Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Dato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon02-12-2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet er afsluttet Projektet er ikkeafsluttetDato for afslutning Dato for forventetafslutningX31-12-2012Eventuelle bemærkninger vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksennedenforProjektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomProjektet har fokus på patientens oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet i RegionMidtjylland. Projektet bidrager til at undersøge og anvende den viden om borgernesperspektiv på indsatsen inden for de tre sygdomsområder type 2 diabetes, KOL oghjertekarsygdomme, som er iværksat som led i implementering af forløbsprogrammerne.Projektets resultater kan bl.a. anvendes i forbindelse med optimering afforløbsprogrammerne, da resultaterne giver et billede af patienternes oplevelser, som kandanne basis for et oplæg til områder, hvor der er plads til kvalitetsforbedringer.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningFormålet med projektet er at udvikle et koncept til at undersøge og anvende viden omborgernes perspektiv på indsatsen inden for de tre sygdomsområder type 2 diabetes, KOLog hjertekarsygdomme. Indenfor de enkelte sygdomsområder vil udgangspunktet være ide forløbsprogrammer, der er udviklet på området i Region Midtjylland.Projektet gør det muligt at afdække, hvordan forløbsprogrammerne fungerer i forhold tilovergange, sammenhæng og effektivitet set med borgernes øjne, og giver bidrag tilarbejdet hen mod de mange målsætninger i programmerne.Projektets resultater bidrager med en feedback fra patienter med en kronisk sygdom til deforskellige sektorer inden for de udvalgte temaer i undersøgelsen. Resultaterne kansektorerne anvende i arbejde med kvalitetsforbedringer inden for de enkelte områder.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingProjektet baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, der giver mulighed for at afdækkeSide 208

More magazines by this user
Similar magazines