Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• Den kvantitative undersøgelseDen politiske ramme og de forudgående og gennemgående forhandlingsprocesser er ikkeblevet udfoldet i evalueringen af Kronikerkompasset. I sammenhæng hermed er interviewsmed Administrationen og PLOM generelt ikke blevet anvendt i rapporten. Konsekvensenheraf er, at en del af evalueringens problematisering vedrørende f.eks. Kronikerkompassetsendelige design forbliver noget unuanceret. Det gælder eksempelvis kritikken ievalueringen af manglende kvantitative mål.Med hensyn til evalueringens kvalitative del er tværfagligheden og dens betydning forKronikerkompassets forløb er ikke spejlet i Kronikerkompassets evaluering.Praksispersonalet er stærkt underrepræsenteret som informanter i evalueringen. Der erafholdt 1 fokusgruppeinterview med 5 sygeplejersker og 1 sekretær, men 36 læger hardeltaget i fokusgruppeinterviews. På trods af praksispersonalets underrepræsentationsom informanter har det praksispersonale, der har deltaget i fokusgruppeinterview, ikkefået en stemme i evalueringen af kronikerkompasset. Derudover er tyngden ievalueringens kvalitative del på deltagernes oplevelser af halvdagsmøderne. Den lige såvigtige del af Kronikerkompasset har været det løbende arbejde undervejs i den enkeltepraksis. Denne del er ikke udfoldet i evalueringen.I den kvantitative undersøgelse er resultaterne opgjort på deltagende praksis og ikkedeltagendepraksis over tid. Der knytter sig forskellige problemer til valget af måling pådisse variabler. For det første er det ikke alle deltagende praksis har arbejdet med alle 3forløbsprogrammer. Det kan give skævvridninger i resultaterne og kan f.eks. være årsag til,at resultaterne viser meget få forskelle mellem resultaterne på deltagende og ikkedeltagendepraksis. For det andet er der en problematik om sammenlignelighed mellemdeltagende og ikke-deltagende praksis. I gruppen af ikke-deltagende praksis er der enoverrepræsentation af solopraksis. Det kan give skævvridninger i resultaterne, idet destore praksis alt andet lige alene på grund af deres størrelse har forskellige og flereudfordringer i relation til forandrings- og implementeringsarbejde.Evaluering af Kronikerkompasset (bilag 1)Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet har udarbejdet Evaluering afKronikerkompasset. Den består af en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse.Den kvalitative undersøgelse:Den kvalitative dataindsamling er foretaget med forskellige typer interviews, feltbesøg ialmen praksis, deltagelse i relevante møder samt litteraturstudier af materiale udarbejdet iforbindelse med Kronikerkompasset.Der har således været afholdt 9 fokusgruppeinterviews med i alt 36 praktiserende læger, 5praksissygeplejersker samt 1 sekretær. Derudover interviews med praksiskonsulenter,praksisudviklingskonsulenter, efteruddannelsesvejledere og centrale aktører i NæreSundhedstilbud.Hovedresultater:• En del af de deltagende læger udtrykte positive oplevelser med deltagelse iSide 168

More magazines by this user
Similar magazines