Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

egionen/kommunen, herunder om projektet indgår som en del af en eventuelt størreindsats eller lokal strategi for at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdomProjektet tager udgangspunkt i forløbsprogram for type 2 diabetes, som beskriver dentværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats for borgere med type 2 diabetes påhospitaler, i kommuner og almen praksis iregion Midtjylland.Projektet har bl.a. omhandlet implementering af diabetesskole for type 2 diabetikerehenvist fra almen praksis. Det faglige indhold af diabetesskolen er udviklet i samarbejdemed kommunerne, således at tilbuddene fra henholdsvis diabetesskole og kommunesupplerer frem for at dublere hinanden.I samarbejde med kommunerne har der været afholdt fælles skolebænkFormål2. Angiv projektets formål/målsætning og målgruppe - jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætningProjektets overordnede mål er udvikling af personalets viden og handlekompetencer påhospitalet, i kommunerne, hos de praktiserende læger og i psykiatrisk afdeling samtstyrkelse af patienten og de pårørendes egenomsorg på alle niveauer afegenomsorgskapacitet.Delmål:• Etablering af diabetesskole for type 2 diabetikere fra almen praksis. I henhold tilforløbsprogrammet for type 2 diabetes udarbejdet af region Midt, skal allenykonstaterede type 2 diabetikere tilbydes undervisning på diabetesskole, med detformål at tilegne sig viden om sygdommen, samt opnå forudsætninger for egenomsorg.Diabetesskolen er forankret i diabetescenteret og undervisningen varetages herfra.• Kommunerne og praktiserende læger har efterspurgt en viden- og kompetencefunktioni relation til type 2 diabetes, som kan konsulteres i forbindelse med konkretepatientforløb og undervisning af personale. Et af projektmålene har derfor været atmuliggøre nem kontakt mellem praktiserende læge og speciallæge samt at tilbydeundervisning af personalet i primærsektoren (sygeplejersker og SOSU-assistenter)• Hospitalets øvrige afdelinger har udtrykt lignende behov for udvikling af viden ogkompetencefunktion indenfor håndtering af patienter med type 2 diabetes. Det harderfor været et mål fremme viden om håndtering af type 2 diabetikere på somatiske ogpsykiatriske afdelinger (undervisning af sygeplejepersonale), samt at bistå medhåndtering af konkrete problemstillinger i relation til type 2 diabetes (udgåendediabetessygeplejerske)Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingDelmål• Der er etableret diabetesskole på henholdsvis regionshospitalet Randers (6 hold årligt)og Grenå sygehus (2 hold årligt). Dette svarer til at 60-70 diabetikere samt eventuellepårørende årligt gennemgår et undervisningsforløb på 3 dage hvor formålet er atbidrage med viden om sygdommen og opnå forudsætninger for egenomsorg.Side 74

More magazines by this user
Similar magazines