Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Ikke direkte dokumenterbart, men projektet kan være medvirkende til en lidt nemmereovergang til FMK for de deltagende praksis. Øgning af praksis’ kendskab tillægemiddelkonsulenternes arbejdsfelt og reklame for IT-konsulenternes arbejdsfelt medheraf følgende større efterspørgsel på disse to konsulentgruppers serviceydelser.Forventede udfordringer i 2013, hvis projektet videreføresHvis overenskomstforhandlingerne bryder helt sammen og der opstår konflikt pr. 1. april2013 forventes det at have en negativ indflydelse på praksis’ lyst og vilje til at deltage iprojektet. Worst case er, at praksis kollektivt boykotter alt samarbejde med regionen, og atprojektet derved vil ligge stille.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetProjektet er et kvalitetsprojekt, og formålet er ikke at spare penge. Trods det kan deropstilles mange hypoteser om mulige økonomiske sidegevinster ved projektet. Nogle afdisse mulige økonomiske sidegevinster beskrives herunder:Medicingennemgang vil ikke altid, men ofte føre til, at der seponeres lægemidler, dvs atpatienterne derefter i gennemsnit vil være i behandling med færre lægemidler. Dette vilbetyde en besparelse for såvel patienten som regionen. I lægemiddelstatistikprogrammetBOB (Bedst og Billigst) kan der foretages et skøn over den mulige besparelse, der kanopnås, hvis patienter i behandling med 6 lægemidler får reduceret deres medicinforbrugmed et lægemiddel, hvis patienter i behandling med 11-15 lægemidler får reduceret deresmedicinforbrug med to lægemidler, og hvis patienter i behandling med mere end 15lægemidler får reduceret deres medicinforbrug til 15 lægemidler. Der er tale om enteoretisk besparelse baseret på gennemsnitsprisen for et lægemiddel. Besparelsen kanberegnes for regionen og for hver lægepraksis.Studier har vist, at godt hver 10. indlæggelse (8-15%) er lægemiddelrelateret som følge affx uhensigtsmæssigt præparatvalg, forkert dosering, forkert brug hos borgeren mm.Risikoen stiger med alder og antallet af lægemidler (Kilde: Brug medicinen bedre). Optimalog rationel lægemiddelbehandling for den enkelte patient som følge afmedicingennemgang bør resultere i færre lægemiddelrelaterede problemer, øgetlivskvalitet, færre lægemiddelrelaterede indlæggelser og måske færre lægebesøg.Fremtidige udgifter som følge af projektet:Den ”hyldevare” som projektet skal resultere i, vil være en del af Medicinteametsalmindelige opgaveportefølje. Der vil skulle afsættes et mindre beløb til løbendeuddannelse og faglig opdatering.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Erfaringerne fra projektet skal gerne danne baggrund for udvikling af en ”hyldevare” fralægemiddelkonsulenterne. En hyldevare er et løbende tilbud om besøg eller kursusarrangeret af lægemiddelkonsulenterne rettet mod både læger og personale i almenpraksis. Med gennemførelsen af projektet har vi opnået langt større indsigt i, hvad det er,praksis har brug for og efterspørger, og vi kan således tilpasse vores ”produkt” bedre.Sideløbende med det egentlige projekt har Medicinteamet haft stort fokus på at styrkeSide 179

More magazines by this user
Similar magazines