Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Resultater og erfaringer fra projektet bidrager sammen med andre kronikerpulje-projektertil den eksterne evaluering vedrørende øget indsats for kronikere i Region Midt. Derudoverskal rapporten anvendes af Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ogTelemedicinske Center, som et input til den regionale og nationale udbredelse aftelemedicin. Erfaringerne vil ligeledes formidles nationalt, bl.a. til Sundhedsstyrelsen.Projektets resultater forventes at kunne overføres til andre kliniske problemstillinger.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Der er planlagt et informations- og opfølgningsmøde den 10. januar 2012 med deltagelseaf projektledelse, afdelingsledelser fra deltagende hospitalsafdelinger, centerledelsenAarhus Universitetshospital, deltagere fra Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,Region Midt og deltagere fra Telemedicinsk Center, Region Midt..Skriftlig afrapportering sker i form af denne rapport og i form af en eller flereinternationale videnskabelige publikationer vil blive formidlet via projektets hjemmesideog via Region Midt til relevante institutioner og samarbejdspartnere, herunderSundhedsstyrelsen.Tredje og sidste møde for alle projektdeltagere afholdes i første kvartal 2013.Videnskabelig afrapportering sker ved et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospitalog Odense Universitetshospital. Resultater fra dette projekt vil indgå som en del af læge ogPh.D.-studerende Benjamin Schnack Rasmussens Ph.D projekt omhandlendetelemedicinsk behandling af diabetiske fodsår. (Ph.D.-Vejledere Niels Ejskjær og KnudYderstræde). Udgifter i forbindelse med PhD-studiet finansieres fra anden kilde ogprojektet har ikke lønudgifter til dette formål.Foreløbige resultater er præsenteret ved Diabetes Science and Technology Meeting iMaryland, USA i november 2012. Udgifter hertil er afholdt af forskningsmidler fra andenkilde. Endeligevidenskabelige møder.resultater forventes præsenteret ved nationale og internationalePræsentation af projektets resultater søges gennemført ved Dansk EndokrinologiskSelskabs Årsmøde i Aalborg januar 2013.Efter aftale med Region Midt påtænkes nyhedsdækning via regionens nyhedsmedier ogudsendelse af pressemeddelelser er en mulighed.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Projektetforløbet ophører den 31. december 2012. Den teknologiske og logistiskeopsætning vil herefter fortsat være tilstede, men det vil ikke længere være muligt atrefundere driftsomkostninger i almen praksis, primær sektor og hospitalssektor. Dermedforventes størstedelen af aktiviteterne at ophøre. Der vil naturligt være mulighed forfortsat samarbejde og støtte fra Center for Den Diabetiske Fod med henblik påvidereførelse af opnået samarbejde.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigt[1] Pervasive healthcare: Home treatment of patients with diabetic foot ulcers. hD -afhandling. Jane Clemensen, cand. cur., ph.d. 2006. 200 sider. ISBN 978-87-91756-54-2.Side 27

More magazines by this user
Similar magazines