Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erProjektet er ikkeafsluttetafsluttetDato for afslutning Dato for forventetafslutningX30-03-2013Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforProjektet har ansøgt om forlængelse frem til 30. marts 2013.Frem til 30. marts 2013, vil patientpopulationerne løbende blive opdateret iwebapplikationen og dataene vil blive opdateret jævnligt.Inden projektets udløb, forventes det ligeledes at diagnose-valideringer webapplikationenvil blive overført til ICPC-kode i lægernes egne praksissystemer.I efteråret 2012 arbejdes der med evaluering og fremtidsperspektiv for populationsoverblikog indsamling af tværsektorielle data for udvalgte patientpopulationer.Projektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomProjektet har været tæt forbundet med et andet pulje-projekt - Kronikerkompasset.Kronikerdata har udgjort dataunderstøttelsen i Kronikerkompasset. Omvendt har projektKronikerkompasset udgjort den organisatoriske ramme for afprøvning afpopulationsoverblik og –data, som projekt Kronikerdata har arbejdet med.Projekt Kronikerdata er udsprunget af arbejdet med forløbsprogrammer i regionen og medregionens fokus på kronikerindsats generelt. Tanken med projektet, har fra starten væretideen med at sætte fokus på specifikke patientpopulationer og sammenstille eksisterendedata fra de tværsektorielle patientforløb.Parallelt med projektet, er der i regionen blevet arbejdet med andrekvalitetsudviklingsinitiativer rettet imod det tværsektorielle samarbejde omkring dekroniske patientgrupper – her tænkes på videreudvikling af forløbsprogrammer,sundhedsaftaler og specifikke tiltag imod almen praksis som fx udbredelse af Sentineldatafangst, FKM, elektronisk korrespondance imellem sundhedsprofessionelle,farmakologiprojekt (polyfarmaci) o.lign.Der er i de sidste 3 år blevet iværksat flere forskellige tiltag omkring kronikerindsats – ogsåpå nationalt niveau. Det er fx udvikling og implementering af e-journal, p-journal,sundhedsportalen, NPI-index, MedComs kronikerdatasæt. Inden for praksissektoren hardet været udvikling og udbredelse af Sentinel datafangst. Her ud over, er der blevetetableret en række landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i perioden. Der er såledessket meget indenfor området med at stille data til rådighed vedr. kronikerindsats. Dogvurderes det fortsat, at der endnu ikke er etableret andre projekter i DK, som i lighed medProjekt Kronikerdata, har sat fokus på identificering af patientpopulationen og samkøringaf tværsektorielle data. Sentinel koncentrerer sig om at hente praksisdata og leverekvalitetsrapporter tilbage til praksis. E-journal præsenterer hospitalskontakter for andrehospitalslæger og praktiserende læger. P-journal præsenterer praksisdata forhospitalssektoren osv. I projekt Kronikerdata forsøgte vi at præsentere/sammenstilletværsektorielle data i et overbliksbillede – udover at vi identificeredeSide 184

More magazines by this user
Similar magazines