Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

genoptræningsplaner• At der endnu ikke er indført en fælles epikrise for hjerterehabiliteringsforløb i EPJ, tiludsendelse til primærkommuner og til praktiserende læger. Der er udarbejdet enskabelon hertil, men den er endnu ikke i EPJMålopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Dataindsamlingen afsluttes rettidigt og formålet med projektet er opfyldt.Vi kan ikke præsentere opnåede resultater i denne selvevaluering, fordi projektet er etforskningsprojekt, og derfor skal leve op til reglerne for offentliggørelse/publicering afresultater (Vancouver reglerne).5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterOpnåede delresultater/milepæle for projektet pr. 1/12 2012:Milepæle i det forberedende arbejde:• indrettet testlaboratorium i samarbejde med Medicoteknisk Afdeling, RegionMidtjylland• udarbejdet manualer for testprocedurer og for anvendelse af måleapparatur, ogoplært fysioterapeuter i anvendelse af måleapparaturet, herunder datahåndtering,sikkerhedsprocedurer og hygiejne, jvf. e-dok Fysioterapi - og Ergoterapiafdelingen21.2.15, 21.6.11, 25.1 30• udarbejdet standardiseret træningsprotokol for de 2 træningsforløb (8 uger og 12uger) og oplært fysioterapeuter i anvendelsen• udarbejdet ny rammeordination for lægehenvisning af patienter fra Afd. B og T tilspecialiseret genoptræning på hold og tilhørende testning, e-dok Fysioterapi – ogErgoterapiafdelingen 20.3.6.1• gennemført et pilotforsøg med afprøvning af forsøgsprotokol og testprotokol ommålemetoderGennemførte praksisændringer indtil nu:• Gennemført et dobbeltblindet intertester reliabilitetsstudie af den patientvurderedetaletærskel for IHD og CHF patienter. Resultaterne publiceres i: Petersen AK, Maribo T,Laustsen S. Intertester reliability of The Talk Test in cardiac patients. Journal ofCardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. (in prep)• Ændret praksis således, at vi ikke længere anvender den submaksimale test someffektmål, men kun VO2 max testen, da den har vist sig at være den mest pålidelige.• Nedlagt en intern klinisk hjertedatabase, fordi vi gennem projekt 8 indsamler flererelevante og kvalitetsmæssigt bedre data om patienternes funktionsevne oghelbredsrelaterede livskvalitet• Vi ringer de patienter op, som udebliver og ikke har meldt afbudPraksisændring på vej:• Vi vil indføre obligatorisk brug af testudstyret til andre relevante patientgrupper påbaggrund af de indhøstede gode erfaringer med udstyrets muligheder.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetSide 85

More magazines by this user
Similar magazines