Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

undervisning i alle praksis i Aarhus. – Alle bliver således ikke undervist i eksempelvis atudføre en spirometri. - Dette set i relation til forløbsprogrammets anvisning om at ”hjælpepersonale efter uddannelse kan varetage udførelse af spirometri….” (1, punkt 5.1side 13).En anden svaghed kan være, at de 130 personer ikke har gennemført det sammeundervisningstilbud og derfor ikke kan forventes nu, at ”kunne det samme”.En helt konsekvent og ensartet dataindsamling i alle praksis og ved alle besøg, havdeendvidere kunnet give et større evalueringsgrundlag med flere sammenlignende faktorer. -Eks ville det være interessant om de praksis der har ønsket besøg,- har været tilmeldt kronikerkompasset indenfor KOL?- har deltaget i de 2 undervisningsdage der blev udbudt i forbindelse medkronikerkompasset eller/og deltaget i de to halvdagskurser, Regionen udbød i efteråret2012?- har været tilmeldt en eller flere af tilbuddene inden for kronikerkompasset (AKS eller DM)Dette for at undersøge, om det er de samme praksis, der har ønsket at gøre brug aftilbuddet, der også har deltaget i kronikerkompassets tilbud.En anden dataindsamling der er interessant, er at finde ud af, hvor mange spirometrier derfortages i den enkelte praksis? - Dette for at vurdere, hvorvidt der i praksis er fokus påopsporing og kontrol af .KOLEn helt konsekvent registrering af alle kontakter pr mail + pr telefon havde desuden kunnetgive et helt nøjagtigt billede på aktiviteterne over hele perioden. - Se endvidereevalueringsmetodiske overvejelser bilag 10.En udfordring i projektet har blandt andet været en, i perioder, manglende respons frapraksis. ( Især i sommermånederne)Årsagen hertil må antages at være en blanding af mange faktorer:Megen daglig post til læger i praksis? - Travlhed? - Ingen interesse for eller lyst til atbenytte tilbuddet? - Mangel på tid fra praksis side? En skarp prioritering af midler i praksis,der kan udmønte sig i, at undervisning af personale ikke prioriteres? For tiden store krav tilpraksis om dokumentation og kvalitet i forhold til datafangst og sentinel og derfor ikkeoverskud til flere tiltag? Fokus på og prioritering af en af de andre kroniske sygdomme? (DM eller AKS?)En anden udfordring er de mange og meget forskellige spirometri apparater der findes ipraksis. Nogle spirometrier er gamle og enkle og nogle er meget avancerede ( alt foravancerede). Dette kan tænkes at være en barriere i forhold til at benytte hinandensspirometrier og dermed udveksle erfaringer indbyrdes. - Udfordringen er et manglendekendskab til opsætning og kalibrering af det enkelte apparat samt fortroligheden med atbruge apparaturets muligheder og anvende det korrekt. – Ligeledes ses hygiejniskeudfordringer.I forløbsprogrammet anbefales apparatur som kan akkumulere volumen i minimum 6sekunder og som har et display/strimmel der angiver volumen-tid kurver(1, afsnit 5.1. note16). - Denne pædagogiske kurve er desværre ikke altid tilgængelig og dette sammenholdtmed en uklar opsætning/valg af de vigtigste tal, forvirrer ofte klinikpersonalet. – Enmanglende prioritering af oplæring og opsætning af apparatur er altså en stor udfordring iSide 14

More magazines by this user
Similar magazines