Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

undervisningen skal forløbe. Der er en høj grad af kontinuitet af det personale der trænerog underviser, og der skal som minimum i et 8 ugers forløb tilstræbes at være det sammepersonale og erfaren patient på holdene. Der er i den forbindelse lavet planer for overlapmellem personalet og afløsningsplaner ved sygdom og ferie.Målopfyldelse og erfaringerInklusion afsluttes den 20. december 2012 hvor målsætningen i forhold til antallet afinkluderede patienter på 750 er opfyldt.Der er lagt en plan for hvordan vi overgår til drift, selvom vi endnu ikke har resultater fraprojektet. Alle holdene skal på sigt afvikles som LM hold, dette for at bevare dekompetencer der er opbygget indtil vi har det endelig svar ang. hvad der er bedst.Vedrørende selve forskningsdelen forventes der at ligge en rapport efter sommeren 2013og herudover planlægges det, at der foreligger en kortfattet rapport der beskriverindholdet og processen i projektet som skal være færdig primo 2013.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterDa der endnu ikke forligger nogen resultater, er nedenstående en kort redegørelse afprojektets programteori.Deltagelse i LM-REHAB tilbydes borgere over 18 år, der er indlagt med iskæmiskhjertesygdom eller hjertesvigt i Hospitalsenhed Vest, og som har underskrevet informeretsamtykke. Deltagelse tilbydes ikke borgere med særligt definerede medicinske tilstande,borgere, der tidligere har deltaget i projektet, eller borgere, der ikke kan fungere i etgruppeforløb. Inklusionen foregår i perioden nov. 2010 til dec. 2012.Implementering af lærings- og mestringsprincipper i den eksisterende hjerterehabilitering,kræver, at de sundhedsprofessionelle udvikler / tilegner sig særlige sundhedspædagogiskekompetencer, som bringes i spil ved den afklarende samtale, træning og i såkaldteundervisningsforløb.Herudover skal de:• Kunne mestre den afklarende samtale• Kunne planlægge, gennemføre og evaluere LM-REHAB forløbene i ligeværdigtsamarbejde med den/de erfarne patienter• Kunne sikre, at den pædagogiske proces følges mht.• fokus på ressourcer• deltagerinvolvering• aktivt brug af mestringsprocessen• aktivt brug af de erfarne patienter fortællinger• styrke deltagernes handlekraft• Kunne bidrage med faglig viden, når det er relevant• Lede en individuel proces hos den enkelte deltager i en gruppe.Eksempler på udfordringer:• Have blik for, hvor den enkelte deltager er i mestringsprocessen• Opmærksomhed på hver enkelt• Tale, så deltagerne forstår det sagte / hverdagssprogSide 250

More magazines by this user
Similar magazines