Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Mange praksis valgte KOL som indsatsområde, og anvendte Kronikerdata til følgende:• Fremsøgning af egne patienter med KOL, som ikke har fået foretaget enlungefunktionsundersøgelse inden for det sidste år. Denne søgning kunne fx letforetages i webapplikationen, og viste ofte en patientliste på 5-50 KOL-patienter.• På mødet i Kronikerkompasset (fx 2. halvdagsmøde) blev det drøftet, hvilke mulighederpraksis havde for at indkalde relevante patienter til fx en nylungefunktionsundersøgelse. Flere praksis afprøvede flere forskellige metoder med atindkalde patienterne pr. telefon eller pr. brev eller via informationsmateriale tilpatienterne i venteværelset.Andre praksis valgte Diabetes som indsatsområde, og anvendte Kronikerdata til følgende:• Fremsøgning af egne patienter med Diabetes, som ikke havde fået måltlangtidsblodsukker inden for de sidste 12 måneder, eller ikke havde fået måltcholesterol og urinalbumin. Andre eksempler kunne være på patienter som ikke havdefået foretaget øjenundersøgelse eller fodundersøgelser inden for relevantetidsintervaller.• Erfaring fra drøftelser med brugerne af Kronikerdata.Ofte fortalte praksis, at årsagen til manglende opfølgning af patienterne var, at diabeteseller KOL-patienterne ikke kom til konsultation i praksis. Praksis fremførte dermed, at devar ’uforskyldte’ i de manglende undersøgelser hos patienterne.Webapplikationen (Kronikerdata) viste sig stærkt anvendelig i disse drøftelser, fordi man idataene også kunne se, om patienterne havde indløst recepter på medicin i løbet af desidste fx 12 måneder. Spørgsmålet til praksis blev derfor følgende: Hvis patienterne ikkekomme til konsultation i praksis, og dermed ikke får foretaget de nødvendige løbendeundersøgelser for deres KOL eller diabetes sygdom, hvordan kan det så være atpatienterne alligevel kan indløse nye recepter på deres medicin.I disse drøftelser, baseret på reelle data, kom det frem eller blev det tydeliggjort, at mangepatienter ringer til praksis-sekretæren og får fornyet deres recepter, også selv om atpatienterne ikke har været til konsultation i gennem lang tid. Det vurderes, at dissedrøftelser med praksis, har medført ændringer i procedurerne vedrørende fornyelse afmedicin og om krav til løbende konsultation hos kronisk syge patienter.For praksis som havde valgt AKS som indsatsområde, drejede det sig om meget småpatientpopulationer på praksisniveau. Her var fokus på patientpopulationen og på at fåoverblik over hvilke recepter disse patienter faktisk indløser. Der viste sig at væreeksempler på difference mellem ordineret medicin ifølge lægens patientjournal og defaktiske indløste recepter.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Projekt Kronikerdata levede op til en del af målsætningen – vedrørende:• skabe overblik over de 3 patientpopulationer som regionen har udarbejdetforløbsprogrammer på – Diabetes, KOL og AKS• indsamling af tilgængelige tværsektorielle data, som er relevante i forhold til de 3sygdomme. Fra projektets start, blev de relevante tværsektorielle datavariableSide 188

More magazines by this user
Similar magazines