Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

indledende og en afsluttende samtale, samt til undervisning 3 eller 4 gange. Desuden tiltræning i fysioterapien og diætistvejledning.En sårbar patient kan have mange besøg såvel telefonisk som fysisk tilstedeværelse medplanlagte besøg, eller de pludselig møder op, ”fordi det hele brænder på ”. Hvilket medførermange kontakter til andre instanser såsom jobcenter, socialrådgiver, egen læge,sygehuspræst osv.Et eksempel på serviceydelser til den sårbare patient fra case 1, som har indgået i etsocialdifferenceret forløb, er 20 besøg i hjerterehabiliteringen i et forløb på 9 mdr.Hvor mange sårbare patienter vi har, kan vi desværre ikke trække gennem EPJ, men enudfordring vi vil arbejde videre med.Antal af patienter der har deltaget i rygestop i projektperiodenW.H.O. har erklæret, at tobaksrygning er den enkeltfaktor, som har størst betydning fordødeligheden i Danmark. Rygere øger risikoen for hjerte-karsygdomme, apoplexia cerebri,en lang række kræftformer m.m. Rygning tillægges et tab i danskernes middellevetid på 3-3½ år. (sundheds St. 2006)På hjerteafdelingen Regionshospitalet i Silkeborg havde patienterne et tilbud om etindividuelt rygestoptilbud indtil december 2008. Herefter blev retningslinjerne ændretsåledes, at opgaven i sygehusregi blev, at rygerne skulle motiveres til rygeophør oghenvises til et forløb i kommunalt regi. Den ændrede praksis havde stor betydning forpatienterne, da de ikke frekventerede det nye tilbud i kommunen. Rygestop-instruktører ikommunalt regi efterlyste henvisninger fra sygehuset. Ved genindlæggelser var mangefortsat rygere, og specielt storrygerne havde svært ved at finde motivationen oggennemføre et rygestopforløb. Mange patienter gav udtryk for, at det, at blive indlagt tilobs. for iskæmisk hjertesygdom eller blive diagnosticeret med en iskæmisk hjertesygdomvar den udløsende, motiverende faktor for ønsket om rygeophør.Ligeledes gav mange også udtryk for, at et rygestopforløb var det vigtigt, at instruktøren,som ligeledes var/er kardiologisk sygeplejerske ansat i afdelingen, havde kendskab til denenkeltes sygdomssituation og at mulige spørgsmål vedrørende indlæggelse og/ellersygdomsforløb kunne medinddrages i rygestopforløbet i det omfang, der var behov fordette.På hjerteafdelingen Regionshospitalet i Silkeborg har patienterne siden 1/10 2010 igenhaft mulighed for, at blive tilbudt et individuelt tilrettelagt rygestopforløb vedrygestopinstruktør som ligeledes er ansat i afdeling M1 som sygeplejerske.Tidsforbruget til rygestopsamtaler er opgjort til 160 timer for 2012 hvilket svarer til detgennemsnitlige årlige forbrug af timer siden opstart den 1-10-2010.Perioden fra 1-4-2010 til 1-10-2012 har:136 patienter haft kontakt til rygestopinstruktøren på afsnit M1 og forløbende har væretsom følgende:62 patienter har gennemført et rygestopforløb og fået status som ex ryger.35 patienter har gennemført et rygestopforløb, men er forsat rygere. Mange patienter harnedsat forbruget betydeligt.16 patienter har haft et kortvarigt forløb med 1-2 kontakter.9 patienter var ikke motiverede eller udeblev fra 1 samtale.1 patient ønskede et gruppebaseret forløb.13 patienter er aktuelt i et rygestopforløb.Side 140

More magazines by this user
Similar magazines