Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

kommunens tilbud.Kommunen fremførte på tilsvarende vis, manglende adgang til almen praksis ellermanglende kendskab til, hvordan information bedst formidles til almen praksis.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterI relation til den oprindelige projektbeskrivelse, er projekt Kronikerdata lykkedes på enrække punkter, men er dog ikke kommet helt i mål på en række andre punkter.Vedr. populationsoverblik:Det lykkedes med Projekt Kronikerdata, at identificere specifikke patientpopulationer udfra data i eksisterende registre. Vi har i dag kendskab til patienter i RM, som har diabetes,KOL og/eller AKS. Vi ved godt, at det kun er bedste bud på patientpopulationerne og at deridentificeres patienter, som ikke har sygdommen. Efterhånden som praksissektoren fårICPC-diagnosekodet deres patienter, vil det være muligt at lave et bedre bud påpatientpopulationerne ved at kombinere praksis-populationerne med hospitalspopulationerne.Men indtil det er muligt, lykkedes det med Projekt Kronikerdata at give etbud på populationerne. Der er andre projekter, som har forsøgt noget lignende, fxsundhedsprofilen eller Hvordan har du det? – undersøgelserne. Dansk Diabetes Registerog patientforeningerne har også bud på populationsstørrelserne, med det vurderes atProjekt Kronikerdata, giver et mindst lige så validt bud, som de øvrige projekter.Indsamling af tværsektorielle data:Der findes rigtig mange forskelllige data i de eksisterende registre, som det er muligt atkombinere og omsætte til relevant information. Med projekt Kronikerdata har vi fåetstartet dette arbejde med at skabe overblik over datakilder, skabe know-how vedrørendesamkøring af data og vi er nu ved at udvikle nye anvendelsesmuligheder for disse mangedata.Praksissektoren er blevet opmærksom på at anvende populationstilgangen ogdataunderstøttelse i kvalitetsarbejdetPraksissektoren er med den seneste overenskomst, blevet forpligtiget til at tage SentinelDatafangst i anvendelse, og tilhørende kvalitetsrapporter for bla deres kroniske patienter.Det er vores vurdering, at de praksis, som har deltaget i Kronikerdata og haft adgang tilpopulationsdataene i webapplikationen, har fået en bedre forudsætning for at agere i detfremtidige kvalitetsarbejde. Adgangen til populationsdataene har muligvis givet praksis etforspring i forhold til andre praksis, som ikke har haft adgang til samme populationsdata.Kvalitetsmål og målopfyldelse:I den indledende fase af Projekt Kronikerdata blev det drøftet, om praksis skullemonitoreres i forhold til udvalgte kvalitetsmål og –indikatorer. Af forskellige årsager blevdet valgt, ikke at opstille kvalitetsmål, som praksis skulle vurderes ud fra. Projektgruppenbag Kronikerdata og Kronikerkompasset besluttede, at adgangen til data, skulle opfattessom et værktøj til udvælgelse af indsatsområder, og til at få overblik over egnepatientpopulationer. Webapplikationen var således et værktøj til den enkelte praksis, ogdet blev lovet de deltagende praksis, at regionen ikke havde til hensigt at anvende dataenetil kontrolformål.I den afsluttende fase af Projekt Kronikerkompasset opstod behovet dog i stigende gradSide 190

More magazines by this user
Similar magazines