44sider Lördag 20. oktober 1984 Uge 42 3,75 kr. Side 10 OK 11

moreaboutscientologycult.eu
  • No tags were found...

44sider Lördag 20. oktober 1984 Uge 42 3,75 kr. Side 10 OK 11

44sider Lördag 20. oktober 1984 Uge 42 3,75 kr.I et fem dagnlångt helvedeblev BirgittaRingquistholdt indespserretpå ethotel på Vesterbro.Fångebos en religiössekt, hvis metoderhar vaktfordommelseverden över.Side 10 OK 11


"Det var som en koncentrationslejr"FORTSAT FRA SIDE 10De ville have hende til attilstå og skrive under på, athun var forraeder, fordi hunhavde haft kontakt med afhopperefra sekten.Til sidst skrev hun under.Klokken fire om morgenen.To dage for jul.Efter fem dagn, hvor hunaldrig var alene.Og sa fik hun lov til attage hjem, så hun kunnefejre julen med sin datter.Frygter terrorI dag opholder hun sig ethemmeligt sted i Sverige.Hun frygter stadig sektensterror. B.T. har besegt hende,og hun fortaeller historienom sit fangenskab midt iKabenhavn, fordi hun ikkekan förstå, at det danskepolitiet ikke interesserer sigfor, hvad der sker i sektensbygninger.TilbagegangBirgitta Ringquist kommed i sekten i foråret 1972.Hun avancerede stat, og iapril 1980 blev hun sendt påkursus i England. Hun skulleuddannes til at arbejder påGuardian Office, som tagersig af sektens forhold til omverdenen.Da hun var faerdigher, begyndte hun påGuardian Office hos kirken iMalma. Hun syntes selv, athun havde klaret sit job rimeligt,da hun i februar månedsidste är blev kaldt tilKabenhavn.»Scientology's vaekst i Europavar helt gået i stå, ogden nye amerikanske ledelsemente, at skyiden skulle placereshos Guardians Office ialle* kirkens afdelinger i Europa.»Birgitta Ringquist vidsteikke, at hun skulle deltage idet frygtede Dech ProjectForce. 80 mennesker fra heleEuropa madte op på HotelNordland, Vesterbrogade iKabenhavn. Til dage medraedsel.»Jeg kan kun sammenlignedet med en koncentrationslejr.Fra klokken .8 ommorgenen til klokken 11 omaftenen knoklede vi medhårdt fysisk arbejde. Vi måttealdrig stå stille. Al gängskulle föregå i lab. Vi boede15 mennesker i et vaerelse,som var beregnet til to.«Ingen modDen menneskelige nedvaerdigelsesatte hajdepunkterunder måltiderne.»En morgen var der 16skiver bröd til 80 mennesker.Den f0rste, der nåedefrem til bordet tog fire skiver.Vi overfaldt ham, ogkaempede om brädet. En aftenvar der suppe - meningen skeer til at spise denmed. Jeg var så udhungret,at jeg en dag spiste gammelt,tort bråd, som var lagt ud tilduerne.«Tvangsarbejdet bestod afrengöring - dels på Nordlandog dels i Scientology'shus i Teglgårdsstreede.»Under et forhor, som allede andre overvaérede, råbtede amerikanske missionserer,som ledede Dech ProjectForce, at jeg havde heleskyiden, at det var gået galt ihele Europa. Jeg stod imod,og de fandt ud af, at jeg varfor staerk. De kunne ikkeknsekke mig, og jeg blevsendt hjem.«B.T. har tält med fleredeltagere i Dech ProjectForce, og de bekraefter, atBirgitta's beretning.»Det som Birgitta blev udsatfor, var noget af det mestulaekre, jeg har oplevet •det i en organisatvkalder sig humrBritt-Mari^borg. "P--*JUiiritt-Marie Mossberg forlodSeientology kort efter.Scientologys PR-medarbejderBirthe Heldt siger i enkommentar til udtalelserneom Dech Project Force, atder var tale om en udrensningi kirken.»Den startede for snart toår siden. Birgitta Ringquistvar med i en gruppe ansatte,som dengang formodedes athave brugt deres ansaettelse ikirken til at underminerekirken ved at udfare handlinger,der var i strid medreglerne. Der var mange derblev afskediget, og jeg ved, atBirgitta selv var på nippet tilat blive afskediget.»Tilbage i Malmö skrevBirgitta Ringquist et kritiskbrev til kirkens överste ledelse.Hun kritiserede alle deovertraedelse af kirkens egneregler, som hun kunne se iorganisationen. Nye forherog senere en suspension vardet ajeblikkelige svar • fraSeientology. Samtidig _ blevhendes mand bedt dm at forladehende. Han var leder afkirken i Malmö. Og måtteikke vaere gift med en forr


MÅNDAG 22. OKTOBER 1984Fhv. MF:BrugerpsykiskterrorAf Jan Jergensen»Scientology bruger Gestapo-metoder.De brugerikke fysisk terror, men derespsykiske terror mod menneskerkan kun sammenlignesmed Gestapos.*Manden, der siger dette, er38 år.I en periode i 70'ernevar han medlem af Folketinget.I dag har han en chefstillingi det private erhvervsliv.Efter 16 år I Scientologysektenmeldte han sig ud iforaret. I protest mod de metoder,som organisationen ide senere Ar begyndte at brugeöver for sine kritiskemedlemmer og modstandere.Men han ssetter stadig Scientology-laerenhöjt. Han er pådet hejeste trin, som det 1 dager muligt at fft gennem kirken.Det tidligere folketingsmedlemensker at veere anonymi denne artikel, fordihan ikke ensker at skade sinstilling i erhvervslivet.StabsmedlemI fire &r arbejdede han påfuldtid for kirken. Han varstabsmedlem, og blev bl.a.sendt på kursus i England,fordi Scientology »nskede, athan skulle arbejde i GuardianOffice, hvis hovedopgavevar at beksempe sektenskritikere og modtstandere.Og det blev gjort med, hvaddet tidligere folketingsmedlemi dag kalder beskidtetricks.»Men det vidste jeg ikke)dengang. I dag er der grundlagfor at sige, at Scientologybenytter sig af skrappe metoder.De udsastter ikke folkfor fysisk överlast. Men debenytter sig af deres psykologiskeviden i afheringsteknikker.Som regel föregårdet ved, at en hel flok ståromkring offeret og skrigermodbydeligheder i hovedetpå det stakkels menneske.Psykisk terroriserer de personentil at tilstå hvad somhelst.*Internt i Scientology kaldesdet gang-sec-checking,og B.T. har kendskab til, atdisse afherings-teknikker erblevet brugt flere gange isektens lokaler i Teglgårdsstreedei Kabenhavn.»At bruge Scientology påden made er helt i modstridmed de fundamentale principper,som gselder i kirken.*FantastiskSelv om det tidligere folketingsmedleminden for desidste to fir har lsert denanden og merkere side afScientology at kende, harhan ikke forkastet den Uere,som ligger bag kirken.»Det har givet mig fantastiskmeget at vsere med iScientology. Da jeg kom indi Scientology i 1968 segte jegsvarene påTnvad jeg vil kaldéde evige spergsmål: Hvemer jeg? Hvor kommer jeg fra?Og hvor går Jeg hen? Scientologyvar spsendende ogsjovt dengang. Jeg fandt udaf, at vi alle rummer svarenepå de spergsmål inden i osselv,Jeg begyndte p& et kommunikations-kursus,og jegfik et helt andet forhold tilandre mennesker. Jeg feltenaermest, at jeg brudt ud afen skal, som havde omgivetmig. Jeg kunne tale pa enhelt anden mfide med fremmede.I 1969 blev jeg stabsmedlemi kirken, og blev deneuroseiske ekonomi-chef.Samtidig begyndte jeg at fåauditing (åndelig vejledning)- en forrygende, fantastiskoplevelse. Man bliver tagetved handen og vejledt gennemsindets labyrinter. Detbygger på den teori, at allefolks traumer, som skaberproblemer for dem nu, indeholderfysisk eller psykisksmerte fra gamle oplevelser,som er gemt vask i underbevidstheden.Auditeringerenfår dig til at erkende, nvaddisse traumer indeholder -og dermed fjt rnes problemet.*Scientology bygger også pågenfedsel, og det tidligerexolketingsmedltm siger, athan gennem Scientology sauditering har fundet, at hantidligere nar levet i bl.a. DetGamle -Egypten, antikkensRom og vseret bankmand i0strig for kun 100 år siden.I Folketing otOmkring midten af70'erne blev han valgt ind iFolketinget.Scientology SÄ de^ ogsåsom bevsegelsen chance til atfå frem fart en reekke synspunkterpå behandlingen afpsykiatriske patienter i Folketinget.»Jeg var ogs.\ selv interesseredei det emne, og derforgik jeg direkte efter at kommetil at sidde i Folketingets§ 73-udvalg, som har til opgaveat fere tilsyn medtvangsindlagte psykiatriskepatienter.Scientology btsagte mig afog til p& Chrisuansborg, ogfortalte mig, hvad de synes,jeg burde gare i udvalget. Devar klart interesserede i det.På et tidspunkt ville dehave mig til at fremsaette etlovforslag om pressens stillingi samfundet. Jeg synes,lovforslaget var helt lorden,men jeg nåede ikke ret långtmed det, inden Kris tel ig tFolkeparti havde fremsat detsamme forslag. Såvidt jegved, var der ikke Scientologymedlemmer i KristeligtFolkeparti, men det lykkedesåbenbart alligevel at fåfolketingsmedlemmer i detteparti til at gå ind for sektensforslag.*Korrekt kritikSiden 1982 har han ikketaget flere kur» r i Scientology.På det tidpunkt vardet begyndt at %b op for hamhvilke metoder, der nu blevbrugt i organisationen.»Alle der har t.>get kurser iScientology har en såkaldtPC-folder, Den indeholderalle de personlig oplysnin*ger, som i dybe*te fortroligheder givet under audi ter ingen.Jeg kendci eksemplerpå, at kirken har misbrugtsådanne oplysninger modfolk, der var kritiske ellerhavde forladt kirken.Deres natlige a i heringer affolk, kunne je# ikke levemed, og det begyndte at gåop for mig, at hvad pressenkritiserede Scientology for ien del tilfselde, desvaerre varkorrekt. Tidligere rystede vi{>& hovedet. »Vores* Scientoogykunne ikke lave denslags - vi kunm ikke tro pådet.Organisationen er blevetövertaget af en *-i uppe magtsygemennesker, og de harstyret kirken frem til noget,der står i skasrende kontrasttil det, som er indeholdt iScientology's filosofi.*Og derfor gik han officiellfra Scientology i foråret.Den 37-årige, »om har enchef-stilling i et stort firma,(fortsaetter i dag i, hvad hankalder Det Frie Scientology.•Det er afskyeligt, hvadder sker i Scientology i dag.Men den gam k- begejstringer tilbage bland i os, der nuhar meldt os ud og er med iDet Frie Scientology.*

More magazines by this user
Similar magazines