Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Projektet har i hele projektperioden arbejdet ud fra projektets formål og har uddannet 156sundhedsprofessionelle i sundhedspædagogik. Deltagerne har udfyldt evalueringsskemaerefter uddannelsens afslutning hvor de er blevet bedt om at beskrive, hvad de har lært ogom deltagelse i uddannelsen har medført forandring i deres undervisnings- ellervejledningspraksis. Evalueringerne viser samstemmende at deltagerne har haft et stortudbytte af uddannelsen og alle giver eksempler på, hvordan de har ændret deres praksis,så der bliver skabt bedre læringsmuligheder for de patienter, som deltager ipatientuddannelse. Evalueringerne viser også, at den individuelle sundhedsvejledning harfået et kvalitetsløft. I evalueringerne peger deltagerne også på, at det har haft storbetydning at være på uddannelse og møde kolleger fra andre områder. Det har givet enstørre forståelse for arbejdsgange på hospitaler i kommuner og i almen praksis, som gørdet muligt at skabe gode forløb for patienterne.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellemforventede og faktiske resultaterProjektet har åbnet øjnene hos de sundhedsprofessionelle for betydningen af at arbejdemed lærerprocesser i patientuddannelse og at det er nødvendigt at involvere patienterne iundervisningen så den tager udgangspunkt i patienternes behov og ikke kun en generelpowerpoint formidling af viden.Projektet er evalueret 1 år efter at deltagerne er færdige med uddannelsen. Der ergennemført tre fokusgruppeinterview. Evalueringen viser, at deltagerne er fortsat med atudvikle deres sundhedspædagogiske kompetencer. De anvender den erhvervede viden,bruger de pædagogiske redskaber og arbejder med at styrke deres færdigheder somunderviser og/eller vejleder. Deltagerne giver udtryk for, at de får mange positivetilbagemeldinger fra patienterne. Patienterne udtrykker, at de har fået støtte til at mestrederes liv og har mere mod på livet. Det er ikke muligt at vise en effekt afpatientuddannelserne, da det er en meget sporadisk dokumentation der findes indenfordette område.De sundhedsprofessionelle peger i interviewene på behovet for, at der er muligheder foropfølgning af uddannelsen gerne i en netværksform, hvor der både er mulighed for at fåtilført ny viden og lave en erfaringsudveksling.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetDet vil koste 124.500,00 at afholde uddannelsen i lønudgifter til underviser og administrativassistance. Hertil kommer udgifter til forplejning og lokalelejer. Dette beløbs størrelse vilafhænge af, hvor i regionen uddannelsen afholdes.Perspektivering og vidensdeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Det skal efterfølgende drøftes om regionen skal fortsætte med at udbyde uddannelsen iSide 230

More magazines by this user
Similar magazines