Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• Hvor mange af de identificerede patienter får 1. besøg?• Identificerer hospitalet relevante patienter?• Hvor ofte har lægen modtaget epikrise forud for 1. besøgOverordnet viser monitoreringen i klyngerne samme tendens:• Det kræver en stor indsats på hospitalet at huske at screene patienter på 78+. Grundettravlhed, vikardækning mv. er dette en indsats, der løbende skal mindes om. Det kræversåledes nøglepersoner på afdelingerne, der har ansvar for at følge op og minde om.• Kun omkring 50 % af de udvalgte får et opfølgende hjemmebesøg. Mulige forklaringer:• Besøg aflyses eller udskydes pga. forværring i borgerens tilstand medaflastningsophold, plejehjemsanbringelse, genindlæggelse, død mv.• Besøg aflyses grundet egen læge og/eller hjemmesygeplejerske vurderer lavnytteværdi af besøg• Aflyses grundet travlhed• Ca. 70 % af de patienter der modtager 1. besøg vurderes som relevante. Dette er etvigtigt mål for at blive klar på, om hospitalet udvælger de rigtige patienter• I ca. 85 % af tilfældene har lægen modtaget epikrise forud for 1. besøg. Dette er relevantda besøget ikke kan afholdes uden epikrisenI Vestklyngen har man ligeledes fulgt op på, hvor mange af de afholdte besøg, der afholdes6-8 dage efter udskrivelse. Her tyder det på, at kun omkr. 20-25 % afholdes inden for 8dage. Dvs. der burde være et stort potentiale til at forebygge endnu flere genindlæggelser.Tilbagemeldingen er således, at hjemmesygeplejersker og almen praktiserende læger kanse store fordele ved indsatsen, og hermed også formål der opfyldes. Den store udfordringligger i at få udvalgt patienterne på hospitalet og at få besøgene gennemført.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetOmkostningsanalysen viser (som nævnt ovenfor):• Omkostningerne på hospitalerne reduceres - gennemsnitsforbruget af sygehusydelser iopfølgningsperioden er 818 kr. mindre end borgere, som ikke har modtaget tilbuddet• Der opnås en samlet samfundsøkonomisk besparelse på 12.375 kr.• Kommunerne sparer 12.688 kr. pr. borger• Indsatsen er omkostningsneutral for regionenPå baggrund af omkostningsanalysen tyder det på, at det vil give mening at rulleopfølgende hjemmebesøg ud til resten af regionen, da man har en forventning om at kunne’høste’ de samme fordele.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Der er udviklet et elektronisk screeningsskema, der er integreret i EPJ. Der arbejdes dogfortsat på at optimere integreringen i EPJ, da dette stadig kan justeres.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Videndelen af erfaringer og resultater fra de forskellige klynger foretages af RegionSide 203

More magazines by this user
Similar magazines