Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Undervisningen omfatter bla sygdomslære og orientering om diæt og varetages afsygeplejerske, læge, diætist og fodterapeut.• Via løbende møder med praksiskoordinator er der formidlet mulighed for nem kontaktmellem endokrinolog og praksis via diabetesklinikken. Der er mulighed for telefonisktilbagemelding på forespørgsler til praksislægen inden for ca 1 time.Der har været afholdt fælles skolebænk for personalet i primærsektor. Dette haromfattet 1 dags undervisning af ca 100 plejepersonale (sygeplejersker, SoSuassistenter) samt terapeuter i primær sektoren ved sygeplejerske, læge og diætist.Der har desuden været afviklet undervisning på 3 forskellige plejecentre med 30-40deltagere pr gang.Der er afholdt undervisning af personalet på de øvrige afdelinger på hospitalet (Akutmodtageafsnit, dialysen og ortopædkirurgisk afdeling) i viden om type 2 diabetes og densygeplejefaglige håndtering af sygdommen.Som led i projektet er der etableret en ”udgående diabetessygeplejerske”, hvilket er nyfunktion på hospitalet. Diabetes sygeplejersken går dagligt til kardiologisk afdeling, akutmodtageafsnit og ortopædkirurgisk afdeling. Efter anmodning kommer hun også påhospitalets øvrige afdelinger. Den udgående diabetessygeplejerske vurderer allenyindlagte diabetikere mht aktuelle diabetes relevante problemstillinger. Det vurderes,om den aktuelle diabetesbehandling er relevant og sufficient. I tilfælde af nykonstateretdiabetes tages der stilling til opstart af behandling, som iværksættes via patientensstamafdeling, der planlægges opfølgende besøg og vurderes om et eventuel efterforløbskal foregå via endokrinologisk klinik eller egen læge.Den udgående diabetes sygeplejerske er etableret efterår 2010, og aktiviteten iperioden 1/3 - 30/5 2012 er gjort op. I denne 3 måneders periode har der været i alt 121kontakter (103 type 2 diabetes samt 18 type 1 og anden form for diabetes) fordelt på ialt 65 patienter. Der har gennemsnitlig været 1,8 kontakt pr patient (1-8). Kontakternehar omfattet vejledning af personale på stamafdeling i opstart af insulin behandling,regulering af insulin dosis, opstart/seponering af tablet behandling, monitorering af ptmm.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Delmål• Diabetesskolen er etableret og velfungerende svarende til de krav, der er opstillet iforløbsprogrammet for Region Midt• Der har været afholdt undervisning for personalet i primærsektor.• Den udgående diabetessygeplejerske er etableret og velfungerende5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultater• Diabetesskolen:Vi modtog initialt er stort antal henvisninger til diabetesskolen hvilket medførte en megetlang venteliste (op til 9 mdr), den er nu reduceret til ca 5 mdr. Dette skyldes formentlig, attilbuddet er rettet til såvel nydiagnosticerede diabetikere som diabetikere med længerevarende diabetes. Sidstnævnte gruppe vil naturligt blive mindre med tiden.Side 75

More magazines by this user
Similar magazines