Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Med baggrund i ovenstående kan det således konkluderes, at det er lykkedes at udvikle etsamlet og velkoordineret hjerterehabiliteringsforløb indenfor anbefalingerne afforløbsprogrammet, og at dette har bevirket et øget ressourceforbrug – men at det ikke ermuligt at vurdere, hvorvidt de i projektet implementerede indsatser kan bidrage til godressourceudnyttelse.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Implementeringen af forløbsprogrammet ved Projekt Hjerterehabilitering har medført enbetydelig mer-aktivitet i forhold til antallet af ydelser til patienter og samarbejdspartnerejf. ovenstående økonomiske betragtninger. Dette udgør naturligvis en stor udfordring iforhold til muligheden for at kunne fastholde de implementerede indsatser. Alligeveldrøftes aktuelt muligheder for videreførelse af de fleste elementer, som er igangsat underprojektet, med fokus på at fastholde / videreudvikle resultater og erfaringer fra projektet.Da drøftelserne om fremtidige arbejdsgange og dermed, hvilke tiltag, der justeres, ikke ertilendebragt, er det endnu for tidligt at sige, hvordan fremtidig hjerterehabilitering vil seud.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Der er med Projekt Hjerterehabilitering tale om et meget lokalt forankret projekt medfokus på lokale arbejdsgange. Resultater og erfaringer fra projektet vil derfor blivevidereformidlet til personale i relevante afdelinger på hospitalet og til tværsektoriellesamarbejdspartnere. Desuden vil resultater og erfaringer blive fremlagt på møde forstyregruppe i Randers-klyngen.Evalueringsrapporten er distribueret til samarbejdspartnere tværsektorielt. Denne vildesuden blive offentliggjort på CFK’s hjemmeside (www.cfk.rm.dk), og vil dermed blivetilgængelig for sundhedsprofessionelle og øvrige interesserede.Endelig overvejes aktuelt, hvorvidt projektets erfaringer og resultater skal videreformidlesi personaleblad m.v.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis / indsatsoverfor kronisk sygdom?Resultat af anvendelse af måleredskabet ”En guide til fastholdelse af praksis” udført d.22.11.2012:Proces:16,1 pointPersonale:41,4 pointOrganisation: 10,5 pointI alt:68,0 point(Se bilag 1).Som anført i guiden indikerer denne samlede score på over 55 point, at der er grundlag foroptimisme i forhold til fastholdelse af de med projektet implementerede indsatser.De to faktorer, som i scoringen viser størst potentiale for forbedring, er ”Fordele” og”Monitorering af forandringsprocessen” under dimensionen ”Proces”. Faktoren”Infrastruktur til understøttelse af fastholdelse” under dimensionen ”Organisation” visertilnærmelsesvis samme potentiale for forbedring (Bilag 1).Side 128

More magazines by this user
Similar magazines