Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

identificeret, som lægerne vurderede interessante i forhold til hver af de 3sygdomsområder. I hele projektperioden 2010-april 2013, foretages der løbendeopdatering på datasættet.• Vedrørende datafeedback, har projektet levet op til del del af målsætningen, somomfattede ’data til almen praksis’. De deltagende praksis har i hele projektperioden,haft adgang til at fremsøge indsatsområder – blandt de tilrådighed stilledetværsektorielle data i webapplikationen (Kronikerdata).Projekt Kronikerdata har derimod ikke levet helt op til målsætningen – vedrørende:• indsamling af et bredere datagrundlag, med data fra både kommune, hospital ogpraksis. Det har ikke været muligt i projektperioden at inddrage de kommunale datasom ville være relevante og anvendelige. Det blev hurtigt konstateret, at dekommunale data var mangelfulde og usystematiske og dermed ikke anvendelige tilinddragelse i Projekt Kronikerdata.• populationsdataene er ikke i projektperioden blevet stillet til rådighed for hospitalerog kommuner, men kun for de deltagende almen praksis. Der viste sig ikke at værejuridisk dækning for, at udlevere data på cpr.nummerniveau til kommunerne. Vi villesåledes gerne have udleveret cpr.-lister til hver kommune, over de identificeredepatienter med Diabetes, KOL eller AKS. Formålet skulle være at skabe overblik i denenkelte kommune og opdatere de kommunale systemer med informationenomkring kronisk sygdom, men det viste sig desværre ikke muligt.Der blev afholdt møder med læger fra hospitalssektoren vedr. drøftelse afpopulationsoverblik og populationsansvar. Det lykkedes dog ikke, at etablere fællesdataoverblik mellem praksis og hospitalssektoren. Hospitalssektoren var i gang medudrulning af EPJ og integrationsmulighederne i forhold til EPJ-systemet er ikke blevetafdækket i projektperioden.datafeedback til alle 3 sektorer (hospital, praksis og kommune).Projekt Kronikerdata har ikke nået, at etablere løbende datafeedback til alle 3 sektorer.Fokus har været på praksis-sektoren. Der er dog lavet forsøg med datafeedback tilklyngerne i Region Midtjylland, hvor alle 3 sektorer er repræsenteret – dog uden det storeheld. Datafeedback delen skal udfoldes yderligere og gøres mere specifik. Der vil blivearbejdet videre hermed i andet regi, med brug af data og populationer fra projektKronikerdata.På halvdagsmøderne i Kronikerkompasset, hvor deltagende praksis deltog i fællesseancerog workshops, med Gennembrudsmodellen som metode, blev der på halvdagsmøderne satfokus på det tværsektorielle samarbejde mellem praksis og hospital, og mellem praksis ogkommune. Der deltog repræsentanter fra hospital og kommune, og der blev foretagetnogle gode drøftelser af gode og dårlige ting i samarbejdet omkring den kroniske patient.Projekt Kronikerdata leverede jo datagrundlaget til Projekt Kronikerkompasset, mendenne del, hvor repræsentanter fra hospitalssektoren og fra den kommunale sektor deltog,blev holdt på et meget kvalitativt grundlag, altså uden dataunderstøttelse.Som et eksempel på ét af de problemområder, som almen praksis fremlagde i forhold tilsamarbejdet med kommunerne var, manglende overblik over de kommunale tilbud til dekroniske patienter. Almen praksis efterspurgte en klar og entydig adgang/overblik overSide 189

More magazines by this user
Similar magazines