Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• Forebyggelse og sundhedsfremme 2.16.3, 2.16.4• Overdragelse 2.17.1, 2.17.3• Hjerteinsufficiens 3.5.1Herudover er 3 projekter, projekt 3, 27 og 28, om anvendelse af telemedicinsk indsats igang, knyttet til puljen vedr. en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Viholder os orienterede om resultaterne af projekterne med henblik på gensidig læring ogmuligt samarbejde, se også punkt 7.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningI den eksisterende litteratur foreligger ingen begrundelse for, at overvågning af vitaleværdier hos hjertepatienter under træningsseancer ikke kan ske via telemedicin. Samtidigtser det ud til, at telemedicinsk hjerterehabilitering har en positiv effekt på såvelpatienternes evne til at håndtere eget liv som kroniker som på deres helbredsrelateredelivskvalitet. Endvidere er det beskrevet, at telemedicinske løsninger til hjertepatienter kanresultere i færre indlæggelser, færre ambulante besøg, færre kontakter til akutfunktionerog til primær sektor. På trods heraf er der kun sparsom litteratur om effekten aftelemedicinsk træning i eget hjem i fase 2 af hjerterehabiliteringen.Formålet med projektet er:• at begrænse de fysiske, psykiske og sociale negative konsekvenser af hjertesygdomme• at forbedre patientens funktionsniveau og livskvalitet• at bremse progression af hjertesygdom• at reducere morbiditet og mortalitetsamt• at udvikle, afprøve og implementere et telemedicinsk patientuddannelsestilbud, somskal medvirke til, at patienter kan træne og undervises i egne omgivelserVores antagelse er, at visse patientgrupper i erhverv med et telemedicinsk træningstilbudkan styrkes i at gennemføre et træningsforløb og forbedre deres funktionsevne.Forventede benefits for patienterne:• Patienterne kan monitorere sig selv• Bedre inddragelse af pårørende• Forbedret funktionsevne• Færre genindlæggelser• Nedsat morbiditet med færre kontakter til sundhedsvæsenet og færre ambulantebesøg på hospital• Øget helbredsrelateret livskvalitet• Livsforlængelse• Øget overførselsværdi til ændret livsstil, da træningsform og træningssted er selvvalgtProjektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, derSide 257

More magazines by this user
Similar magazines