Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Midtjylland• Gennemført en pilot test• Afgrænset udbredelsesområdet til Aarhus Universitetshospitals eget optageområde• Skabt kontakt til lignende projekter i Region Nordjylland og Region Hovedstaden• Sparring i forhold til Region Midtjyllands monitoreringsindsatser på kronikerområdet• Flest mulige data integreres i patientforløbet i EPJErfaringerne fra projektet er, at det er uhyre vanskeligt at skabe en projektorganisation påtværs af specialer og sektorer på trods af fælles forløbsprogram og nedsat styregruppe. Vihenviser venligst til midtvejsevalueringen.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetDet har i dette projekt ikke været formålet at udarbejde sundhedsøkonomiske beregningerpå baggrund af undersøgelsen.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Vi forventer, at databasen kan anvendes til et hurtigere og mere effektivt overblik overdata til audits, kvalitetsudviklingsprojekter og kommende akkrediteringer. Vi arbejder på,at de klinisk valide data om funktionsevne integreres i EPJ.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?I projektperioden har projektledelsen ved flere lejligheder informeret om projektet• Møder: i Ledelsesforum Region Midtjylland, i Følgegruppen for implementering afforløbsprogrammer i Region Midtjylland• Undervisning: cand.cur. stud. og cand. scient. san. stud.• Artikler:• Markholt N, Ahlmann MA, Rønfeldt L, Laustsen S. Tværfagligthjerterehabiliteringsprojekt på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Diætisten2011;109 (19):11-12Der bliver lagt en plan for den kommende publicering og formidling af projektetsresultater:• Projektresultaterne vil blive publiceret i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter• Projektresultaterne vil blive formidlet skriftligt og mundtligt i relevante faglige foraVi vil orientere os om resultaterne, der opnås i det beslægtede projekt 16, og drøftesamarbejdsmuligheder om• videndeling af resultater• fælles læring på tværs af projekter og sektorer og udveksling af erfaringer med atindføre og fastholde ændringer klinisk, personalemæssigt, organisatorisk og i relationtil den teknologiske udvikling8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?De validerede kliniske data integreres i EPJ. Data kan derfor, hvor det er relevant, overføresSide 267

More magazines by this user
Similar magazines