Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

af brugernes interaktion med videoen samt interviews med it-region og it-kommune vilderfor være central for at afdække de opgaver, det koordinations- og kontinuitetsarbejdeder ligger i at få teknikken til at virke ’hele vejen rundt’. Dette indebærer en velfungerendeinfrastruktur, en fleksibel ydelse hos egen læge og benyttelse af et mobilt redskab iborgerens hjem. Samlet vil studiet give input til tværsektorielle og -faglige telemedicinskeindsatser med video ift.:• Vilkår for netværks- og bredbåndsforbindelse• Koordineringsarbejde i region; egen læge og i kommunen; hjemmeplejen og i borgerenshjemKortlægning af væsentlige faktorer for måling af kvalitet, patient sikkerhed ogressourceforbrug.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingPatienten tilbydes i alt 3 opfølgende besøg• 1.besøg: i hjemmet 6–8 dage efter udskrivelse. Deltagere: Kommunal hjemmesygeplejerske og patientenspraktiserende læge. Der følges op på: udskrivelsen, medicin og medicinændringer,træning, hjælpemidler, praktisk bistand mv.• 2. besøg: ca. 3 uger efter udskrivelsen i eget hjem eller praksis Deltagere: hjemmesygeplejersken og/eller den praktiserende læge• 3. besøg: ca. 8 uger efter udskrivelsen i eget hjem eller praksis Deltagere: hjemmesygeplejersken og/eller den praktiserende lægeRegion Midtjylland har udarbejdet en § 2 aftale til opfølgende hjemmebesøg. Aftalen erindgået mellem Region Midtjylland og Samarbejdsudvalget for almen praksis 6. maj 2008.Opfølgende hjemmebesøg kan herved ydes til patienter +78 år, der udskrives frahospitalet, og som tillige opfylder en række behovskriterier (fleksible og objektiveinklusionskriterier).Først kontakt koster 720 kr. + kørsel. Dvs. ca. 850 kr.Anden og tredje kontakt: Det antages, at lægen kun deltager i 50 % af kontakterne, hvorafde 40 % i givet fald foregår i lægens praksis (til takst 126,02), mens de 10 % foregår somhjemmebesøg (takst 229,27 kr. + kørsel – dvs. ca. 275 kr.).Af ydelsesregistreringen fremgår det, at der afholdes flere 1. besøg end 2. og 3. besøg. I2011 og første halvår af 2012 er der totalt registreret 1346 kontakter/besøg, hvoraf de1023 er 1. besøg. Hertil skal bemærkes, at 2. og 3. besøg kan afholdes alene afhjemmesygeplejersken, hvis det efter første besøg vurderes relevant (disse besøg fremgårsåledes ikke af ydelsesregistreringen). Endvidere skal bemærkes at Randers- ogHorsensklyngen ikke er medregnet i det totale tal, da implementeringen startedeseptember 2012.Side 200

More magazines by this user
Similar magazines