Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Udbyder af den telemedicinske løsning som vi benytter, tilbyder fremadrettet en callcenterfunktion som uden vores assistance ”fanger og retter” sådanne tilfælde. Callcenteret kanogså frasortere andre tekniske problemstillinger såsom mistede opkald, apparat fejl (påeksempelvis iltmåleren) osv. Denne service kan tilbydes uden meromkostning.Et vigtigt mål med indsatsen er at søge at omlægge akutte tiltag (indlæggelser, uplanlagtbesøg hos egen læge, skadestue besøg) til mere ambulant og planlagt aktivitet. Dette somled i at styrke indsatsen overfor patienter med svær kronisk sygdom. Vi har fokuseretmeget på at kunne reducere indlæggelses antal og varighed. Man kunne imidlertid ogsåtænke sig at behovet for hyppigt ambulant fremmøde kunne reduceres. Hvis patienten iforvejen følges med monitorering, kunne intervallerne mellem ambulante besøg påsygehuset evt. reduceres. I vores studie har fokus ikke været her, men formentlig kunne ensådan effekt opnås med henblik på bedre ressource udnyttelse i fremtiden. Patienternesegenomsorg og mulighed for selvbehandling styrkes jo med tiltaget. En vanligambulatoriefremmøde frekvens kunne evt. reduceres fra eksempelvis hver halve til hverthele år eller fra hvert år til hvert andet år.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetSom anført er studiet forberedt til at kunne sige noget om økonomiske konsekvenser af eneventuel drift situation. En stor del af den tid der benyttes på processen aktuelt, ville faldebort i daglig drift (Information om studiet til pt., dokumentation i CRF og database,tidsforbrug på tekniske / monitoreringsrelaterede problemer osv.) I en fremtidigøkonomisk analyse skal ses på omkostninger ved løsningen i forhold til besparelser både iprimær og sekundær sektoren. Derudover kan tænkes i besparelser i andre sammenhængesåsom transport, hjemmepleje, behov for aflastningspladser efter indlæggelse osv. Det erikke muligt på nuværende tidspunkt at komme dette nærmere. Umiddelbart kan kun ses påbesparelse ved undgåede indlæggelser (10 i materialet på 19 patienter) i relation til pris påudstyr (6200 kroner for 6 mdr. monitorering) og personaleforbrug. Umiddelbart skønnes enevt. business case at kunne blive positiv da udstyret er billigt at leje. En typisk indlæggelsefor denne patientkategori har en DRG værdi på min. 25-35.000 kroner uden bidiagnosermedregnet.I en kommende business case skal også tages højde for evt. personale undervisning.Aktuelt er tre sygeplejersker udlært i brug af både hardware og software. Uddannelsen erprimært foregået via demonstration fra udbydende firma. Herefter ved sidemandsuddannelse i egen afdeling. Uddannelsen er ikke krævende eller tidstung.I drift ville man kunne monitorere patienter på lang afstand fra et enkelt center tilknyttetlungemedicinsk afdeling. Der er ikke antalsmæssig begrænsning hvad angår software oghardware. Vi gør i aktuelle studie op hvad tidsforbruget på monitoreringen er.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Her henvises til punkt 5a. Vi har ønske om at videreføre projektet efter endt studieperiode.Dette på grund af de foreløbige resultater og høj grad af patienttilfredshed med ordningen.Data for effekter i større skala følger senere.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Side 323

More magazines by this user
Similar magazines