Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

forventer ikke yderligere økonomiske udgifter desangående, så implementeringen kangodt foregå udenfor projektperioden.Sundhed.dk (som tager sig af den tekniske del af projektet) er igen forsinket meddatabasen. De første versioner viste sig, efter testfase, at indeholde væsentlige fejl.Indtastningsmodulet vil derfor igen blive testet ved projektgruppen (Marianne Maegaard,Jørn Enggaard og Thomas Decker Christensen) samt en mindre gruppe af patienter (ca. 20patienter). Dette forventes afsluttet senest pr. 31.12.2012, hvorefter det først skalimplementeres til de øvrige patienter i Region Midt.Projektlederen har haft stor gavn af Medicoteknisk afdeling (initialt Casper Facius, senereJørn Enggaard) til den tekniske support/rådgivning af projekt. Afdelingsledelsen påHjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afd.T har endvidere også bakket fuldt op om projektet.Det er pga. Sundhed.dk, at den tekniske løsning ikke er på plads. De har skullet laveprogrammeringen mv. og lægge det op til brug. Sundhed.dk har haft store udfordringerpga. personalemæssige problemer/udskiftninger, lav prioritering af opgaven, tekniskeudfordringer. Derfor er det ikke implementeret endnu, og denne implementering vilsåledes finde ske i løbet af starten af 2013.Vedr. dataindsamling, evaluerings- og formidlingsaktiviteter henvises der tilnedenstående.Projektets sammenhæng1. Beskriv kort projektets sammenhæng til øvrige tiltag i eller på tværs afregionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomProjektet har øget samarbejdet ml. AK-centrene i Region Midt.Projektet falder i særdeles god tråd med ønsket om øget egen omsorg ved kronisksygdom(selvstyret AK-behandling) og en øget telemedicinsk indsats (on-line indtastningaf data foretaget af patienten selv). Der er ikke foregået noget formaliseret samarbejdeeller væsentlig vidensdeling ml. dette projekt i Region Midt og projekter i de øvrigeregioner.Formål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning:Projektet omhandler udbredelse af selvstyret AK-behandling og består af to delprojekter:1) Et IT-system med en database, hvor patienter selv indtaster oplysninger via webløsningpå sundhed.dk og 2) Oprettelse af et nyt AK-center i Vest/HerningDet som bliver evalueret og vurderet i dette skrift er kun delprojekt nr. 1.Kort klinisk baggrund: AK-behandling er behandling med vitamin K-antagonister (warfarin(Marevan®) og phenprokoumon (Marcoumar®)), og det kræver monitorering med INR forat bestemme dosis af vitamin K-antagonist. Behandlingen gives til patienter med en øgetrisiko for tromboembolier (f.eks. atrieflimmer, trombofili, mekanisk hjerteklapper). Detdrejer sig om patienter i alle aldre, og det er ofte en livslang behandling.Opgaven er at hjælpe patienter i selvstyret AK-behandling og dermed udbrede dennebehandlingsform ved at gøre det endnu mere attraktivt/lettere at være i dennebehandlingsform. Endvidere vil projektet kunne afhjælpe sygeplejersker i AK-centrene,Side 304

More magazines by this user
Similar magazines