Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

ilag). Her står anført kriterier for opstart på behandling ved tegn på forværring.Behandling kan startes selvstændigt men det anbefales at kontakte egen lægeførstkommende hverdag. Hos patienten, i eget hjem, ligger en kopi med disse oplysninger,som kan ses af egen læge og hjemmehjælpen ved besøg hos patienten.Informationer (målinger og svar på spørgsmål) gennemses for hver enkelt patient, ihverdagene. Der etableres kontakt mellem projektsygeplejerske og patient, hvispatientens tilstand forværres. Denne kontakt foregår telefonisk, efter et på forhåndplanlagt mønster (se bilag 13). Patienten kontaktes ved kategoriskift fra grøn til gul, grøntil rød, eller gul til rød. Ved samtalen med patienten, vurderes om en eventuel behandling(øget frekvens eller dosis af inhalationsmedicin, antibiotisk behandling, prednisolon®behandling) eller et besøg/en konsultation (projektsygeplejerske eller egen læge) er på sinplads. Denne vurdering sker enten på specialsygeplejerske niveau, eller ved konferencemellem specialsygeplejerske og speciallæge i medicin: lungemedicin. Disse kontakterjournalføres dels i patientens sygehusjournal, og dels i patientens CRF. Eventuelle tiltagjournalføres. Patienterne i interventionsgruppen kan desuden kontakte egen læge på egetinitiativ.Alle patienter ses til ambulante kontroller/opfølgning henholdsvis 3, 6, 12, 24 månederefter udskrivelse. Ved disse kontroller fokuseres for alle patienter på aspekter ved det athave kronisk obstruktiv lungesygdom. Principper for brug af selvbehandlingsplanenrepeteres. Der tages stilling til tilbud såsom rehabilitering, dexa scanning, besøg vediltsygeplejerske osv. Ved kontrollerne er der deltagelse af projektsygeplejerske ogspeciallæge i lungesygdomme. Dette for at sikre ensartet tilbud til alle både i kontrol oginterventionsgruppe.Behovet for kontakt til patienterne varierer meget. Nogle patienter er meget ”stabile” ogbehøver ikke kontakt mellem de ambulante besøg. Andre kræver hyppig telefonisk kontaktpå grund af forværring i tilstanden. Det er til dato ikke gjort op hvad det ”gennemsnitlige”antal kontakter over et 6 måneders monitoreringsforløb er, men det ligger i omegnen af 5-10 skønsmæssigt. For enkelte patienter har det været nødvendigt at træffe specifikkeaftaler med hjemmeplejen og patientens egen læge for at optimere forløbet. Dette til alleparters tilfredshed. Alle kontakter dokumenteres med angivelse af varighed af kontaktenmed henblik på at kunne opgøre ”tidsforbrug” ved monitoreringen i dagligdagen. Dettesom led i den endelige økonomiske analyse af projektet.Patienternes egen læge informeres ved projektstart om forløbet for den telemedicinskemonitorering. Dette gælder for de patienter der kommer i interventionsgruppen. Egenlæge informeres om at dennes rolle overfor patienten i øvrigt er uændret. Personalet påsygehuset ”overtager” ikke patienten hvad angår daglig behandling, udover hvad deraftales med patienten hvis kontakt til denne er nødvendig på baggrund af modtagne data /symptomoplysninger.Ad organisation:I det daglige arbejde med at vurdere monitoreringsdata, deltager læge ogspecialsygeplejerske således, at læge varetager monitoreringen om onsdagen medensspecialsygeplejersker varetager monitoreringen de øvrige hverdage. Denne organisationog den mulighed der er i softwaren for at skrive beskeder fra dag til dag, gør at der erløbende læring mellem personale-deltagere. Sygeplejerskerne lærer af lægensSide 320

More magazines by this user
Similar magazines