Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

teletekniske løsning. Erfaringerne herfra inddrages i projektets afprøvningsfase.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetDet har i dette projekt ikke været formålet at udarbejde sundhedsøkonomiske beregningerpå baggrund af undersøgelsen.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Da pilotprojektet ikke er afsluttet, er der ikke indgået aftaler om videreførelsen ellerændret praksis endnu. De milepæle/delresultater, der er foretaget på nuværendetidspunkt, er beskrevet i punkt 5. Ifølge tidsplanen, angivet under punktet Projektetsstatus, planlægges det at overføre erfaring fra pilotprojektet om telemedicinsk træning tildrift ultimo 2013.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?I forberedelsesfasen har projektdeltagere ved flere lejligheder informeret om projektet:• Erfaringsudveksling med Thomas Decker Christensen, der arbejder medtelemedicin på AK-Centret, Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afd. T, AarhusUniversitetshospital i Skejby• Deltagelse i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicins Årsmøde 2012• Præsenteret projektet i de samme fora som projekt 8• Kontrakt med Medicoteknisk afdeling om teknisk support til projektet til og med2013• Diplomstuderende i sundhedsteknologi ved Aarhus School of Engineering, AarhusUniversity på studiebesøg i projektet, de har interviewet projektledelsen herom• Udveksling med Center for Telemedicin i Region Midtjylland v/Britta RavnDer vil ske en planlægning af det videre samarbejde med projektsamarbejdspartnerne påAarhus Universitetshospital i Skejby, i Region Midtjylland, på Aarhus Universitet og i øvrigeteknologiske og faglige netværk. Der arbejdes på, at data på sigt inkorporeres i EPJ. Detteer vi i løbende dialog med Region Midtjylland om via Medicoteknisk afdeling.Der bliver lagt en plan for den kommende publicering og formidling af projektetsresultater:• Projektresultaterne vil blive publiceret i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter• Projektresultaterne vil blive formidlet skriftligt og mundtligt i relevante faglige foraVi vil orientere os om resultaterne, der opnås i de beslægtede projekter 3 og 27, 28 ogdrøfte samarbejdsmuligheder om• videndeling af resultater• fælles læring på tværs af projekter og sektorer og udveksling af erfaringer med atindføre og fastholde ændringer klinisk, personalemæssigt, organisatorisk og irelation til den teknologiske udvikling på det telemedicinske område8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Da projektet ikke er færdigt, kan vi ikke bidrage til dette punkt ud over allerede anførteSide 260

More magazines by this user
Similar magazines