Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

WebbookingMålet med booking systemet var at undersøge, om det kunne anvendes på tværs afsektorer, herunder om patienten selv kunne formå- og ville være tilfreds med - selv atbooke tider. Endvidere skulle projektet undersøge, om vagtlægerne ville kunne bookesubakutte tider direkte i bookingsystemet til patienterne ifm. et akut vagtlæge besøg.Dette delprojekt ændrede sig undervejs, idet flere dialoger med vagtlægerne gjorde detklart, at de ikke ønskede at få udviklet et system, som de skulle anvende til dette formål.Deres ønske var af en mere lavteknologisk art, nemlig at de skal kunne ringe til en person iakutafdelingen, som så skulle kunne oplyse dem om subakutte tider. Nogle af deteknologiske udfordringer var, at vagtlægerne havde forskellige mobiltelefoner og mobiledevices med sig på vagt, at der ikke altid var adgang til 3G (mulighed for at sende data),men at alle vagtlæger har en mobiltelefon og ikke ønsker selv at få adgang tilbookingsystemet.Det nye mål med Webbooking var at facilitere patienternes mulighed for at kunne setidligere og nuværende aftaler, flytte aftaler der var forud defineret af de enkelteafdelinger samt printe tidligere tilsendte breve og materialer.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingTelemedicinDer blev foretaget en markedsanalyse af, hvilke udbydere af telemedicin, som kunnetilbyde en løsning, som dækkede de kliniske behov.En leverandør blev valgt og man ansatte en sygeplejerske til at være telekol case manager.Hendes opgave var at varetage video- og telekonsultationer med patienterne, opsætningog nedtagning af udstyr hos patienterne, samt uddanne patienterne og ikke mindst værebindeled til kommuner og praktiserende læger. Man valgte i første omgang en teknologiskløsning med indbygget videokommunikation (synkron), da dette blev prioriteret højt af detkliniske personale på hospitalet. Hertil var der mulighed for udstyr til måling af saturation,lungefunktion og puls.En informationsfolder til patienterne blev udviklet og der blev sendt information tilpraktiserende læger og kommuner.Inklusionskriterier blev valgt til at være patienter, der var indlagt med svær eller megetsvær kol. Processen var, at patienterne blev udvalgt på afdelingen inden udskrivelse. Nårpatienten var kommet hjem, besøgte teleKOL case manageren patienten dagen efterudskrivelsen og medbragte det telemedicinske udstyr og uddannede patienten. Der blevaftalt en frekvens for videokonsultationer. Telekol case manager foretog en generel målingaf patienternes helbredstilstand i form af en CAT score. Denne samme måling foretagesligeledes, når patienten afslutter sit telemedicinske forløb og udskrivelse enten til egenlæge eller ambulatoriumEn delkonklusion i foråret 2011 viste, at de patienter af de inkluderede, som havde denbedste lungefunktion, var lettere at opbygge selvhjulpenhed hos, end de patienter, somSide 215

More magazines by this user
Similar magazines