Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

kurser i sårbehandling) havde fordel af og var glade for den telemedicinskespecialistbistand. I projektet udgjorde ”specialisterne” en såransvarlig læge og et antalsårsygeplejersker på Sårcenter Vest. Sårcenter Vest havde særlige udfordringer iprojektforløbet med baggrund i betydelige omlægninger i driften (flytning fra Ringkøbingtil Holstebro og udskiftninger i personalet). Det skal nævnes, at projektsygeplejersken pådenne baggrund tidvis har deltaget i den kliniske ”specialist-sparringImplementering og anvendelse af telemedicin som værktøj nødvendiggør, at brugerne fåren grundig oplæring og efterfølgende vedligeholder de tillærte metoder. Trods personligoplæring, teknisk support i alle hverdage og let tilgængelige skriftlige vejledninger harteknologien voldt en del logistiske og tekniske problemer. Enkelte projektdeltagereklarede de tekniske udfordringer stort set problemfrit, mens andre vedvarende havdeudfordringer, som de ikke selv kunne klare.Ved projektbegyndelse fik projektdeltagerne udleveret en mobiltelefon med software, somanvendtes i Center for Den Diabetiske Fod, Aarhus. Mobiltelefonene viste sig ikke at væreintuitivt brugbar og gav anledning til ”teknologiforstrækkelse” hos en del projektdeltagere.Projektsygeplejersken har løbende i projektforløbet, i samarbejde med Dansk TelemedicinA/S (leverandør af den elektroniske sårjournal), anvendt mange ressourcer på at fåtelefonerne til at fungere hos projektdeltagerne med forbedring og opdatering afsoftware. I projektperiodens slutfase er alle mobiltelefoner således blevet udskiftet med etmere brugervenlig og fremsynet, fornuftigt alternativ. Pointen er, at projektet har dannetgrundlag for en dynamisk tilretning af teknologiske behov i selve projektforløbet.Den for nogle svært tilgængelige teknologi har ifølge en praktiserende læge ”kunnet tagefokus fra patienten”. Dertil kommer til tider svigtende mobildækning, krav om journaldobbeltdokumentation(vanlige journalsystemer skulle føres samtidigt) og den oplevedeøgede arbejdsbyrde, som samlet set kan være have været medvirkende til at flere afdelmålene i projektet har været svære at få opfyldt. Et større antal patienter (størrepatient-flow) kunne have gjort at teknologien ville fylde mindre i dagligdagen og samtidigthave sørget for mere rutine i anvendelsen af teknologien. Ved dagligt at skulle benytte detelemedicinske værktøjer (mobiltelefon og sårjournal) er erfaringen fra Center for DenDiabetiske Fod i Aarhus, at de teknologiske udfordringer mindskes betydeligt.Bedømt på spørgeskemabesvarelserne synes flere behandlere at have øget dereskompetencer i forhold til at varetage behandlingen af patientgruppen, men egentligekonkrete flytninger af behandlinger fra sekundær- til primærsektoren synes umiddelbart,ud fra en overordnet vurdering i sårjournalen, kun at have fundet sted i enkelte tilfælde.Ph.d-studierne, som følger i første kvartal 2013 vil analysere disse forhold kvantitativt. Påbaggrund af projektsygeplejerskens mangeårige arbejde med telemedicin, er erfaringen,at specialisten skal have tillid til kompetencerne i primærsektoren før behandlinger ogkontroltider flyttes fra sårcenteret til telemedicinske opfølgninger i primærsektoren.Flere behandlere ser og beskriver muligheder for optimering af behandlingen af diabetiskefodsår i det telemedicinske koncept. I projektet har telemedicin fungeret bedst mellem enenkelt praksis (hvor et medlem af styregruppen sad), Sygeplejeklinikken i Holstebro (hvorder er uddannede sårsygeplejersker) og Sårcenter Vest.SpørgeskemaundersøgelseFor at belyse om målene med projektet er opfyldt og for at få brugernes mening, blev enspørgeskemaundersøgelse anvendt. Skemaet er delt ind i 3 hovedområder; kliniskkompetence udvikling, organisatoriske og teknologiske forhold. For hvert emne er der ispørgeskemaet mulighed for at kommentere fordele og ulemper. Efterfølgende udfyldesSide 23

More magazines by this user
Similar magazines