Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning Formålet var at samle bedste viden om lænderygsmerter,således at forløbsprogramgruppen blev i stand til at planlægge den samlede tværfaglige,tværsektorielle og koordinerede indsats overfor patienter med kroniske/langvarigelænderygsmerter. Litteraturstudiet inkluderer opsamling af viden omkring udredning,behandling, opgavefordeling samt koordinering og kommunikation mellem involveredeparter. Undersøgelsens sammenfatning skulle medvirke til, at forløbsprogramgruppenkunne planlægge indsatsen for patienter med lænderygsmerter på den mest kvalificeredeog kompetente måde.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingResultater af litteraturstudiet er sammenfattet i en rapport, og forfatteren har formidletresultater for forløbsprogramgruppen i maj 2010 og efterfølgende stået til rådighed somfaglig ekspert for forløbsprogramgruppen.Forløbsprogrammet for lænderygsmerter er udarbejdet af en tværsektoriel og tværfagligforløbsprogramgruppe. Forløbsprogram for lænderygsmerter er godkendt afSundhedskoordinationsudvalget i juni 2012, og af Regionsrådet i august 2012.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.”Lænderygsmerter – litteraturstudie af bedste viden på området”www.marselisborgcentret.dk5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultater5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetPerspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Implementering af forløbsprogrammet skal forankres i de lokale klyngestyregrupper, somvaretager den konkrete udmøntning af tværsektorielle aftaler. Der planlægges i denforbindelse et kick-off møde med alle involverede parter i januar 2013.Endvidere er der iværksat flere tiltag, som understøtter implementering afforløbsprogrammet, bl.a. organisering af en mere entydig visitation fra almen praksis tilhospitalerne, tværfaglig visitation på hospitalerne og i praksissektoren er tilbuddet om enSide 160

More magazines by this user
Similar magazines