1950096 Mærk venligst med ”gave” - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

1950096 Mærk venligst med ”gave” - Hjerneskadeforeningen

3INDHOLDSFORTEGNELSE8 Blæs på forfængeligheden13 At leve et reddet livWulffmorgenthaler støtter vores sagmed årets flotteste kalender i storformat– vi har brug for din hjælp til at sælge den ...Kalenderen er i rigtig storformat – hele 1,4 meter bred – med enWulffmorgenthaler tegning for hver måned. Der trykkes 1000kalendere og prisen er 1.999 kr. pr. stk. Hele overskuddet går tilHjerneskadeforeningen.Det vil typisk være virksomheder, der køber kalenderen, da denjo kræver en del plads og ikke er helt billig. Kender du til en virksomhed,du tror er interesseret, så fortæl dem om kalenderen –og hvordan det bliver sjovt og synligt at støtte vores gode sag.Din indsats vil være en stor hjælp til selvhjælp.24 Kronprinsesse Marysbesøg i ÅrhusDu er selvfølgelig også velkommen til selv at bestille en kalenderpå www.hjernekalender.dk eller ved at ringe til Helle Ebbesen iHjernekalender-kampagnesekretariatet hos Happy Advertisingpå telefon 26 13 12 41.4 Wulffmorgenthaler kalenderkalenderen kan bestilles på www.hjernekalender.dkAnnonce.indd 1 27/08/09 15:37:05De faste5 Leder6 Det sociale hjørne23 Hovedtropperne14 HovedHuset besøgerElsass Centret19 Åbent samråd21 Handicapråd27 Støt HjerneskadeforeningenArvEngodsagBidrag29 LokalafdelingerneForsiden: I forbindelse med den årlige ”Brainstorm” sejlads sejlede KronprinsesseMary et stykke med ud i Århus Bugten fra Marselisborg Havn i en af sejlbådene.Kronprinsessen er her fotograferet på åbent vand sammen med besætningen.Hovedcirklen ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg - ISSN 1396-7924 | Redaktion:Marianne Schirrmacher · Svend-Erik Andreasen | Deadline 2009: Nr. 4: 3. november 2009 · Redaktion afdette blad sluttede den 8.9.2009 · Næste nummer udkommer december 2009 | Annoncetegning: DanskBlad Service ApS, Vestergade 11 A, Postboks 16, 5540 Ullerslev, tlf. 70 70 12 25 · info@danskbladservice.dk Allespørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil


5LEDERAf Niels-Anton Svendsen, landsformandDerfor bør Hjerneskadeforeningenvære en folkesag!Foto: Henning KaagSkaf fleremedlemmerPå dette års repræsentantskabsmødesatte vi os et mål om at nå en medlemstilgangpå 25%. Nogen syntes, at detlød voldsomt og urealistisk, men tænkervi på, at hvis blot hvert 4. medlem afforeningen finder ét nyt medlem – ja, såer målet nået!Men hvorfor skal man dog melde sig ind iHjerneskadeforeningen, hvis man ikke erhjerneskaderamt eller nær pårørende? –Det spørgsmål vil mange sikkert stille, nårvi henvender os og opfordrer dem til atblive medlem.Vores arbejde i Hjerneskadeforeningenbør være lige så meget en folkesag somdet arbejde, der udføres af f.eks. KræftensBekæmpelse, Hjerteforeningen ogandre store organisationer med en megetbred folkelig opbakning. Men hvorfor? –Her kommer svaret!De nævnte foreningers store folkeligeopbakning skyldes, at enten har folksygdommen tæt inde på livet – de frygterselv at blive ramt af sygdommen – ellerde finder, at formålet er så godt, at de børstøtte det vigtige arbejde disse foreningerudfører.Men hvad så med en hjerneskade?En hjerneskade kan ramme enhver somlyn fra en klar himmel, hvad enten derer tale om en trafikulykke, hjertestop, enblodprop eller anden årsag. Tilfældighedenmed hensyn til hvem der rammesadskiller sig ikke væsentligt fra risikoenfor at blive ramt af kræft eller alvorligehjerte-karsygdomme.Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningenog andre store organisationer arbejdermålrettet på forebyggelse. De udsenderinformationer om, hvad vi kan gøre for atminimere risikoen for selv at blive ramt.Også det forebyggende er én af Hjerneskadeforeningensfornemmeste opgaverjf. vores vedtægter, vores deltagelse i denmeget succesfulde cykelhjelmskampagne,vores gode samarbejde med Hjerteforeningenmed hensyn til forebyggendeindsats m.m.Som de 2 nævnte foreninger ønsker viat støtte forskning og dermed bidragetil en større viden om menneskets mestkomplekse og overordnet styrendeorgan, hjernen. Derfor har Hjerneskadeforeningentaget initiativ til stiftelse afHjerneskadeFonden. Det er bare stadigsvært at skaffe bidrag til fonden, da voresarbejde ikke – endnu – har den sammefolkelige bevågenhed, som f.eks. KræftensBekæmpelse, Hjerteforeningen og andrestore organisationer med stor folkeligopbakning tilbyder medlemmerne enlangt bredere vifte af tilbud om hjælp ogstøtte, almindelige medlemsarrangementerm.m. end Hjerneskadeforeningen p.t.har mulighed for. Men vi har vores årligeBrainStorm sejlads, bowlingturneringerog mange andre medlemsarrangementer.Hjerneskadeforeningen vil gerne udvidesine medlemstilbud, men vi manglerkræfter og ressourcer mange steder til atløfte opgaven.Min konklusion er, at godt nok er derp.t. stor forskel på størrelse, økonomiskformåen og folkelig opbakning, når visammenligner os med nogle af de heltstore organisationer, men med hensyn tilformålet med vores arbejde – og betydningenaf vores arbejde – også for dem,der i morgen bliver ramt af en hjerneskade,ser jeg ingen forskel!Hvorfor har kræftens Bekæmpelse,Hjerteforeningen m.fl. så en langt størrefolkelig opbakning end Hjerneskadeforening?Se det spørgsmål kunne jeg godt tænkemig om nogen kunne besvare – men indtilda skal jeg opfordre til, at vi sammenarbejder hårdt og målrettet mod måletom 25% medlemstilgang, så vi kan fejre25 års jubilæum i 2010 i lyset af, at det erlykkedes os – ved fælles anstrengelser oggode argumenter - i højere grad at bliveen folkesag!Lad os gøre Hjerneskadeforeningensarbejde til en folkesag – lad flere blivemedlem uden at de har en hjerneskadeeller er nær pårørende – vihar brug for en større folkelig opbakning– en opbakning Hjerneskadeforeningenfortjener!DIREKTØRSvend-Erik AndreasenTlf: 2232 1644sea@hjerneskadeforeningen.dkHOVEDBESTYRELSEN:Formand:Niels-Anton SvendsenTlf: 2637 3777Niels-anton@tdcadsl.dkNæstformand:Elmer S. GadeTlf: 9712 5461elmer@gade.mail.dkMogens BomgaardTlf: 4448 4065mogens@bomgaard.comLisbeth HolmgaardTlf: 2044 6578sydkajen@mail.dkLene JuulTlf: 2229 2201lenejuulj@gmail.comAlite Karoline PetersenTlf. 7453 3743alite@webspeed.dkOle StøvringTlf: 2174 5150olestoevring@live.dk


6Det sociale hjørneAf Eva HollænderÆndringer i lov om sygedagpenge, lovom en aktiv beskæftigelsesindsats, lovom aktiv socialpolitik og lov om integrationaf udlændinge i DanmarkFolketinget har vedtaget lovændringeri en række love, som betyder ændrederegler for sygemeldte. Den nye lov hardet udgangspunkt, at syge skal hjælpesmed at fastholde tilknytningen til deresarbejdsplads.Tankegangen er, at syge ikke skal overladestil sig selv, fordi det øger risikoenfor, at de ikke vender tilbage til deresarbejdsplads igen. Derimod tror lovgiverpå, at en aktiv indsats kan føre til, atsygemeldte kan fastholde tilknytningentil deres arbejdsplads og komme tilbageså hurtigt som muligt.Set fra vores medlemmers synsvinkelrummer lovændringerne både noglepositive forbedringer og nogle merebekymrende elementer. I det følgendegennemgås nogle af de nye regler.Hurtigere opfølgningArbejdsgiveren skal indkalde en sygemeldtlønmodtager til en personlig samtaleom, hvordan og hvornår lønmodtagerenkan vende tilbage til arbejde.Samtalen skal holdes senest 4 ugerefter 1. sygedag. Arbejdsgiveren skal påbaggrund af samtalen give oplysningertil kommunen.Giver sygdommen eller praktiskeomstændigheder ikke mulighed for enpersonlig samtale, holdes samtalen så


8”Blæs påforfængeligNavn: Rikke GravengaardAlder: 38 årJob: DesignerBy: VanløseNavn: Mette Krab-JohansenAlder: 40 årJob: Tidligere børnehaveklasselærerBy: VanløseRikkes søster, Mette, blev kørt nedpå cykel uden cykelhjelm og lå ikoma i 5 dage. Hun overlevede,men lever i dag med følgerne afen hjerneskade. Rikke har på egenhånd taget initiativ til et stort cykelhjelmsprojekt,der én gang for alleskal gøre det almindeligt at køremed hjelm.Af Trine Sofie Meincke – Foto: Sif MeinckeArtiklen er venligst udlånt af Femina”Vi gad da ikke se så dumme ud, såefter episoden med damen, fortsattevi begge med kun at give vores børncykelhjelme på. I dag kan jeg ikke slippetanken, at ”hvis bare vi havde fulgtdamens råd…”.Rikke kigger på Mette med et smil, derunder overfladen indeholder en masseaf den smerte, der siden har fulgt de tosøstre.”To uger senere står jeg ved min søstersseng på hospitalet. Jeg kan ikke kende”Vi har aldrig kørt med cykelhjelm,Mette og jeg. Det var bare ikke nogetfor os, så jeg blev temmelig harm, daen dame for knap et år siden, kørte oppå siden af mig på cykel og påtalte det.Jeg var på vej hen til min søster, Mette.Da jeg ankom, fortalte jeg hende omepisoden, og vi blev hurtigt enige om,hvor irriterende det er, at folk altid skalblande sig i alt...Jeg sidder overfor Rikke Gravengaardog Mette Krab-Johansen en varmsommereftermiddag og hører Rikkesforhistorie til det, der skulle vise sig atændre søstrenes liv for altid.DE UDSATTE CYKLISTER• 50-60 cyklister dør om året.• Ca. 2.700 cyklister kvæstes hvert år med alvorlige hovedskader.• På bygader kører i gennemsnit 15 procent af cyklisterne med cykelhjelmmod 11 procent i 2006. Flest kører med hjelm i de største danske byer.• Brugen af hjelm varierer afhængigt af, hvor gammel man er:Under 11 år. 66 pctMellem 11-15 år. 16 pctMellem 16-60 år. 6 pctOver 60 år. 14 pctKilde: cyklisters brug af cykelhjelm og knallertkøres brug af styrthjelm i bytrafikken,april 2009.


9heden”hende. Hun ligger i respirator og harslanger i næsen, i munden og ud afhjernen. Jeg var i chok.Rigshospitalet bliver mit andet hjem,hvor jeg sidder ved hendes seng og tænkerpå damen og hendes bemærkning”.UlykkenMette blev kørt ned af en varevogn i ethøjresving en morgen på vej til arbejde.Havde hun haft cykelhjelm på, havdehun sikkert sluppet med overfladiskeskrammer og et brækket kraveben.I stedet for fik hun fjernet en del afhjernen og lå fem døgn i koma, ti dage irespirator og var på hospitalet i over tremåneder.”Mette svævede mellem liv og død denførste uge, og det var et sandt helvede.Ikke mindst for mig, men også for Mettesmand og tre børn. Vi troede, hunskulle dø, og det var det, vi prøvedeat forberede os på i starten. Da Mettekunne trække vejret selv og skulle tagesud af den kunstige koma, græd vi afglæde, men blev så pludselig ramt afnæste fase: Ville hun nogensinde blivenormal igen? Skulle hun tilbringe restenaf sit liv på et plejehjem? Og ville jegnogen sinde få min søster igen, somjeg kendte hende? Lægerne kaldte detet mirakel, at hun overhovedet overlevede.”Rikke kæmper med tårerne, da hundetaljeret fortæller om de følelser, hungennemlevede på hospitalet for underet år siden.Mette overlevede, men lægerne havdeværet nødt til at fjerne et stort stykkeaf hjernen, der hvor tale/læsecenteretsidder, og det påvirker hende i dag.Hendes syn er stærkt nedsat, hun harmistet en del af følelsen i hele den højreside,og hun harproblemer medsproget.”Jeg havde mistetmin hukommelsefuldstændig ogvidste ikke, hvemjeg var. Jeg kunnegenkende ansigter,men kunne ikke huskerelationerne. Jeggenkendte ikke engangmin mandog mine børn.”Der løbertårer nedafMetteskinder. Enblanding mellemsorg, frustration og glæde over at værekommet så langt.”Jeg kan ikke læse eller skrive og harsvært ved at formulere mig rigtigt. Indei mit hoved formulerer jeg mig, men jeghar problemer med at sige de rigtige ordog opdager det ikke, når jeg siger nogetFakta om projektet:forkert. Det er utroligt frustrerende.”Mette kigger over på Rikke, der sidderparat til at færdiggøre Mettes sætninger,hvis hun ikke kan finde ord.Man kan ikke se på Mette, at hun erhjerneskadet, men jeg oplever hurtigthendes frustration over ikke at være istand til at sætte de sætninger sammen,som hun har formuleret inde ihovedet. Mette har allerede trænet sinhøjre side så meget op, at hun kan kontrolleresin arm, og hendes stædighedog hårde træning fik hende hurtigt ud afkørestolen.”Jeg skal nu finde ud af, hvad jeg vil• Cykelhjelmene er designet af hhv. Mads Nørgaard og Jørgen Simonsen,molo-kids og Katvig.• De kunne købes i NETTO i uge 33 og kan købes igen i uge 40 til 199kr. Heraf går 50 kr. til støtte for HjerneSagen og Hjerneskadeforeningensom tak for deres hjælp til hjerneskadede og deres familier.• Scandinavian DesignLab har designet logoet og givet projektet navnet:Sikker hje(l)m.➬


10med resten af mit liv. Før var jeg børnehaveklasselærerog elskede mit job,men det kan jeg aldrig blive igen. Jegskal lave noget kreativt, men ved endnuikke præcis hvad, slutter Mette med etsmil, der forsikrer mig om, at hun trorpå fremtiden.Træning kan hjælpe hende megetOm cykelhjelmkampagnenSalget af cykelhjelmene i uge 33 slog alle rekorder og NETTO var tørlagt påfå timer i forbindelse med starten af kampagnen den 10. august.Derfor vil kampagnen blive gentaget i uge 40.Fra mandag den 28. september vil der således igen være cykelhjelme påhylderne i NETTO – og denne gang mange flere, end i den første kampagneuge.videre, og hun har bestemt ikke i sindebare at lade stå til.En spirende tanke”Jeg oplevede noget af det værste mankan opleve her i livet - at se min søstervære ved at dø, og det åbnede mineøjne for, hvor skrøbeligt livet kan være.”Rikke kigger over på Mette, da hunfortæller videre.”Ulykken ramte jo ikke kun min søster,men også hendes familie - og dermedmig. De første måneder efter ulykken erden værste periode i mit liv, men imellemalle bekymringerne begyndte en idéat spire. Den begyndte få dage efter minsøsters ulykke, da jeg skulle ud og købecykelhjelm til mig selv. Vi opdagede


13At leve et reddet livEfter at have levet med en hjerneskadei 11 år, er Frederik Mellentinnu blevet færdig som psykoterapeut.Han glæder sig til at kunnehjælpe andre med at leve med deudfordringer, der følger med enhjerneskade.Af Dorte EgebækI sommeren 2009 blev Frederik Mellentinfærdig med den 4-årige uddannelsetil Organisk Psykoterapeut fra Opininstitutteti Holbæk. Han har sammenmed to kolleger åbnet en praksisi København, hvor han glæder sig til athjælpe bl.a. mennesker med erhvervethjerneskade videre i livet. Frederik harpå egen krop og sjæl mærket, hvad detbetyder at få en hjerneskade, da hansom 32-årig fik en hjerneblødning.”Efter mange års rehabilitering, sadjeg stadig tilbage med en følelse afmeningsløshed og tomhed. Hjerneskadeskadeforeningensmotto er jo, atLiv, der reddes, skal også leves – menjeg følte ikke rigtig, at jeg levede livet”fortæller Frederik om tiden, før hanstartede på terapeutuddannelsen.I erkendelsen af, at han aldrig ville fåsit gamle liv tilbage, indså han, at han,eftersom den ”gamle” Frederik ikkefungerede længere, var nødt til at skabeen ”ny” Frederik, der kunne leve etgodt liv med ny identitet og muligheder:”I denne proces viste Psykoterapeutuddannelsensig at være lige det, jeg søgte.Det har været hårdt, men også utroligtgivtigt at gå igennem uddannelsen, somvar en god blanding af egenterapi ogtræning i at hjælpe andre, og jeg følernu, at jeg har fået nogle gode værktøjertil at hjælpe andre videre i livet” sigerFrederik.Frivillig medarbejder i HovedHusetUdover egen erfaring har Frederik ogsåfået indsigt i hvilke behov for støttehjerneskadede har via hans arbejde iHovedHuset på Frederiksberg. Frederikvar med til at starte HovedHuset påFrederiksberg, og har de seneste år værettilknyttet huset på daglig basis somfrivillig medarbejder. Frederik er ogsåtilknyttet Hjerneskadeforeningen sommedlem af U-landsudvalget.Glade for kollegerFrederik har startet praksis sammenmed en kollega fra uddannelsen, sygeplejerskeInger Gustafsson, og hendesmand, praktiserende læge og gestaltterapeutJan-Helge Larsen.”Vi supplerer hinanden godt, og deter rigtig rart for mig at arbejde sammenmed to mennesker med relevantviden om alvorlige sygdomme” forklarerFrederik. ”Samtidig er Jan en erfarensuperviser, som jeg kan sparre medløbende”.Klinikken tilbyder også terapi til pårørende.”Min erfaring siger mig, at mangepårørende kan komme til at føle sigtilovers og ikke får mulighed for at se påderes egne følelsesmæssige reaktionersom eks. vrede, sorg og skam. Jeg tror,at det kan være gavnligt for pårørendeat få et eget rum til at tale om deresudfordringer” forklarer Frederik. Klinikkentilbyder desuden parterapi, hvorhjerneskadede og deres partner kankomme i terapi sammen og få lejlighedtil at udtrykke deres følelser med støttefra en terapeut, og samtidig få støttetil at bryde nogle af de uhensigtsmæssigemønstre, der kan opstå i samværetefter en alvorlig sygdom.Hvor og hvornår?Frederiks praksis ligger i fine lokaler påVandkunsten i København og har indtilvidere åbent torsdag og fredag. Klinikkenkan kontaktes på tel: 3060 4480eller Frederik kan kontaktes direkte påmob: 2893 3000.Læs mere påwww.terapiogsupervision.dk


14HovedHuset besøger Helene Elsass centeret:Det kræver 10.000 timerstræning at blive den bedste!HovedHuset siger tak - efterBrain Food frokost”Det kræver 10.000 timerstræning at blive den bedste. Påsamme måde tager det 10.000timer at (gen)optræne musklertil at yde deres bedste”. Sådanlød det, da medlemmer ogmedarbejdere fra HovedHusetden 28. maj 2009 besøgte ElsassCenteret for at høre om deresbanebrydende, virtuelle, internetbaserede træningsprogram”Move it To improve it”.Af Dorte EgebækI marts 2009 så en række af Hoved-Husets medlemmer et indslag i DR1’sAftenshowet om en spastisk dreng,der, ved hjælp af et computerprogram,havde trænet sig fra at blive træt efter10 minutters gang til at kunne spille enfodboldkamp. Det gjorde os i Hoved-Huset nysgerrige. Vi kontaktede ElsassCenteret, der har udviklet programmet,og de inviterede os på besøg på centereti Charlottenlund.Ludvig & Sara Elsass fondLudvig & Sara Elsass Fond blev stifteti 1975 af deres datter Helene Elsass,der var født med cerebral parese, ogsåkaldet spastisk lammelse. Fondens primæreformål er at støtte spastisk lammedeog andre med fysiske og psykiskehandicap. Ludvig & Sara Elsass Fondbesluttede i 2004 at etablere Elsasscenteret med det formål at fremmeudvikling og forskning for menneskermed Cerebral Parese.


15Direktør for Elsass, Peder EsbenBilde, modtager gave fra Hoved-Huset. Det er et maleri, malet af etmedlem i HovedHuset,HjernenProfessor på Panum Instituttet, JensBo Nielsen, indledte vores besøg medat fortælle os om hjernens indretning,og hvilke forudsætninger de arbejder udfra, når de laver forskning og forsøg påElsass. Når Professor Jens Bo Nielsentaler om hjernen, taler han ikke kun omden hjerne, der sidder i vores hoveder– han inkluderer hele nervesystemet ogrygmarven. Det, de studerer på Elsass,er det, der hedder Neuroplasticitet,som handler om, hvordan hjernecellerneændrer sig og tilpasser sig forandringer,for eksempel når man lærer nogetnyt – eller når man skal genoptræneefter en hjerneskade. Mere specifiktstuderer de, hvordan man bedst muligtkan få nervecellerne i hjernen til at ændresig og danne nye forbindelser medhinanden, når andre nerveceller er gåeti stykker. Det er særligt vanskeligt, damiljøet i hjernen forhindrer nervecellernei at vokse ud over længere afstande.Dette er i modsætning til nerverne iresten af kroppen, som kan vokse 30mm om måneden.Jens Bo Nielsen viste os to korte filmklipaf en rottehjerne. De blev afspilletpå 20 sekunder, selvom optagelsernereelt var 5 og 15 minutter hver. Påfilmene kan man se en nervefiber, dervokser ud og leder efter andre nerverat tale med. Den opdagelse er vigtig oggiver forskerne håb om, at det i fremtidenkan være muligt at skabe det rettemiljø i hjernen for at kunne gendannenervecellerne.I forhold til tale evnen, fortalte JensBo Nielsen, at man tidligere var af denopfattelse, at talen udelukkende hørtetil to steder i hjernen og kun i den enehalvdel: et område placeret lidt foranog over ørerne (motorisk) og et områdeplaceret lidt bagved og over ørerne(sensorisk). I dag ved man, at talentrækker på områder i hele hjernen, ogi begge hjernehalvdele. Det betyder, atnår man som afasiramt genoptrænertalen, så kan man trække på den uskadededel af hjernen i genoptræningen.Sang og musik er en god træning, fordidet er lokaliseret i andre dele af hjernen.Hjernens plasticitetFor 20 år siden troede man, at hjernebarkenså ens ud hos alle mennesker– det vil sige, at alle nerver sad sammested. Men forskning har vist, at denser forskellig ud hos alle mennesker- områder i hjernen kan være størreeller mindre sammenlignet med andrehjerner. Når man for eksempel lærernye ting eller genoptræner, så får denmuskel man træner med (for eksempelarmen eller et ben) meget mere pladsi hjernen i den tid det tager at lære detnye – det er det, man kalder en plastiskændring, det vil sige, at der sker strukturelleændringer i hjernen.Hvordan fremmer vi hjernensplasticitet?Hvordan får vi vores hjerne til at bliveså plastisk, at den kan de ting, vi gerne➬


16vil? Det har de også forsket i på Elsasscenteret/Panum instituttet og de harfundet frem til, at det kræver:1. Intensiv træning. Minimum en halvtime hver dag over et 20 ugersforløb.2. Motivation. Øvelser skal være gentagneog sjove.3. Udfordring. Det skal være svært ognyt, men med realistiske mål så manfår succesoplevelser.4. Aktivitet. Man skal være aktivtmedvirkende i træningen.5. Hele personen skal tænkes ind itræningen. Der er tæt sammenhængmellem ernæring, fysiskaktivitet, intellektuelle udfordringerog følelsesliv.Disse 5 grundprincipper gør, at man kandrive plasticiteten ud, hvor det virker,hvor cellerne er hurtigere og mere effektive.Hvorfor gør alle ikke det?Det er ikke alle, der har mulighed for attræne så intensivt på eget initiativ, ogsamfundet har ikke råd til at sørge for,at alle mennesker kan få støtte til 45minutters daglig træning. Derfor forskerde på Elsass efter alternative veje. Ogen løsning er computerprogrammet”Move it To improve it”, også kaldetMiTii.MiTii – “Move it To improve it”På Elsass centeret har de udviklettræningsprogrammet ”Move it Toimprove it” til fysisk og kognitiv træningaf spastiske børn. Programmet kantilpasses det enkelte barns behov ogfor at gøre det, bor børnene med deresforældre på Elsass Centeret i fem dage.I de fem dage laver de en masse øvelser,med blandt andet fysioterapeuter forat tilrettelægge den træning, der passerbedst til dem. Derudfra laver fysioterapeuterneet træningsprogram, derindeholder både fysisk/motoriske ogkognitive opgaver.Træningsprogrammet ligger online, ogbørnene skal træne med det derhjemmedagligt over et 20 ugers forløb. Fysioterapeuternekan følge med i børnenestræning ved at logge ind på deres profilpå internettet. Derfra kan fysioterapeuterneogså stille på sværhedsgraderne,så børnene hele tiden bliver udfordretog motiverede. Efter det 20 ugers forløbkommer børnene tilbage på centerettil et to dages evalueringsforløb.Det første hold af børn startede inovember sidste år, og på nuværendetidspunkt har 12 børn afsluttet det 20ugers træningsforløb hjemmefra. Noglebørn er faldet fra, dels fordi det erhårdt, men ikke mindst fordi det kræver,at hele familien er involveret. Programmetskal startes og sættes op, og detteer tidskrævende.Ideen til programmet startede en dagfor 5½ år siden, hvor direktøren forElsass, Peder Esben Bilde, stod i køsammen med en flok børn for at få lovtil at prøve Nintendo Wii spillet. Hantænkte, at det kunne være en oplagtmåde at træne spastiske børn på, bortsetfra at man med wii-spillene ikke selvkan bestemme hastigheden på aktiviteterne,hvilket gør det svært at tilpassespillet det enkelte spastiske barns behov.Derfor var der behov for at udvikleet program, der var mere fleksibel.Direktør Peder Esben Bilde og psykolog


17Mette Kliim-Due viste os på en storskærm,hvordan programmet virker.Med et grønt pandebånd om hovedet,som webkameraet kunne opfange,kastede Peder Esben Bilde bolde i målog punkterede balloner med nåle – hanskulle både hoppe og i knæ et par gangeunder øvelserne.Hvem kan bruge programmet?Programmet er let at bruge. ”Move ItTo improve it” kræver kun en onlinecomputer og et helt almindeligt webkamera.Balancepude, step og vægtelånes med hjem fra Elsass centeret.Forskerne og fysioterapeuterne udviklerog evaluerer stadig på programmet, ogen dag håber de, at de kan certificereflere trænere af programmet, så endnuflere kan bruge det i deres genoptræning.I fremtiden vil programmet - mednogle ændringer - kunne bruges afmange andre målgrupper, f.eks. gigtpatienter,ældre med balanceproblemer,og helt sikkert også af mennesker mederhvervet hjerneskade.Udover den fysiske og kognitive træning,som er direkte forbundet medprogrammet, giver det også, i følgePeder Esben Bilde, en følelse af ejerskab– af egen indsats og mål. Det smitter afpå andre initiativer i livet.Brain FoodBesøget hos Elsass var meget interessantog vi fik fyldt hjernerne med tankevækkendeinformationer. Elsass havdeogså sørget for, at vi fik fyldt maverne.Til frokost fik vi serveret mad lavet frakogebogen Food4brains, som kokkenNikolaj Kirk har udarbejdet i samarbejdemed Elsass Centeret. Bogen har opskrifter,som indeholder madvarer, somer gode for hjernen. Til vores frokost påElsass fik vi retter, der dækker Omega3, Cholin, Uridin, Flavonoider, VitaminB, C, D, E, selen og jern.Alt i alt gav besøget på Elsass ’Food forthe Brain’ på mange måder.HUSK:Fysisk træning frigør transmitteraktivitet,som gør det lettere at løsekognitive problemer.Fisk øger hjernens plasticitet.Når man er stresset danner stamcellerikke nye celler – det er derfor,man har en dårlig hukommelse, nårman er stresset.Professor Jens Bo Nielsen fortællerom hjernen.


19Åbent samråd om nedbringelse afventetider for kroniske patienterMinister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen har af Sundhedsudvalget været kaldt i åbent samråd omnedbringelse af de lange ventetider for kroniske patienter.I forbindelse med det åbne samråd fremsendte Hjerneskadeforeningen følgende kommentarer til Sundhedsudvalgetsmedlemmer. Denne sag er af vital betydning for Hjerneskadeforeningen, som med stor bekymring ser på, hvadfremtiden vil byde på dette område.Svend-Erik AndreasenHovedpunkter fra detåbne samråd i FolketingetsSundhedsudvalg den 2.september 2009, som Hjerneskadeforeningendeltog i:• SundhedsministerJakob Axel Nielsenovervejer at justeresundhedsloven, så kommunernefår hovedansvaretfor at nedbringeventelisterne til specialsygehusene.• Sundhedsudvalgetudtrykte generel bekymringfor, at den viden ogkompetence, som specialsygehusenehar, vilblive mistet, hvis driftenaf specialsygehusenebliver en kommunalopgave.• Jakob Axel Nielsen vilnedsætte en arbejdsgruppe,der skal kiggenærmere på rollefordelingenmellem kommunerog regioner.Svend-Erik Andreasen


21Bland dig i den lokale handicappolitikEr du klar til en plads i handicaprådet?Sker der for lidt i kommunen?Så er det nu og her, du skal gøreen indsats. Lige netop nu sidderman nemlig i Danske Handicaporganisationerslokale afdelinger ogsammensætter de hold, der skalovertage pladserne i diverse kommunaleråd efter nytår. Du har ogsåen chance!Af Svend-Erik AndreasenInden du kaster dig over pladserne ihandicaprådet, er det en ide at undersøge,om Hjerneskadeforeningen er påplads i handicaprådets bagland - denlokale afdeling af paraplyorganisationenDanske Handicaporganisationer(DH). Her mødes repræsentanter fraalle kommunen handicaporganisationerfor at tage fat på det, som er fælles forborgere med handicap - uanset deresdiagnose. Det kan være den generellesagsbehandling i kommunen, tilbuddenei folkeskolen, busser og handicapkørsel,tilgængeligheden til private og offentligebygninger - og meget, meget mere.Hjerneskadeforeningen er med i mangeaf de lokale DH-afdelinger, men der erstadig er hvide pletter på landkortet.Find din lokale DH-afdeling her: www.handicap.dk/lokalt. På DH-afdelingenshjemmeside kan du under fanebladetHandicaprådene blev lovfæstetfor alle kommuner i forbindelsemed kommunalreformen , hvorkommunerne overtog ansvaret forhandicappede.Ud over at svare på diverse høringerfremsender handicaprådetløbende forslag og anmodningerom undersøgelse til byrådet.Tillidsfolk se, hvem der sidder i bestyrelsen.Hvis Hjerneskadeforeningenikke er nævnt - så er der en ledig plads!Kontakt din lokalforenings bestyrelse,hvis du gerne vil repræsentereHjerneskadeforeningen i DH. Den erbemyndiget til at foretage indstillingeraf kandidater til eksterne råd, nævn,udvalg , arbejdsgrupper m.m. på kommunaltniveau.Vil du i handicaprådet?Tilbage til handicaprådet - eller for densags skyld det lokale beskæftigelsesråd,klagerådet vedr. hjemmehjælp, og noglesteder også folkeoplysningsudvalg,frivillighedsråd, skolebestyrelser m.m.For alle disse råd gælder det samme:Det er den lokale DH-afdeling, derudpeger eller indstiller kandidater tilhandicap-pladserne. Og det sker netop idette efterår, da kommunale råd, nævnog udvalg skal nedsættes på ny efter etkommunalvalg.Du skal have Hjerneskadeforeningen iryggen, hvis du vil indstilles til et råd.Der er ingen formelle krav til, hvordanen indstilling skal se ud. Det kan væreen mail eller et brev, men den skalunderskrives af den repræsentant i dinlokalforeningsbestyrelse, der har bemyndigelsehertil. Og den skal sendes tilden lokale DH-afdelings formand. Indstillingenskal begrunde, hvorfor netopdu skal udpeges til f.eks. handicaprådet.Hvad er dine forudsætninger, hvad hardu prøvet tidligere osv.Bemærk i øvrigt, at personer, der alleredesidder i et råd, og som ønskerat genopstille, skal fremskaffe en nyindstilling fra den lokale Hjerneskadeforeningsbestyrelse.Inden december beslutter man i DHafdelingerne,hvordan man får sammensatde bedste hold til handicaprådm.v. Det er ikke helt nemt. Repræsentanterneskal helst have forskellige baggrundog interesser, og kvalifikationerneskal være i orden. De skal have tid ogoverskud til arbejdet. DH-afdelingenskal desuden indstille lige mange mændog kvinder.Det er forretningsudvalget i DHafdelingen,der udvælger på baggrundaf de indsendte indstillinger. Hvis derikke er et forretningsudvalg, så kommerformanden med en indstilling, som helebestyrelsen derefter forholder sig til.En ny udfordringHvis du bliver udpeget af DH til atsidde i et kommunalt råd, repræsentererdu ikke længere (kun) din egenorganisation, men taler på vegne af alleDH’s medlemsorganisationer. Det er enudfordring!Der er plads til 3-6 forskellige organisationeri et handicapråd (plus stedfortrædere,som bruges flittigt), men derer gerne tilsluttet 15-20 organisationertil den lokale DH-afdeling. Alle vil gernehave indflydelse på rådenes arbejde. Duskal derfor sætte tid af til at diskutererådets arbejde med baglandet i DHafdelingen.DH har udgivet pjecen ”Når du repræsentererDH”. Den finder du på DH’stemaside for tillidsfolk: www.handicap.dk/tillidsfolk.Tag udfordringen op. Gør en forskel.Handicaprådenes opgave er atsikre, at kommunerne hele tidentænker handicappede og deres situationmed i beslutninger og drift.Det handler ikke om enkelt sagereller om særlige handicapgrupperssag. Handicaprådet repræsentereralle handicappede.Man behøver absolut ikke at være”udlært” i hverken organisationsellerkommunalpolitik for at gå indi arbejdet.


Kronprinsesse Mafantastisk dag foKronprinsesse Mary var i Århus den 16. august2009 i anledning af Hjerneskadeforeningens oficielle start af den årlige ”Brainstorm” sejladsMarselisborg Havn og med et efterfølgende be”Skolen for Sen-hjerneskadede” i Århus afdelinlokaler.Kronprinsessen sejlede et lille stykke med ud ibugten i en af de 3 sejlbåde, hvorpå hun vendttilbage i en motorbåd.


27Arv er et værdifuldt redskab i bestræbelserne for atforbedre de hjerneskaderamte og de pårørendes livsvilkårI Hjerneskadeforeningen arbejder vi for at forbedre dehjerneskaderamte og de pårørendes livsvilkår.Det er et langt sejt træk og det bliver ikke i morgen, atdisse vilkår vil være markant forbedret, men hver dag skerder små fremskridt, som gør en forskel for mennesker, derhar hjerneskadeproblematikken inde på livet.En del af vore udgifter bliver finansieret af staten. Restenkommer fra private og erhvervslivet.Men navnlig den støtte, som vi ville kunne modtage somarvebidrag, kan blive af helt afgørende og fundamentalbetydning for vores indsats. Derfor:Den sidste vilje er vigtigFørst når man får skrevet et testamente, er det én selv,der bestemmer, hvordan ens arv skal fordeles - ellers er detarveloven.Hvis du overvejer at støtte arbejdet for at forbedre livsvilkårenefor de hjerneskaderamte og deres pårørende, så gørdu det bedst ved at betænke Hjerneskadeforeningen.Og du skal vide, at uanset hvilket bidrag, du ønsker at betænkeHjerneskadeforeningen med, vil det blive modtagetmed taknemmelighed.Måske er du slet ikke afklaret med hensyn til arveforhold.Men du er altid velkommen til at kontakte hovedkontoretfor at få råd og vejledning.Støt Hjerneskadeforeningen gratis når du handler på nettetBliv en moderne aktivist og få tusindvis af online butikkertil at støtte Hjerneskadeforeningen - uden at det koster digekstra!Det eneste, du skal gøre, er at hente det lille program Aid-Maker ned på din computer. AidMaker gør dig i stand til athandle i tusindvis af online butikker. For hver ting, du køberi disse butikker, giver butikken en donation til Hjerneskadeforeningen.Så nemt er det:1. Download AidMaker – det er gratis og anonymt.2. Shop på nettet og du støtter automatisk Hjerneskadeforeningen’sarbejde.Tusindvis af mennesker har allerede programmet, men vihar også brug for din hjælp. Så hent programmet nu - påforhånd tak for din støtte.Du kan nemmest downloade programmet fra foreningenshjemmeside: www.hjerneskadeforeningen.dkEllers kan du også downloade programmet fra dette link:http://www.engodsag.dk/aidmakerdownload?countryid=dk&organisationid=102&campaignid=431&os=winAidMaker er udviklet i samarbejde medhttp://www.engodsag.dkHjerneskadeforeningenmodtager med glæde alle gaver - store som småGaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde.Almindeligt fradrag 2009De første 500 kr., du giver til en humanitær forening, kan ikke trækkes fra. Men overstiger den samlede pengegave tilforeningen 500 kr., kan du i 2009 fratrække op til 14.500 kr.Eksempel 1: Betaler du i 2009 15.000 kr. til en forening, vil du kunne trække 14.500 kr. fra. Beløbet behøver dog ikke bliveindbetalt på én gang. Eksempel 2: Indbetaler du f.eks. 4 x 200 kr. i løbet af et år, vil du kunne fratrække 300 kr.Hjerneskadeforeningens girokonto er: 1950096Mærk venligst med ”gave”


29Hjerneskadeforeningen:EGEDALSå er vi i fuld gang igen efter en dejlig sommer.Vi afholder fortsat vores medlemsmøder hver 1. torsdag imåneden på Toftehøjgård i Ølstykke fra kl. 10 til 12.30. Hermødes vores skadede medlemmer og pårørende til hygge,kaffe og en bid brød. Der planlægges aktiviteter i fællesskab.Hver 3. torsdag i måneden fra kl. 10 til 12.30 spiller vi petanquepå banerne ved Græstedgård i Ølstykke. Vi slutter afmed kaffe, sandwich og en hyggelig snack.!0. sept. besøger vi Naverhulen i Helsingør.12. sept. er der fælles grill-dag i regionen, som afholdes iGræsted.v/Sanny Freund30. okt. – 1. nov. Har vi igen i år et fælles weekendkursus forskadede og pårørende, turen går til Höör i Sverige.12. dec. julefrokost på Toftehøjgård i Ølstykke.Onsdagsklubben:Er stedet hvor skadede fra Egedal og Frederikssund mødeshver onsdag fra 12 – 14.30 på Elværket i Frederikssund til hyggeligtsamvær. Her er vi alle ligestillede og har derved bedremod til at turde udfolde os. Aktivitetskalenderen finder du påvores hjemmeside.Har du spørgsmål eller vil vide mere, kan du besøge voreshjemmeside og du er altid velkommen til at ringe til Sanny på4818 4031.Er du flyttet...Husk at oplyse din nye adresse til Hjerneskadeforeningenpå tlf. 4343 2433 ellere-mail: info@hjerneskadeforeningen.dkDu kan også sende din flyttemeddelelse til:HjerneskadeforeningenBrøndby Møllevej 8, 2605 BrøndbyFREDERIKSSUNDMidt i en agurketidBestyrelsesformanden er næsten i samme situation som deprofessionelle bladsmørere fra dagbladene - der sker ikke såmeget omkring os nu hvor folketinget holder lang ferie ogsamarbejdspartnerne også holder en velfortjent ferie.Vi er dog et par bestyrelsesmedlemmer fra hhv. Helsingør,Nordsjælland, København og Frederikssund afdelingerne somhar stukket hovederne sammen om at arrangere et kursus tilefteråret. Vi smutter en tur til Höör i Sverige 30. oktober til 1.november. Medlemmerne i Region Hovedstaden vil i septembermåned modtage invitation samt program hvor der bl.a. vilblive meddelt kursusindhold, dato for tilmelding samt til hvemman tilmelder sig.v/ Frede Schulz”Onsdagsklubben” holder sommerferie fra den 18. juni til den6. august. På foreningens hjemmeside kan du læse mere omklubben.I forrige nummer af Hovedcirklen omtalte initiativet FrederikssundKommune under overskriften ” Vi satser på menneskerog muligheder”.I november og december 2008 afholdt kommunen 2 caféseminarer,hvor blandt andet 3 medlemmer af bestyrelsendeltog. Ud fra disse cafeseminarer er der nu udarbejdet enhandicapplan samt psykiatriplan 2009 – 2013. Man kan påFrederikssund kommunes hjemmeside finde disse to planer.


39Disse mandage åbner vi dørene allerede kl. 15.00, for at hyggeog være sammen og få tips fra kokkene der står for madlavningen.Mellem kl. 16 og 17 samles de pårørende til et møde, mensde kloge laver mad, som Søren siger. Vi spiser kl. ca. 18. Efterspisningen har vi så et arrangement, der vil vare til ca. 21.Det koster 40 kr. at deltage i spisningen og du må tilmelde digsenest inden kl. 12.00 på selve dagen.Tilmelding til Søren på tlf. 2618 9935.Set og sketVibeke Fiedler Sporon, som har skrevet bogen ”Hvis bare jegkunne fortælle”, viste til glæde for alle, sit powerpoint show iapril. Så mødte Ole op i maj og fortalte om sig selv, sin skadeog sin hurtige fremgang efter skaden. Vi var også et smut iGræsted i maj, og besluttede, at det er godt at komme vækfra byen, så det vil vi gøre igen. Søren og Holger havde satalle sejl til i juni med dejlig mad fra grillen og Aksel underholdtmed sin harmonika. Nu er ferien slut og i de kommende månederkan du være med til mangt og meget.Vær opmærksom på: Sommerfest i region hovedstaden lørdagden 12. september. Den vil afholdes i Frivillighedscentret,Holtevej 8, 3230 Græsted, læs mere på www.hjerneskadeforeningen.dkWeekendkursus :”Mennesker med erhvervet hjerneskadekan også få et liv”, fra den 30. okt. til 1. nov. mere i næstenyhedsbrev.Musikarrangement den 7. sept. med introduktion af opstartpå den kommende musikterapigruppe.En opfordring til at møde op mandag den 5. oktober og tagdine venner med, til en aften med Gravers Graversen, en stillefortæller, som fast optræder på Café Kellerdirk.Udflugter og arrangementer, hvor alle er velkomne, kan dulæse om i Nyhedsbrevet eller på www.hjerneskadeforeningen.dkunder lokalforeninger i Hovedstadsregionen. Vi ervelkomne til at deltage i arrangementer i hele regionen, så duskal blot tilmelde dig i den pågældende region. Tlf.nr. kan dufinde i Nyhedsbrevet eller på www.hjerneskadeforeningen.dkBemærk at, på Lyshøjgårdsvej har også Hovedtropperne deresgang. Hovedtropperne er for unge med hjerneskade. Hveronsdag fra kl. 17 – 21 har de fællesspisning, hygge, foredrag oghvad man ellers finder på. Derudover arrangeres forskelligeture. Hovedtropperne kan du finde på www.hjerneskadeforeningen.dk.Til slut Piet Hein’s vise ord: Det er ikke nok, at man gerne vil.Man må også ville.SYDSJÆLLAND, MØN OG LOLLAND-FALSTERSOMMERUDFLUGT 2009Hjerneskadeforeningen for Sydsjælland, Møn og Lolland-Falsterhavde i år henlagt sommerudflugten til Lungholm Godspå Sydlolland.Lungholm Gods på Lolland kan dateres tilbage til 1639. Dethar udlevet sin oprindelige funktion og er blevet restaureretog bygget om, så godset nu er et feriecenter, der gør det muligtfor svært handicappede og deres pårørende at nyde godtaf godsets smukke omgivelser.Feriecentret bliver det første samlede oplevelses- og ferietilbudtil handicappede i og omkring et fredet bygningsværki Danmark, og ombygningen sker med respekt for godsetsfredede status.Realdania støtter projektet, fordi det er et fint eksempelpå hvordan bevaring gennem udvikling vil kunne skabe enbæredygtig fremtid for et smukt, fredet herregårdsanlæg, derudgør en vigtig del af vores historiske arv.Omkring et halvt hundrede medlemmer deltog i sommer-v/Arne Høeghudflugten, der indledtes i den tidligere herskabsstald, der erindrettet til møde/festlokaler med tilhørende gode køkkenfaciliteter.Her gav advokat Philip Møller en grundig orienteringom hele byggeprojektet og fortalte undervejs om de mangespecielle forhold, der skulle tages hensyn til under ombygningen.Deltagerne fik herefter en guidet tur rundt i hovedbygningenog den ene sidefløj, der er indrettet med pool og saunaog forskellige rum til afslapning eller forskellige former forbehandlinger. Restaureringsarbejdet er udført nænsomt, såhovedbygningen stadig fremtræder som ”i gamle dage,” mennu også kan bruges af handicappede. Der var også mulighedfor en tur rundt den 15 hektar store park, der indrettes, såman kan komme rundt med kørestol.Dagen sluttede i herskabsstalden, hvor der blev serveret lækkermad fra Mad med Stil ved Susanne Bruun, Øster Ulslev.


41SYDFYNVi er gået i det kreative hjørne og knytter armbåndNogle af vores medlemmer er gået i gang med at knyttearmbånd i sorte og grønne farver (sidstnævnte er foreningensSØNDERJYLLANDVi har udtalt vore betænkeligheder ved, at Afasi/Apopleksiafd.i Haderslev pr. 1.1.10 flyttes til Sønderborg grundetmanglende trombolysebehandling i Sønderborg.Trombolysepatienter fra Haderslev køres p.t. til nærmestesygehus.Den lægefaglige direktør fra Sygehus Sønderjylland har svaret,at en sammenlægning af afd. i Haderslev og Sønderborgsikrer, at der kan etableres trombolysebehandling i Sønderborg.Vi følger det nøje.Efter ”Café Syd” , Sønderborg har åbnet op for at alle aldersklasserkan deltage i Caféaftener, møder der nu ca. 15 tilfællesspisning, hygge, spil m.m. hver 14. dag.v/Lonnie Malmbergfarve). Vi har 6 forskellige modeller alle med sten/perler og etsølvcharms med bogstaverne Hjsf (forkortelse af foreningenog ved hjælp af google og Hjsf kommer man frem til foreningenshjemmeside).Salg til andre lokalforeninger pr. armbånd: kr. 50.Lokalforeningerne kan sælge armbåndene videre for kr. 55og derved tjene kr. 5.Man kan som enkeltperson også bestille/købe armbånd til kr.55 pr. stk.Derudover skænker vi Landskontoret kr. 2,50 pr. solgt armbånd.Du kan købe armbåndene gennem Lokalforeningen Sydfyn –Lonnie, tlf. 2020 4080 eller på mail:malmberg@hobby-art.dkPå foreningens hjemmeside kan du også se billeder af voresarmbånd.v/Alite Karoline Petersen”Slapperasen” i Haderslev er kommet vældig godt fra start.20 - 25 medlemmer møder op til snak og hygge hver 3dietirsdag om måneden.Alle øvrige arrangementer ( ca. 1 pr. md.) er fælles for de 4kommuner og tilrettelægges af bestyrelsen.Se vores hjemmeside.Vil gerne sende en tak til alle pårørende i vore 4 kommuner.Vier heldige at have så mange aktive pårørende. De leder selv”Slapperasen” og hjælper til i Café Syd.Vi er sammen ved at lære, at det ikke kun er bestyrelsensansvar at få en lokalforening til at være en succes.VEJLE, FREDERICIA OG KOLDINGv/Niels Henry AndersenBestyrelsen har efter forårsgeneralforsamlingen, afholdt bestyrelsesmøde.Bestyrelsen har truffet beslutning om, at deretableres tre nye afdelinger, henholdsvis for Kolding, Vejle ogFredericia. Begrundelsen for denne beslutning, er det megetlave deltagerantal til de arrangementer, som er gennemført iefteråret 2008 og foråret 2009.Derudover er der gennemført forhandlinger med de trekommuner, om de initiativer, som de har i perspektivet forsamarbejde mellem kommune og lokalafdeling af Hjerneskadeforeningen.Der er en god positiv udmelding fra kommunerne, om at deønsker et samarbejde, enkelte endog med stort engagement,hvor man gerne ser de frivillige organisationer, være med iimplementeringen hos de familier, der rammes af hjerneskade.Det er ganske spændende perspektiver, men det vil kræve enmeget mere lokal forankring, så initiativerne kan gennemføresi det lys og med den energi, som kommunerne ønsker.Derudover er det bestyrelsens erfaring, at den nuværendekonstruktion med forankring i tre byer, kun medfører, at ingenkommune vil tage ansvar, ingen kommune føler sig forpligtigettil at støtte eller hjælpe, og dermed er foreningen kommet tilat stå på et sidespor, uanset hvilken form for problematik, detdrejer sig om.Bestyrelsen har derfor aftalt, at der indkaldes til ekstraordinær➬


43generalforsamling i løbet af efteråret. Her nedlægges dennuværende foreningen, og der vil med tre nye generalforsamlingeretableres lokalafdelinger i de tre byer.Bestyrelsen håber dermed, at give foreningen den bedst muligeplatform at kunne gøre sit arbejde fra. Det vil dog kræve,at der er medlemmer, som er klar til at påtage sig opgaver i detre byer. Bestyrelsen hører gerne snarest fra medlemmer, somhar disse ønsker. Er det ikke muligt at etablere en lokalafdelingi en af byerne f.eks. på grund af manglende tilslutning, vilmedlemmerne blive overført til nærmeste naboby, så ingenmedlemmer tabes på gulvet.Så glæder vi os til et konstruktivt samarbejde mellem debestyrelser, der opstår, så medlemmerne får et godt udbytteaf deres medlemskab.VESTSJÆLLANDOktober:Torsdag 1. oktober kl. 17.00 i Slagelse: Bøf og bowl i Slagelsekr. 220,-.Mandag 12. oktober kl. 17.00 i Sorø: Håndlæser Kizzer, kommerog fortæller.Lørdag den 24. oktober kl. 11.00 – 14.00 i Sorø: Foreningensdag på Sorø Kultur og fritidscenter, kom og hils på, Hjerneskadeforeningeni Sorø deltager.November:Torsdag 5. november kl. 17.00 i Slagelse: Spisning og foredragAkupunktør Birgitte Kruse holder foredrag.Mandag 30. november kl. 17.00 i Sorø: Spisning og socialhygge.December:Torsdag 3. december kl. 17.00 i Slagelse: Julefrokost.VIBORG - SKIVEAktiviteterDen Åbne Café – Viborg har til huse på CKU Viborg, Rosenstræde6. Alex og Frank skiftes til at hygge om gæsterne.Frank er der hver mandag fra 10-12 og Alex hver torsdag fra14-16. Det er virkeligt dejligt at se så mange gæster og der eraltid plads til én mere. Kom og vær med.Café Lydhør – Skive er en selvstændig forening med tættebånd til Hjerneskadeforeningen. Caféen blev desværre nødttil at flytte til nye lokaler på CKU i løbet af foråret, da vi villeudvide vores åbningstider. Vi holder til i lokale 8 på CKUSkive, Arvikavej 1-5 hvor Martha og undertegnede agerercafémutter alle torsdage fra 14-16. Caféen holder også andrehyggestunder fra tid til anden. Oplysninger om disse findes påopslagstavlen i caféen. Alternativt kan der abonneres på engratis SMS tjeneste ved at sende dine oplysninger på SMS tilformanden på tlf. 2158 0659.Hjernelapperne er et firkløver, der tilbyder at komme udog snakke med andre skadede, og fortælle om, hvordan deselv er kommet igennem den værste periode som skadet. Dav/Lise NielsenMandag 28. december kl. 17.00 i Sorø: Spisning og socialhygge.Husk tilmelding EN UGE før til bestyrelsen, er der ingentilmeldinger bliver arrangementet aflyst.Forbehold for ændringer.Sorø:Slagelse:Sorø kultur og fritidscenterCSU-SlagelseFrederiksvej 27 Sverigesvej 154180 Sorø 4200 SlagelseTilmelding til bestyrelsen:Lise Nielsen, tlf. 5783 3120 / 2299 3972 mail: alise@info.dkKari Didriksen, tlf. 5783 1925 / 2141 4076 mail: kari@nypost.dkGuthe van der Watt, tlf. 5835 1831 / 5126 2250 mail: guthe@cafeer.dkv/Tracy Fleur PedersenHjernelapperne er flittige brugere af caféerne kan du mødedem der, og udveksle erfaringer, alternativt kan du hørenærmere om tilbuddet, ved at kontakte Ulla Kyed på tlf. 86674988.Pårørendearbejde er vores nye indsatsområde for 2009. Derer startet en selvhjælpsgruppe i Skive. Planerne for en selvhjælpsgruppei Viborg er ved at være på plads. Kontaktpersoner: Birgith Bundgaard, tlf. 2124 1676.ArrangementerÅbent hus på den åbne café i ViborgFor at fejre det 5. jubilæum af den åbne café i Viborg holder viet åbent hus arrangement Vi opfordrer derfor alle til at kiggeforbi vores hyggelige lokaler i Rosenstræde 6, Viborg. Alexvil, som sædvanligt, være i caféen til at byde på kaffe, the oglidt godt til ganen. Kom og få en hyggestund med de andregæster i vores samtale-café. Repræsentanter fra bestyrelsenog hjernelapperne vil være til stede til at besvare spørgsmålom foreningen.➬


45Dato: Torsdag 1. oktober kl. 14.00 til kl. 17.00Prisen: Lokalafdelingen er værtTilmelding: ikke nødvendigt.RamasjangRamasjang fest 2009 bliver den sidste i rækken af de Ramasjangfester vi kender. Ramasjang lukker med en fest, sådanmå det selvfølgelig være. Festen holdes i år i Bowl’n Fun iViborg. Hvis nogen skulle ha’ lyst til at bowle, kan det sikkertarrangeres. Der er begrænset deltagerantal på 40 personerog der er tilmelding efter først til mølle princippet. Prisen pr.deltager bliver beskeden. Der vil ikke blive arrangeret buskørseli år.Dato: Lørdag 12. september kl. 18.00. Der vil være spisningog snak hen over bordene.Prisen: Hver især skal nok påregne at skulle bruge ca. 100 kr.alt inkl.Tilmelding til Alex Sørensen, tlf. 2323 1760 senest den 7.september.Foredrag om ”Smerter”Anders Skov Olesen fra Smerteklinikken i Ålborg kommer tilSkive for at fortælle om smerter generelt, hvad smerter gørved os, hvad klinikken kan hjælpe med, hvad man selv kangøre, hvordan man lærer at leve med smerter osv. Arrangementetafholdes på Møllegården i Skive.Dato: Onsdag 30. september.Prisen: gratis for medlemmer, 20 kr. for ikke medlemmer.Tilmelding til formanden Tracy Fleur Pedersen, tlf. 2158 0659senest 15. septemberDerudover planlægger bestyrelsen andre arrangementer somvil være af interesse for medlemmerne. Mere herom senere.Er der nogen, der har en god idé til et arrangement hører vigerne fra dig.Formanden Tracy Fleur Pedersen, kan kontaktes på mobilen2158 0659 træffes efter kl. 15 til hverdag eller pr. mailhjsf.viborg@fibermail.mail.dkÅRHUS - ØSTJYLLANDv/ Jette SlothBesøg af HKH Kronprinsesse MarySøndag d. 16. August 2009 vil i lang tid være en dato vi huskertilbage på med stolthed og de som deltog i undervisningendenne dag og de som har deltaget i Brainstorm sejladsen2009, sent vil glemme.Vi havde besøg af vor protektor Hendes Kongelige HøjhedKronprinsesse Mary. Mary deltog først i Brainstorm (seomtale andet sted) inden hun ankom til lokalerne kl. 12.30.Kronprinsessen og de øvrige gæster fik en kort velkomstaf landsformand Niels-Anton, inden Jette præsenteredeforeningen kort, i ord. Herefter fik Kronprinsesse Mary enrundvisning blandt aktiviteterne inden afskeden kl. 14.00.Vi havde i dagens anledning også indkaldt 2 prinsesser til atoverrække blomster.Camilla SlothKetelsenÅbent kontor:MarselisborgCentret byg. 3, 2.salP.P. Ørumsgade 11, 8000 Århus CTlf.: 8949 1717Hver mandag kan man imellem kl. 9.30 – 12 komme forbi forat få råd, vejledning og hjælp til at få noget læst eller skrevet,for at tale med nogen om sin situation, eller blot nyde samværetmed andre ligestillede over en kop kaffe. Dette tilbudgælder hele familien.Formanden: Jette Sloth kan træffes personlig på kontoret:Mandag og onsdag kl. 9 – 12.00.Viggo Jonasen: Træffes hver mandag på kontoret mellem kl.10 – 12.Socialrådgiver Birthe Rasmussen:Kan træffes på tlf. 8949 1717Onsdag og torsdag kl. 9.00 – 12.30Kreativ aktivitet:Hver torsdag mellem kl. 13.30 og 16 er der kreative aktivitetermed Nanna og Lenette, hvor alle er velkomne.Mira Sloth


Afs.:HovedcirklenBrøndby Møllevej 82605 Brøndby(A)MagasinpostID 11733BSkaf fleremedlemmerStøt op om vores vigtige sag!!!Skaf flere medlemmer til Hjerneskadeforeningen!!!Skaf fleremedlemmerSkaf fleremedlemmerSkaf fleremedlemmerBurde din nabo, din ven, din bror, din datter eller andre i din familie ikkeogså være medlemmer af Hjerneskadeforeningen???Mange flere medlemmer i Hjerneskadeforeningen vil give øgetopmærksomhed, synlighed og gennemslagskraft i samfundet og dermedogså i det politiske beslutningssystem, vedrørende vor vigtige sag.Indmeldelse på tlf. 4343 2433 eller på www.hjerneskadeforeningen.dkSkaf fleremedlemmerSkaf fleremedlemmer

More magazines by this user
Similar magazines