Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Det tager tid at ændre på processer og få kommunikeret budskaberne. I alleindkaldelsesbreve, der sendes til patienterne, bliver der nu orienteret og reklameret forbooking.rm.dk. Siden, hvor patienten kan tilgå sine aftaler både kommende og tidligere,samt evt. informationsmateriale.Efter funktionaliteten igen er blevet tilgængelig, er der dog sket en væsentlig øgning afaktiviteten på serveren.Vigtigt er det også at succesen på projektet ikke kun opgøres i antallet at flytninger. Ligesåvigtigt er det også at se på, hvor mange der har læst fx indkaldelsesbreve ellerinformationsmateriale.I perioden med nedluk blev HEH kontaktet flere gange af patienter der efterspurgtefunktionalitet. De manglede ganske enkelt det overblik, som de får i webbooking. Defortalte, at de havde lidelser, der skulle kontrolleres i flere forskellige ambulatorier. Defandt det væsentligt, at de kan få en samlet oversigt.Bookingsystemet BookPlan som HEH brugte i projektets opstart var en standalone løsning.HEH skulle i maj 2012 implementere Region Midt’s fælles elektroniske patientjournalMidtEPJ. I denne journal var BookPlan dybt integreret.Denne implementering betød, at alle data fra HEH’s standalone BookPlan skulle overførestil regionens platform. Det betød desværre også at - af tekniske årsager - Webbooking blevnedtaget og midlertidig taget ud af drift.Projektet skulle have løbet indtil den 31.4.2012, men sluttede den 23.3.2012.Der blev i foråret 2010 afholdt indledende drøftelser med vagtlægerne omkring etsamarbejde, som skulle føre til udvikling af en teknologisk løsning, som byggede ovenpåregionens BookPlan. Målet var at vagtlægerne i stedet for at indlægge patienter omaften/natten, skulle kunne se ledige subakutte tider dagen efter. Efter flere drøftelser i2010 og igen i efteråret 2012, måtte dette projekt skrinlægges, da vagtlægerne ikke varinteresserede i en sådan løsning.Projektet besluttede derfor at udvide webbooking løsningen, så den omfattede flerepatienter end oprindeligt planlagt, samt en tæt integration til regionens øvrige it systemer,hvorved en skalering til andre ambulatorie områder hurtigere kunne muliggøres, herunderen skalering til regionens øvrige hospitaler.I sommeren 2012 besluttede Region Midtjylland at tilbyde alle hospitaler at anvendewebbooking til deres patienter. Projektet gik således over i en driftsfase pr. 1.10.2012.Hvilket betød at alle patienter nu kan se deres aftaler på tværs af hospitalerne i heleregionen via webbooking.I foråret 2012 indledte projektet ligeledes drøftelser med både leverandør af telemedicinog Webbooking med henblik på at få udviklet en ny funktionalitet til den telemedicinskeløsning, som kunne gøre det lettere for patienter med et telemedicinsk tilbud at flytteaftalte tider med ambulatoriet. Det indledende arbejde viste, at der er et behov og at detteknologisk kan lade sig gøre, men at det ikke kunne realiseres inden for projektperioden.Side 218

More magazines by this user
Similar magazines