Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

og Kronikerkompasset burde blive afviklet parallelt. Her kunne projekterne udveksleerfaringer med hinanden om, hvordan almen praksis kan forbedre indsatsen for kronikeremed et højt medicinforbrug.En vigtig del af Gennembrudsmetoden er den tværfaglige tilgang til arbejdet medudvikling, forandring og implementering. Det var en forudsætning, at hele praksis (lægerog praksispersonale) deltog i arbejdet med Kronikerkompasset. Praksispersonalet harudgjort en betydelig del af arbejdet i Kronikerkompasset. Der har med stor tilfredshedblandt det deltagende praksispersonale været tilrettelagt og afholdt kurser forpraksispersonale med henblik på at understøtte den faglige og organisatoriskekronikerindsats i den enkelte praksis.Endvidere har der været samarbejdet med kommuner og hospitaler på forskelligetidspunkter i projektperioden. Samarbejdet drejede sig hovedsageligt om at fåvidereudviklet kommunikationen mellem sektorerne. Lægepraksis, kommuner oghospitaler afholdt efter afslutning af Kronikerkompasset en række møder med samarbejdepå dagsordenen.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningKronikerkompasset er et organisatorisk projekt, som skulle understøtte den praktiserendelæges rolle som tovholder i forhold til patienter med kroniske lidelser. Projektet sigtedesåledes på, at almen praksis stratificerer og agerer proaktivt i forhold til de kroniskepatienter.Projektet skulle endvidere understøtte LEON-princippet ved at sikre, at alle patienter medkroniske lidelser behandles på rette sted i sundhedsvæsenet (Hospitalet, almen praksis,kommune eller egen behandling).Det konkrete mål med projektet var, at deltagende praksis i projektperiodenimplementerer mindst et af de regionale forløbsprogrammer. Derudover var det målet, atdeltagende praksis tilegner sig generelle arbejdsmetoder med henblik på, at praksisarbejder videre med at implementere de øvrige forløbsprogrammer inden for en korteretidshorisont. Arbejdet i praksis har bl.a. omfattet, at den enkelte praksis:• identificerede sin kronikerpopulation• foretog stratificering ud fra fastlagte indikatorer• varetog tovholderfunktionen for det enkelte patientforløb (fastlæggelse afbehandlingsmål og opfølgning)• foretog vurdering af behandlingsforløbet på tværs af egne patienter.Efter projektperioden skal praksis således fortsætte den styrkede indsats for kronikere påbaggrund af de opnåede erfaringer fra projektperioden.75% af alle praktiserende læger i Region Midtjylland har deltaget i projektKronikerkompasset. Det svarer til ca. 300 praksis. 550 læger og 650 praksispersonaler harSide 164

More magazines by this user
Similar magazines