Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Der har været gjort et stort stykke arbejde med at indsamle de standardiserede data, pga.forskellige ønsker rundt i kommuner og hospitaler mht. hvilke data der skulle indsamles,blev værktøjet opbygget som et modulopdelt spørgeskema. Således er der ikke alle der harindsamlet ens datasæt rundt i regionen. For at ensrette dataindsamlingen mere, har viarbejdet på at ændre skemaet til et basismodul og ét opfølgningsmodul,opfølgningsmodulet bruges til alle opfølgningerne. Således er den nyeste version der skallanceres og sættes i drift ikke modulopdelt. Dette vil fremover styrke værktøjet således, atdet vil komme til at indsamle mere standardiserede data så kommuner og hospitaler harmulighed for at sammenligne data på tværs.• Løbende udtræk af informationer fra de registrerede data, der kan bruges affrontpersonalet ved tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsaktiviteten.Vi har i projektperioden desværre ikke kunne leve op til ovenstående formål hvor brugerneløbende, har kunne gå ind og trække registrerede data. Vi burde her have gjort mere ud afat oplyse dem om, hvilke muligheder lå i brugen af databasen, og hvilke data de selv kunnegå ind og kigge på. Der var blevet stillet i udsigt, at brugerne skulle kunne have mulighedfor at trække et ”Standardudtræk” fra de data de havde indtastet, det være sigeksempelvis frekvenstabeller af oprensede og rekodede data. Der arbejdes i fremtiden på,at udvikle en sådan funktion i den nye internetportal- Trialpartner, som data fremover skaltastes ind i.• Sammenligning af patientdata med sundhedsprofildata så man kan se, om manrammer målgruppen for den pågældende aktivitet, og hvordan funktionsniveau,livsstil etc. er hos deltagerne sammenlignet med baggrundsbefolkningen ogmålgruppen.Det har vi i høj grad kunne leve op til. CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ligger indemed sundhedsprofildata fra Hvordan Har Du Det, så det har været lettilgængeligt atkomme igennem denne proces.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterDet vigtigste, projektet har opnået indtil nu• At 9 kommuner og 1 hospitalsenhed (3 patientuddannelser) og livsstilscafeerne harbrugt værktøjet. 6 Kommuner i Vestklyngen er i gang med yderligere evalueringer, vha.data fra MoEva, Norddjurs vil også lave en ekstra evaluering vha. data fra MoEva.Syddjurs bruger også data fra MoEva til evaluering af deres sundhedstiltag ikommunen. Der vil foreligge evaluering fra Livsstilscafeerne vha. data fra MoEva og såer der et randomiseret forsøg i gang ved hospitalsenheden i Herning -hjerterehabilitering der samler data ind vha. MoEva. De bliver færdige medindsamlingen sommeren 2013.• At brugerne (specielt i Vestklyngen) er blevet glade for værktøjet• Har været med til to store evalueringer vedr. effekt, og som nævnt ovenfor vil værktøjetblive brugt til flere evalueringer og én ph.d. afhandling.• At vi nu har fået lavet et monitoreringsredskab, som primo 2013 vil kunne udbydes fraCFK-Datamanagement med en klar beskrivelse, vha. en manual som beskriver brugen afværktøjet, gratisydelser, tilkøbsydelser og support mm.Side 241

More magazines by this user
Similar magazines