Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

deltagerprocent pr. ydernummer.Der henvises til:Projektbeskrivelse og projektplan, senest opdaterede (notat)Projekt nr. 15 Status nov 2012 (notat)Invitation ”Sæt fokus på medicinen” (pdf)Drejebog for besøg i praksis (farmaceuternes interne dokument)§2-aftale (pdf)Evalueringsnotat (notat)Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Det vil en evaluering på baggrund af lægernes tilbagemeldinger afdække.Alle deltagende praksis udfylder en tilbagemeldingsskabelon, hvor de skal angive påhvilken måde, de har arbejdet med systematik i arbejdet med medicinafstemning ogmedicingennemgang igennem foløbet. Der indsamles også oplysninger om, om de hararbejdet med særlige patientgrupper, her under patienter med kroniske sygdomme ogpolyfarmacipatienter.En større evaluering af projektet udføres i samarbejde med Forskningsenheden for AlmenPraksis i Aarhus i perioden sept-dec. 2013.Der henvises til:Evalueringsnotat (notat)5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterDet vigtigste, projektet har opnået (ind til nu)Udvikling af en model for farmaceutisk intervention i praksis, som er implementerbar,klinisk relevant og accepteret af læger og personale.Hvad der især har bidraget til disse succeserEvne og vilje fra projekt- og styregruppens side til at revurdere projektidéen på baggrundaf lægernes skepsis overfor pilotprojektet, lytte til lægerne og udvikle et revideret koncept,som er brugbart.Projektets største udfordringer/problemer/barriererPraktiserende lægers skepsis overfor regionens ”indblanding”, til dels på grund afmanglende kendskab til farmaceuternes kompetencer. Problemer og forsinkelser iprocessen med implementering af det fælles medicinkort (FMK) kan også have haft en visnegativ indvirkning på nærværende projekt.Hvad der har bidraget til at overvinde disse udfordringer/problemer/barriererOpbakning fra styregruppens medlemmer med henblik på positiv reklame for projektetoverfor lægerne og aktiv deltagelse i konceptudviklingen.Farmaceuternes omstillingsparathed mhp at påtage sig forskellige roller som fx facilitator,inspirator og coach udover rollen som den rent faglige lægemiddelspecialist.Eventuelle utilsigtede, ikke-planlagte konsekvenser af projektetSide 178

More magazines by this user
Similar magazines