Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

opgøres de relative omkostninger ved at værdiansætte hvert ressourcetræk. De totaleomkostninger i hvert alternativ opgøres derefter ved at summere alle omkostninger ipatientforløbene (24). Ressourceforbruget vil blive opgjort som en kombination afpatientspecifikke og ikke-patientspecifikke data, der indsamles både prospektivt ogretrospektivt efter nedenstående skabelon (Tabel 1). Værdiansættelsen vil være baseretpå en kombination af direkte estimeringer og af takster. Omkostninger vil blive rapporteretsom 2013 DKK.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Der er truffet en foreløbig beslutning om at vi sikre at vi bevare de kompetencer der eroparbejdet på LM holdene. Det betyder at vi efter marts 2013 langsomt konvertere alleholdene til at være LM hold. Dette i takt med at vi har uddannet tilstrækkelig personale ogerfarne patienter.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Der er lavet en afrapportering der beskriver hvordan projektet har været planlagt, afvikletog hvilke væsentlig udfordringer der har været i forhold til at drive projektet. Målgruppenfor denne rapport er fagpersoner og ledere der er ansvarlig for driften af den kommunaleog sygehusforankrede hjerterehabilitering.Der er planen at resultater fra projektet, positive såvel som negative vil blive publiceret irelevante tidsskrifter. Desuden vil resultaterne forsøgt formidlet på kardiologiskekongresser. Der vil tilgå information både mundtlig og skriftlig til det sundhedsfagligepersonale og de involverede erfarne patienter tilknyttet hjerterehabiliteringen iHospitalsenheden Vest.Afrapporteringen og resultaterne vil endvidere blive lagt ud på diverse relevantehjemmesider.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Personalet der står for et LM hjerterehabiliteringsforløb har alle været igennem etuddannelses forløb og herudover er der løbende givet vejledning som en del af denkompetence udvikling der er nødvendig for at fastholde et godt og kvalificeret tilbud tilhjerte patienterne.Formål med vejledningen er:• At fagpersonen får vejledning på sine kompetencer i træningen og undervisningen• At alle partner får tid og ro til at reflektere over undervisning/træningen indenvejledningen starter• At alle vokser af vejledningen, ved at få spejlet sine stærke sider• At alle finder kompetencer, der kan udvikles på• At der laves aftaler i forhold til hvor, hvornår og hvordan ens kompetenceudvikling skalforegå.Side 252

More magazines by this user
Similar magazines