Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

for, at finde en metode til at undersøge, om projektet havde haft en effekt på kvaliteten afde deltagende praksis’ kronikeromsorg. Det blev derfor besluttet, at ladeForskningsenheden for Almen Praksis i Århus lave en evaluering af Kronikerkompasset,med Kronikerdata som input til den kvantitative del af evalueringen.Evalueringsrapport baseret på Kronikerdata:Forskningsenheden for Almen Praksis, har i 2012 udarbejdet en skriftlig rapport med enevaluering af Kronikerkompasset. Rapporten består af en kvalitativ og en kvantitativevaluering, hvor den kvantitative evaluering er baseret på data fra Projekt Kronikerdata. Idet følgende refereres kort rapportens konklusioner:Kvantitativ evaluering – metode:Den kvantitative evaluering blev baseret på 3 tværsnitsundersøgelser af samtligepraksisenheder (defineret som alle ydernumre) i Region Midtjylland henholdsvis 2 år førintroduktionen af Kronikerkompasset (1. maj 2008), ved introduktionen afKronikerkompasset (1. maj 2010) og ved afslutningen af Kronikerkompasset (1. maj 2012).Ved hver skæringsdato blev der trukket data fra Kronikerdata, som karakteriserede denenkelte praksis. Data blev udtrukket bagudrettet i varierende opfølgningstid afhængigt afden undersøgte variabel og datakildernes tilgængelighed.Valg af indikatorer for de kroniske lidelser:Indikatorerne blev udvalgt bredt baseret på kliniske vejledninger og sundhedsydelser.Indikatorerne er udvalgt efter inspiration fra DAK-e, NIP og kliniske guidelines fra DSAM.I den kvantitative evaluering, blev deltagernes udvikling sammenholdt med ikkedeltagernesudvikling i samme periode. Man ville forvente, at deltagerne, ville udvikle sigmere end ikke-deltagerne, målt på de udvalgte indikatorer.Konklusion på den kvantitative evaluering:Det generelle billede for alle indikatorer er, at deltagerne ligger højere i målopfyldelse påkvalitetsindikatorerne, end ikke-deltagerne. Man fandt, at der for 13 indikatorer viste sig ensignifikant anderledes udvikling i kronikerkompasperioden blandt deltagerne end blandtikke-deltagerne.• For patienter med diabetes blev der fundet en mere positiv udvikling for 5 indikatorerfor deltagere end for ikke-deltagere.• For patienter med KOL, blev der fundet en mere positiv udvikling for 4 indikatorer fordeltagere end for ikke-deltagere.• For patienter med AKS blev der fundet en mere positiv udvikling for 3 indikatorer fordeltagere end for ikke-deltagere.Rapporten konkluderer en ændring i kliniske indikatorer i retning af en bedre kvalitet. Foreksempel er der flere patienter med kroniske sygdomme, som fik tilbudt en årskontrol. Mankonkluderer også, at almen praksis i højere grad indsatte sig som tovholder.ForbeholdDog bliver der i rapporten taget en hel del forbehold med hensyn til at konkludere om depositive effekter skyldes deltagelse i Kronikerkompasset og adgang til Kronikerdata.Side 191

More magazines by this user
Similar magazines