Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

osv. En endelig analyse heraf følger senere. Selve monitoreringen af den enkelte patientkoster i leje af udstyr og pris for datatrafik, 6200 danske kroner i alt for 6 måneder.Vi har oplevet en høj patienttilfredshed med monitoreringen. Patienterne udtrykker følelseaf øget tryghed i dagligdagen. De er glade for at ”blive holdt øje med”, og følger også til envis grad selv med i data som bliver kommunikeret til patienten i løbet af monitoreringen.Patienterne føler i afslutningen af forløbet at de har lært mere om deres sygdom, og omkorrekt handlemønster i tilfælde af oplevet forværring i deres tilstand. Patientenspårørende er også glade for monitoreringen af deres familiemedlem. Mange, bådepatienter og pårørende er imidlertid lidt bekymrede når monitorerings perioden er ovre ogde skal aflevere udstyret. Vi bekræfter her for patienten at målet har været øget kendskabtil hændelser omkring en forværring, og henviser til fortsat støtte via deres opnåede læringog fortsatte mulighed for at benytte selvbehandlingsplanen. Nogle patienter har ønsket atkøbe en saturations måler for selv at kunne monitorere videre.For antropologiske effekter i øvrigt henvises til omtalte rapport fra DSI.Vi forventer at kunne dokumentere lagt flere potentielle effekter når studiet ertilendebragt. Dette både hvad angår: indlæggelsesfrekvens, indlæggelsesvarighed, antaluplanlagte kontakter til egen læge, antal skadestuebesøg, hvilke monitoreringsdata der”fanger” forværringer, om der er effekt også efter at den primære monitorering ophører ogøkonomiske konsekvenser af interventionen. Projektet har fået forlængelse til 2013.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterDer er gjort meget ud af forberedelse til dette studie. Der er udfærdiget protokol påbaggrund af blandt andet et pilotstudie. Formålet hermed var at få overblik over korrektein og eksklusionskriterier. Derudover gennemførte vi ambulante besøg med henblik påviden om tidsforbrug i forbindelse hermed. Forberedelserne har hjulpet os til at planlæggeorganisationen omkring tilbuddet. Vi ved hvordan tiden skal bruges mest hensigtsmæssigt.Vi ved hvem der skal gøre hvad osv. Vi har fået en god organisation op at køre, hvilketstyrker studiet i dagligdagen. Kendskabet til organisationen gør også at en evt.implementeringsstrategi vil kunne lægges.Telemedicin er en forholdsvis ny teknologi, og vi forudså at der kunne komme problemer påden baggrund. Vi var bekymrede for mobildækningen, og for brugen af den software derfølger med systemet. Imidlertid her der kun været relativt få problemer/barrierer.• Vi har for enkelte patienters vedkommende haft problemer med dækning på GSMnettet. For de fleste har problemet kunnet løses ved at flytte apparaturet i hjemmet. Foren enkelt patients vedkommende måtte monitoreringen afbrydes. Der arbejdes på enfremtidig løsning på problemet.• Ved en enkelt lejlighed har vi kortvarigt (timer) mistet forbindelse med allemonitorerede patienter på grund af server problem. Der har skyldtes opgradering påden server der hoster data. Problemet kan løses med bedre kommunikation til servicepersonale.• Ved en lejlighed mistede vi forbindelse (timer) af ukendt årsag. Problemet blev løst vedgenstart af monitorer i patienternes hjem. Dette blev arrangeret via telefonisk kontakttil patienterne.Side 322

More magazines by this user
Similar magazines