 og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet på tværs afsektorer planlagt ud fra målepunkterne nævnt under punkt 2. Evalueringen er gennemførtved udsendelse af spørgeskemaer og efterfølgende 2 fokusgruppeinterview, hvoraf detførste fokusgruppeinterview indgik i en delrapportering (CFK 2011) og det andet islutrapporteringen (CFK 2012). Fokusgruppeinterviewene tog udgangspunkt i temaer fraspørgeskemaundersøgelsen.Side 124

More magazines by this user
Similar magazines