Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• Gå fra at være formidler til at være processtyrer• Skabe et ’rum’, hvor gruppen er støttende for den enkelte• Slippe kontrollen ved at tage deltagernes udgangspunkt• Tåle, at det efterspurgte, ikke er det planlagte• Styre processen, så man ikke kommer for langt på afveje / holder sig på sporet• Skabe åbenhed og tillid i en gruppe med løbende optag.Forudsætninger• Tilstrækkeligt antal sundhedsprofessionelle i både HR og LM-REHAB til at kunne afviklede forudsatte antal hold• Tilstrækkeligt antal uddannede sundhedsprofessionelle i læring og mestring• Tilstrækkeligt antal uddannede erfarne patienter• Tilstrækkeligt antal patienter, der ønsker at deltage i projektet• En vellykket udviklings- og implementeringsperiode med bl.a. mulighed for tilstrækkeligsupervision undervejs• Motivation hos de sundhedsprofessionelle både i HR og LM-REHAB• Stærk ledelsesmæssig forankring• Et godt samarbejde mellem HEV, Center for Folkesundhed og Hjerteforeningen• En projektorganisation og mødestruktur, der sikrer indflydelse og muligheder for atdeltage i udvikling og gennemførelse af projektet for alle relevante interessenter.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetDer er ansøgt Folkesundhed i Midten (2012) om finansiering af en økonomiske analyse afLM-REHAB, da det vurderes at det er er et område der kalder på at få et bedre ogsåøkonomisk overblik til at kunne træffe de rette beslutninger.Nedenstående er oplægget til analysen:HypotesenAt det aktuelle koncept for læring og mestring som en del af et integreret hjerterehabiliteringsforløbfor patienter med iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvigt allerede påkortsigt kan betale sig økonomisk. Konceptet forventes at give anledning til flereomkostninger til etablering og drift af hjerterehabilitering pr. patient, men til gengæld vilder allerede efter 1 år være afledte besparelser, der gør tilbagebetalingstiden relativ kort.MetodeDer er en forhåbning om at man vil kunne foretage en systematisk litteraturgennemgangaf evidensen i allerede publicerede sundhedsøkonomiske eller økonomiske erfaringer medlæring og mestring i hjerterehabiliteringsforløb.At der vil kunne blive gennemført en økonomisk analyse, hvor de totale omkostninger tiletablering til normal drift, normal drift samt afledte omkostninger og besparelser efter 1 årvil blive dokumenteret. I henhold til gældende retningslinjer for økonomisk evalueringudført med udgangspunkt i randomiserede kliniske forsøg bliver der taget etsamfundsmæssigt perspektiv, dvs. at alle relevante omkostninger ved de betragtedealternativer medtages, uanset hvem de tilfalde.Opgørelsen af de relative totale omkostninger tager sit afsæt i tre trin. Først identificeresog kvantificeres de ressourcer, der medgår i hvert hjerterehabiliteringsforløb. DernæstSide 251

More magazines by this user
Similar magazines