Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• Færdigudvikle MoEva, således at det kommer til at ligge som et tilbud til kommunerog hospitaler• Forberede overgangen fra projekt til driftProjektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomTilbage i 2007 hvor kommunalreformen trådte i kraft, overgik en del af opgaven vedr. denpatientrettede forebyggelse til kommunerne. Allerede her gik det daværende Center forFolkesundhedCFK med at udvikle et monitorerings- og evalueringsværktøj, da der varstor behov for at kunne monitorere og dokumentere indsatserne vedrørendepatientuddannelser. I september 2009 udførte det daværende kontor for Folkesundhed ogKronikerindsats i Viborg en kortlægning af patientuddannelser i Region Midtjylland(kortlægningen kan læses her). En af konklusionerne og fokusområderne der udsprang afdenne kortlægning var:• at der skulle skabes mere ensartede værktøjer til at evaluere de forskelligepatientuddannelser• at der skulle opnås viden omkring, og evidens for hvilke tilbud der har den største effektfremadrettet for patienterneProjekt 21 – MoEva, er blevet gennemført i samarbejde med 9 kommuner, Livsstilscafeerog Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Værktøjet er udviklet af CFK -Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, og afprøvet ude i kommunerne. Bl.a. har projektMoEva være en del af evalueringsredskabet i Lærings og Mestring – Patientuddannelse pådeltagernes præmisser projektet, udført i Vestklyngen i Region Midt, hvilket blev afsluttet iforåret 2012, rapporten kan hentes her. Ligeledes har MoEva også bidraget med denkvantitative evaluering af Evaluering af projekt Sundheds- og Patientskolen i Norddjurs,rapporten kan læses her. Frem til årsskiftet bidrager MoEva med at levere data tilyderligere evalueringer. De kommuner der skal til at bearbejde data fra MoEva er:Holstebro kommune, Viborg kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, LemvigKommune, Ikast-Brande Kommune, Struer kommune, Ringkøbing-Skjern kommune,Herning Kommune, Hospitalsenheden Vest med KOL hold og diabetesskolen,Livsstilscafeerne (Lucette Meillier) samt et ph.d. studie ved hjerterehabiliteringsenhedenved Hospitalsenheden Vest i Herning.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningDer er generelt behov for at indsamle standardiserede data, der kan anvendes til atdokumentere indsatsens effekt, og som samtidig kan anvendes som hjælpemiddel tiltilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløbene.Projektet har fokus på såvel videreudvikling som implementering af evalueringsværktøjet isamarbejde med brugerne. Værktøjet er et tilbud til hospitaler og kommuner, og det harværet nødvendigt med en høj grad af fleksibilitet og revision i værktøjets struktur. Bl.a. erSide 237

More magazines by this user
Similar magazines