Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

primærsygeplejerske), på sygeplejeklinikken eller hos konsultationssygeplejersken i almenpraksis. Dokumentation foregår i de respektive dokumentationssystemer, samtidig med atbilleder og notater lægges i sårjournalen, som alle behandlere (og patient, hvis detteønskes) får adgang til.Behandlerne har på denne måde mulighed for at følge med i hele patientforløbet, og de kansparre (telemedicinsk) ved hjælp af notater, SMS og mails via denne sårjournal.Samtlige patienter i projektet ses også af Endokrinologisk Afdeling og ved mistanke omkredsløbsmæssige udfordringer af Karkirurgisk Afdeling.For at introducere behandlerne til projektet og det telemedicinske set-up har der væretafholdt fælles opstarts- og midtvejsmøde for projektdeltagerne. Samtlige behandlere harhaft mulighed for support til brug af mobiltelefon og af sårjournal - dette er sket såvel vedhotline-telefon som ved fysisk fremmøde af projektsygeplejerske hos projektdeltageren.Der vil efter projektafslutning afholdes møde for alle projektdeltagere med henblik påafrapportering af projektets resultater.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Det overordnede formål om at optimere forløbene hos patienter med diabetiske fodsår vedhjælp af telemedicinsk assistance til praktiserende læger som lægeligt ansvarlige ogtovholdere er rent kvantitativt endnu ikke opgjort. Her afventes yderligere data-analyserog tidsfølge-analyser af patientforløbene, som vil indgå i et telemedicinsk Ph.D.- projekt,som udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og OdenseUniversitetshospital. Disse analyser vil endeligt beskrive om det overordnede formål medprojektet er blevet mødt. Forventningen er at konklusioner kan nås på baggrund af megethøj detaljeringsgrad i data-opsamlingen og på trods af det begrænsede antal patienter(36) og klinikker (4) i projektet.Rent kvalitativt (udtalelser fra projektdeltagere og spørgeskemaresultater) beskrives enrække optimerede patientforløb. En af forklaringerne er blandt andet, at patienterne bliverhenvist til et sårcenter, hvilket uden projektdeltagelse ikke altid er tilfældet.Delmålene fra projektet har belyst en række faktorer i den organisatoriske arbejdsgang,som drager fordel af en hurtigere og mere effektiv kommunikation mellem behandlerne ide forskellige sektorer.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterProjektet viste, at metoden kan bruges til forbedret kommunikation i behandlingen afpatienter med diabetiske fodsår. Den fælles elektroniske sårjournal øgede behandlernesindsigt i forløbene hos samarbejdspartnerne. Billederne supplerede den skrevnedokumentation med hensyn til at give en bedre klinisk vurdering af sårets status. Deforbedrede vurderinger gav grundlag for en optimeret henvisning fra almen praksis ogmellem behandlerne. Resultaterne fra spørgeskemaerne understøttede dette.Hovedparten af behandlere (specielt sygeplejerskerne, som er den faggruppe, somovervejende varetager sårbehandlingen – i almen praksis ofte på baggrund af én-dagsSide 22

More magazines by this user
Similar magazines