Gennem flere år har vi talt om fremtiden - Sct. Georgs Gilderne i ...

sct.georg.dk
  • No tags were found...

Gennem flere år har vi talt om fremtiden - Sct. Georgs Gilderne i ...

NUMMERMEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARK• Gennem flere år har vitalt om fremtiden• Verdenskonference 2011• UdfordringsmærkerSct. GeorgDecember201178. ÅRGANG6


Gennem flere år har vi talt om fremtiden- og nu står vi lige midt i den!Af Lone Erkmann, LandsgildemesterPå landsgildetinget fik vi ændret vores love,således at de giver plads til nye medlemmer/gildebrødre, der kunne ønske at være med igildebevægelsen på en anden måde og anvendenogle andre former end dem, vi brugeri dag. Nye medlemmer, der vil være med til atfinde nye veje i gildeskoven. Samtidig kan vistadig gå ad gammelkendte stier - og måskeindimellem få lyst til at se, hvad der sker påde nye stier. Måske finder vi der spændende,anderledes gildearbejde, vi har lyst til at bliveen del af.Selv om der er mulighed for at gøre tingenepå en anden måde, er vi alle enige om, at vihar en fælles baggrund i spejderbevægelsensprincipper, at vi stræber efter at leve efterspejder- og gildeidealerne og omsætte dem ipraksis. Vi vil i fællesskab aktivt arbejde medpersonlig udvikling, støtte spejderarbejdet ogdeltage i humanitære og samfundsmæssigeopgaver.Det mål vi sigter mod på den anden side afgildeskoven, er stadig det samme. Når vi, efterturen ad nye og gamle stier i gildeskoven,kommer frem til aftenens lejrbål, er det stadigkammeratskabet og friluftslivet vi glæder osover, og livets store spørgsmål vi diskuterer ilyset fra bålet.Mange, der har været medlem af spejderkorpsene,har ikke lyst til at holde op, når debliver for voksne til det daglige spejderarbejde.Kommer de gennem deres børn eller på andenmåde senere i livet i kontakt med spejderietkommer længslen efter lejrbål, friluftsliv ogkammeratskab op i dem.Her er det vi skal stå parat og tilbyde en pladsi gildearbejdet.Nu kan jeg godt fornemme, at I holderop med at læse videre og har travlt med atoverbevise jer selv og alle andre, der vil hørepå jer, om, at vi er for gamle! Der er ikkenogen, der har lyst til være sammen med os.Vi har prøvet det med at få nye medlemmerfør, og det lykkedes ikke!Men var vi ikke lige enige om, at vi har nogetværdifuldt, noget vi gerne vil dele med andretidligere spejdere! Lad os se på det, vi kan,og ikke på begrænsningerne. Kan du ikkedeltage i en vandretur på 10 km, så kort denned til 3 eller 5 km. Er det også for meget, såtag din madpakke og kør ud i naturen, hvordu kan mødes med vandrefolket og spise dinmadpakke sammen med dem! Du får lidtfriluftsliv og glæden ved kammeratskabet.Har vi ikke kræfterne til at sætte nye gruppereller gilder i gang, så må vi finde en model,hvor vi hjælper hinanden. Måske kan vikomme i situationer, hvor vi må betale forhjælp til det, vi ikke selv magter.Vi skal tænke nye veje - og det kan man jogodt sidde ned til! Indholdet har vi, et indholdalle tidligere spejdere kan identificere sig med.Nu drejer det sig om at gøre opmærksom på,hvad gildebevægelsen er, hvad vi kan tilbydeaf kammeratskab med et moderne ord netværk,personlig udvikling, mulighed forfriluftsliv, deltagelse i humanitære opgaver.Udvikle internationale relationer gennemvenskabsgilder og deltagelse i internationalemøder og konferencer.Tænk, at stå lige midt i fremtiden - og selv atkunne være med til at forme den!3


4Nyt fra LGLNyt fra LandsgildeledelsenAf Lone Erkmann, LandsgildemesterDen første opgave, der ventede den nye landsgildeledelsevar LGM’s og LGIS’ deltagelse iden 26th World Conference i Como, Italien.Det er interessant at se, at selvom der erstor forskel på de omkring 65 lande, der ermedlemmer af ISGF, er det de samme mål,vi arbejder hen imod. Danmark var blandtde lande, der var initiativtagere til oprettelseaf ISGF og i 2013 kan organisationen fejresin 60 års fødselsdag. Konferencen er jotilsvarende enhver anden generalforsamling,hvor der fortælles, hvad der er sket i denforgangne periode, hvordan økonomien serud og hvilke planer, der er for den kommendeperiode. Der blev udarbejdet enhandlingsplan for de kommende 3 år og deemner, der er på planen, er udvikling, hvorman opfordrer til igangsættelse af nationalekampagner for synlighed og samarbejde medspejderkorpsene. Interessant er det, at dertilskyndes til familiespejd, som i hvert faldKFUM-spejderne i Danmark har indført ogmange DDS grupper arbejder med. På kommunikationssidenvil man gerne udvikle desociale medier, så ISGF kan være i kontaktmed så mange medlemmer som muligt påwebsites/facebook/twitter/e-mails/SMS.Fødselsdagen i 2013 skal bl.a. bruges til atgøre ISGF synlige både nationalt og internationalt.Det sidste punkt i handlingsplanener networking. Hvor man lægger op til, atman åbner nationale arrangementer for internationaldeltagelse osv.Sjovt var det at se de ca. 600 delegerede ibybilledet i Como alle med ISGFs lyseblåtørklæde med vores logo. Når vi gik til ogfra vore hoteller eller holdt pauser i parkentil Villa Olmo, hvor konferencen fandt sted,kom mange mennesker hen til os og spurgte,hvad det var, der foregik - vi var megetsynlige!! Det er en stor oplevelse at deltage iverdenskonferencen, den næste bliver i 2013i Australien.Når dette skrives har landsgildeledelsen afholdtet enkelt møde efter landsgildetinget.Mødet blev anvendt til at fordele de forskelligeopgaver LGL-medlemmerne er ansvarlige forudover arbejdet i landsgildeledelsen. På delilla sider vil I kunne se, hvem der har påtagetsig de forskellige opgaver.Alle møderne i denne 2 års periode blevplottet ind på kalenderen. Det er vigtigt, atdet gøres så tidligt som muligt, mens voreskalendere endnu er blanke! Kursusudvalgetog PR-udvalget skal suppleres med nye medlemmerog det blev der lidt snak om. Indholdetaf udvalgenes kommissorier, ligeledeslandsgildeledelsens forretningsorden blev gennemsetog noget skal rettes til.Kansleren har travlt med at opdatere Håndbogfor Gildeledelser, blandt andet skal lovændringerneindarbejdes. I den situation erman glad for IT, det er ikke nødvendigt, atgennemskrive det hele, som man måtte gørei gamle dage. Snart er håndbogen tilgængeligpå hjemmesiden.Vi nåede også lige at runde Spejdernes Lejr2012. Det er op til lokale gilder at deltage iplanlægningen i de enkelte kommuner. Deter spejdernes lejr, og ideen er, at de GB, derdeltager, hører til i de enkelte underlejre. Pånuværende tidspunkt er der ikke planer om etsærligt gildearrangement. Hvis I vil vide mere,kan I finde oplysninger på vores hjemmeside- Spejdernes Lejr 2012.Næste møde i LGL bliver et weekend-møde ibegyndelsen af december, hvor vi tager fat påhandlingsplanen, som vi sammen med DGMskal behandle på distriktsforum til januar.Vi har taget hul på to spændende år, hvor visammen skal have gjort Sct. Georgs Gildernesynlige og attraktive for alle tidligere spejdere.


PR-UdvalgetAf Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretærPå Landsgildetinget i Århus blev jeg indsatsom PR-sekretær. Jeg bruger ordet indsat, idetman vel egentlig ikke kan tale om et valg, dajeg var det eneste emne til posten. Ikke fordijeg havde intentioner om et sådan job, men påbaggrund af mine mange år i gildebevægelsen,blev jeg nok lidt provokeret af at læse i Sct.Georg, at der ikke var opstillet kandidater - ogtog altså mod opfordringen.Havde jeg så forudsætninger, der kunnebruges i arbejdet med PR? Ja - det vil jegmene. Fra mit arbejdsliv som selvstændigerhvervsdrivende er PR-fremstød mig ikkefremmed, og fra mit nuværende redaktørjobpå Steen Blichers distriktsgildeblad Æ Binderikan jeg vel også tage erfaringer med. Og såbliver man aldrig for gammel til at tage modnye udfordringer!Jeg skal da indrømme, at jeg i de første paruger følte mig på meget dybt vand. Der kommange mails fra gildebrødre, som jeg sletikke kendte. Tak for det - og tak for mangelykønskninger og velmenende ord. Jeg erydmyg over for udfordringen og skal gøre mitbedste for at leve op til jeres tillid.I sidste uge havde vi det første møde i PR-Udvalget. Sikkert ikke alle gildebrødre er klarover, at et sådan findes. Foruden mig består detaf redaktøren af Sct. Georg, Ingrid Danstrup,Ole Rafn fra Hillerød og Svea Brüsshaver fraBaden Powell Stammen. Svea er på vej ud afudvalget, men har lovet at være aktiv indtilSpejdernes Lejr 2012. Sidenhen - håber jeg på- at hun stadigvæk vil være behjælpelig, når vigerne vil trække på hendes ekspertise.personer i PR-Udvalget ved, hvad de gør. Deer engagerede gildebrødre, og vi skal nok få etgodt samarbejde til gavn for gildebevægelsen.Fra det gamle udvalg havde vi et hængeparti- nemlig omkostningerne til bladet Sct. Georg.I skrivende stund er vi ved at undersøge mulighedernefor at få nedbragt omkostningerne tiltrykning og distribution - det betyder, atkommende numre af Sct. Georg sikkert ikkevil blive distribueret af Post Danmark.Derudover arbejder vi selvfølgelig med SpejdernesLejr 2012 og i den forbindelse ogsåmed synliggørelse af de gildebrødre, der deltagerpå lejren.Vi vil gerne oprette en ressource bank - et sted,hvor vi kan finde ideer til gruppearbejder, enforedragsholder, en måde at tjene penge på,et godt råd. Ja, i det hele taget få registreretde mange spændende aktiviteter, der foregårrundt omkring i gilderne.Blandt de fire aktiviteter fra Handlingsplan2011 - 2013, der fik størst tilslutning påLGT, var netop• Deltage i Spejdernes Lejr 2012• Deltagelse i projekter, der gør ossynlige• Oplysninger om gildeaktiviteterDerfor er det selvfølgelig også disse tre aktiviteter,vi vil fokusere på i den kommendeperiode. Jeg glæder mig allerede til, jeg kanfortælle jer mere om vore planer.Nogen ville måske forvente, at jeg til dettemøde havde opsat en målsætning for, hvadjeg kunne ønske mig i den kommendegildeperiode. Det havde jeg ikke - med denenkle begrundelse, at jeg gerne ville stikke enfinger i jorden først. Jeg kunne have valgt atfinde mit eget udvalg. Det gjorde jeg hellerikke. Hvorfor? Jeg er overbevist om, at de tre5


What’s on international …Verdenskonferencen i Como 2011Af Anne Haastrup-Nielsen, Landsgildets internationale sekretærDer er nu noget storslået ved at være samlet over 500 deltagere fordelt på 48nationer til samme møde uanset, hvorfra i verden vi kom - selv fra nogle afverdens brændpunkter.I år var vi til Verdenskonference i Como iItalien i Lombardiet.Flaget herfra minder meget om Dannebrog,hvilket straks begejstrede os. Det menes, atforfædrene fra Skandinavien er kommet hertil,hvilket understøttes af, at ordet nævnes førstegang hos den latinske naturvidenskabsmandPlinius den Ældre (23-79)Indgangsportal efter model af MichelangeloMøderne fandt sted i og omkring VillaOlmo, som er bygget i 1782, men fra 1927 ikommunens eje. I villaen fandtes mødelokaler,udstillinger og informationsborde og ikkemindst vort dueslag, hvortil man gik forat blive informeret eller give besked tilandre og undervejs kunne de smukkestukkatørarbejder og storladne proportionernydes. I søjlegangene blev forfriskningerserveret af kokke- og tjenerelever, indkaldt fraden nærliggende skole.Selve møderne fandt sted i et stort telt medplads til flere hundrede - delt i afsnit fordelegerede og for tilhørere. Her var scene,al teknik, tolke og to sæt storskærme. Viarbejdede os igennem diverse lovtilpasninger.Burkino Faso og Zambia blev optaget somnye, associerede medlemmer i ISGF.Af større problemer kan nævnes• At Trefoil guild UK vil trække sig ud afISGF med udgangen af 2011.• At Plussscouts, Netherlands, er ude afISGF, da spejderforbundet har valgt ikkeat være medlem.Plussscouts var med på konferencen somobservatører, og der arbejdes på, at mereend én organisation kan accepteres af ISGF.• At Canada har mere end én organisationog derfor ikke overholder ISGFs regler -der arbejdes med en løsning.• At WOSM er modstander af, at ISGFbruger betegnelsen Adult Scouts - fordi deselv har en sådan gruppe.Der arbejdes på en løsning.Vedtagne beslutninger1) En tilpasning af vort logo, som findes bådemed en sort og en blå kontur line. Den skullepasse bedre til ISGFs lyseblå tørklæde.2) Grundet inflationen ændres kontingentetiflg. BNP til: € 2.04, 1.36 og 0.68 - Danmarkbetaler 2.04 € for hver af de 4829 medlemmer- med er reduktion for de resterende.Verdenskomiteen består nu af 8 medlemmer:Virginia Bonasegale, ItalienNana Gentimi, Grækenland (næstfmd.)Verna Maria Lopez, CuracaoMida Rodiguez, Portugal (formand)Aziz Ben Said, Saudi Arabia (næstfmd.)Mufta Ajaj, LybiaHarald Kesselheim, TysklandPoul Lokossou, Benin6


Gilderne og de andreSpejdernes Lejr 2012Af Lone Hansen, HovedudvalgsformandFuld fart på lejrplanlægningenDer sker rigtigt meget omkring planlægningenaf Spejdernes Lejr 2012 lige nu.Der bliver gravet elledninger og vandrørned på lejrområdet. Lejrens ugeprogram erendeligt fastlagt. De Sorte Spejdere AndersBreinholt og Anders Lund Madsen, der erkendt fra DR P3, bliver værter ved lejrensåbning og afslutning. Og så er der fuld gangi markedsføring, forhåndstilmeldinger ogplanlægning af alt det, der skal være på plads,inden lejren åbner 21. juli 2012.Flexlejr på Spejdernes Lejr 2012Noget af det, der nu er kommet på plads,er rammerne omkring flexlejren. Det erlejrområdet for lejrdeltagere, som ikke hørertil i en spejdergruppe, og hvor man kanvælge, om man vil bo i telt, campingvogn,autocamper eller måske lejrens hotelafsnitmed beboelsesvogne. I flexlejren betaler mansom udgangspunkt kun for lejrpladsen ogeventuelt for el-tilslutning. Prisen for entelt- eller campingvognsplads er 25 kronerpr. overnatning, og derudover koster det 50kroner pr. overnatning for personer over ti årog 25 kroner pr. overnatning for børn mellemseks og ti år. Eltilslutning koster 40 kroner pr.overnatning. Man kan lave sin mad selv, menlejren giver også mulighed for at købe sig tilfor eksempel middagsmaden i en af cafeerneeller restauranterne. Tilmeldingen til flexlejrkan findes på www.2012.spejderne.dkTilmeld dig som jobberSpejdernes Lejr 2012 har brug for rigtigtmange frivillige kræfter for at få lejren til atlykkes. Derfor er der særlige vilkår for dem,der tilmelder sig lejren som jobber på fuldtid for at løse en arbejdsopgave. Og selv omman siger ja til at arbejde på fuld tid, er derselvfølgelig også god tid til at opleve lejrlivetog de store arrangementer. Ellers kan manogså melde sig som deltidsjobber og nøjesmed enkelte opgaver i løbet af lejrperioden.Som fuldtidsjobber i hele lejrperioden fårman særlige fordele. Der er en særlig lejrpris,der inkluderer tre daglige måltider. For overnatningi telt koster det 1300 kroner for helelejrperioden. Hvis man vælger at medbringecampingvogn, skal man betale 25 kroner ekstrapr. overnatning, og man skal også betalefor el-tilslutning. På www.2012.spejderne.dker der mere information om at være jobberog om nogle af de mange opgaver, mankan bidrage med til lejren. For eksempel erder brug for mange mennesker til lejrenscafeer og butikker, til informationsbodernerundt om på lejren og til håndværksprægedeopgaver. Men man kan også sagtens findeen opgave med lejrens aktiviteter, i iskioskereller en af de mere specifikke funktioner, derkræver en faglig viden på området.Spørg CallCentretAlle spørgsmål om Spejdernes Lejr 2012 kansendes til lejrens CallCenter. Send en mail tilinfo@spejderneslejr2012.dk eller en sms til81 11 20 12.Du kan også ringe til tlf. 81 11 21 02, mandagtil torsdag kl. 18-20. I mange tilfælde kanman få et svar med det samme, ellers bliverman kontaktet med svaret.9Foto: Anders Kongsted, 2010


Danske Baptisters SpejderkorpsAf Niels Dam, SpejderchefTak for invitationenAllerførst skal derlyde en tak for invitationentil at bidragemed nyt i Sct. Georg.Det er i store træk etårs tid siden, I sidsthørte fra DBS, mendet er altid dejligt atfå muligheden for atfortælle om, hvad derrører sig i spejdernesrækker.MedlemsfremgangI DBS har vi haft den glæde, at seneste medlemsoptællingviste en pæn fremgang på 3%(dvs. +3%) i stedet for de negative procenttal,der ellers har beskrevet medlemsudviklingende foregående år. I 2010 havde vi voresseneste - og meget vellykkede korpslejr - ogdette har helt sikkert bidraget til at fastholdeflere spejdere efter sommerferien, ligesomde mange fortællinger i skolen efter ferienfår flere nye og interesserede børn til atkomme til de lokale spejderkredse. Voresudfordring – som vi deler med både jer og deandre spejderkorps - bliver at udbyde fortsatengagerende og udviklende programmer foralle aldersgrupper, så spejdere og førere delerspændende oplevelser med den personligevækst til følge.FOKUS 2011Førerstævnet i Påsken, som er vores årligegeneralforsamling med adgang for allemedlemmer over 15 år og stemmeret tilalle ansvarlige førere, blev i 2011 for førstegang afviklet i en ny struktur, hvor der istævneprogrammet ikke kun var lagt vægt påforretningsmødet. Det øvrige program var iendnu højere grad lagt an på, at deltagerneogså skulle opleve førerfællesskabet og blivepersonligt udfordret til at udvikle deres indsatssom førere i DBS. F.eks. skulle alle kredse i løbetaf 3 timer udarbejde en kredsudviklingsplan,der skal hjælpe kredsen med at forfølge deresdrømme og samtidig udvikle det lokalespejderarbejde. Også i 2012 vil førerstævnetblive afviklet efter FOKUS strukturen.KredsudviklingUdover de allerede om-talte kredsudviklingsplanerudarbejdet på FOKUS 2011 har korpsetigangsat et kredsudviklingsprojekt, hvor derer udvalgt i første omgang 4 kred-se, sommed assi-stance fra eksterne kreds-udviklingskonsulenter,skal arbejde målrettet på at vækstesåvel medlemsmæssigt som program- ogførerstabsmæssigt. Dvs. kredsene skal havekapacitet og lyst til at sætte ambitiøse mål.FørertræningerLigesom vi sætter ambitiøse mål for kredsene,gør vi det også for vores førere i den forstand,at de tilbydes en lederuddannelse fra det år defylder 15, hvor de kan tage på Rolandlejr ogfå patruljeføreruddannelsen og helt frem tilGilwell-lejr med efterfølgende Wood Badgeprojekt og diplom. Nu skal det ikke lyde somom en Gilwell-træning er endestationen. Fordet første er vores 3-8 årlige Gilwell-spejderesom regel i 20’erne eller først i 30’erne, for detandet er en førergerning - eller blot et liv somspejder - ensbetydende med livslang læring.Jamboreen i SverigeEn gruppe danske spejdere, der i sommer fiklært ekstra meget, var de godt 500 danskedeltagere på verdensjamboreen i Sverige.Med så kort rejseafstand deltog vi med detstørste danske kontingent i nyere tid, og mankan håbe på, at de meget store oplevelser påen jamboree forplanter sig helt ud i de danskespejdergrupper, så der også fremoverkommer mange danske spejdere ud i verdenfor at opleve spejderbevægelsens unikke verdensomspændendefællesskab.10


Samarbejdet med de andre spejderkorpsI hører jo allerede mange steder om voresallesammens største samarbejdsprojekt,Spejdernes Lejr 2012. Det er hårdt arbejdeat planlægge en lejr med 35.000 deltagere,men vi har alle troen på at anstrengelsernebærer frugt og summen af oplevelser bliverstørre end det forudgående arbejde. Jeghåber, at også rigtigt mange gildespejdereogså vil finde vej til Holstebro i dagene 21-29juli 2012 på deltid eller fuldtid, som jobbereller som hjælpere ude i grupperne. I DBSer vi rigtigt glade for samarbejdet med deøvrige spejderkorps og oplever mere og mereen gensidig respekt baseret på bidragene tilarbejdsfællesskabet og ikke baseret på størrelseeller økonomisk formåen. Det tegner godt fordet fremtidige spejdersamarbejde.Lad mig slutte af med at ønske alle gildesøstreog gildebrødre en glædelig Jul og et velsignet2012 med mangespændende gilde- ogspejderarrangementer!Vi håber, at DU har lyst til atopleve det gode kammeratskabblandt ligesindede, hvor du holderdig aktiv og i vigør som medmen-og i gilderne såvel herhjemme som iudlandet og dermed danner vi et e-Du kan hente folderen på vores hjemmesideneståendewww.sct-georg.dknetværk for hinanden./ Gildeservice / Download / PR materiale, og der kan du ogsåhente en skabelon, som sikrer, at jeres egen tekst placeresneske.Vi ses i...korrekt på folderen.Det er en god idé at sørge for, at alle spejdergrupperne ogbibliotekerne i dit område har folderen liggende.Med gildehilsen PR-udvalgetGildebrødre i IstanbulAf Bente Hejbroch Sauer, 9. Aalborg GildeNu kan du også printe eget gildenavn og adresser på voresVenskab og kammeratskabNoget af det vigtigste er, at vi har detgodt sammen og kan slappe af i hinandensselskab. Det venskab, der hvervefolder En gang spejder - altid spejder.opstår,når man sammen arbejder på atløse en opgave, betyder meget - manfinder nære venner både i gruppenSct. Georgs Gilderne i DanmarkMikkel Bryggersgade 1,1460 København KTelefon/fax 33 32 27 33E-mail: kontoret@sct-georg.dkwww.sct-georg.dkEn gang spejder - altid spejder, 2. udgave 2010Sct. Georgs Gilderne i DanmarkMedlem afInternationalScout and GuideFellowshipISGF(an organisationfor adults)En gang spejder- altid spejderSct. Georgs Gilderne - en dansk idé- en international bevægelse9. Sct. Georgs gilde iAalborg havde den storefornøjelse i september atkunne samle 13 gildesøstrefra 9. gilde til entur til Istanbul.Den ugelange tur bødpå masser af oplevelsermed blandt andetbesøg i flere moskeer,sejltur på Bosperusstrædet og busrundtur.En uforglemmelig tur,som for altid vil blivehusket.11


FaktaUdfordringsmærkerne• Målgruppen er de 10-17-årige piger• Der er 30 Udfordringsmærker i alt• Der er typisk 4-5 trin, der leder op til Udfordringen, der kan være af 1-2 dagesvarighed• Udfordringsmærkerne er delt ind i niveau 1 og 2• Udfordringsmærkerne er delt ind i de 3 kategorier: Overleveren, Vovehalsen ogStifinderen• Udfordringsmærkerne er bygget op om en rammefortælling• Udfordringsmærkerne kan X’es, det vil sige, at de kan gøres eXtreme!• Du kan læse mere om Udfordringsmærkerne på pigespejder.dk og om ReD Associatesundersøgelse.Psykiske udfordringer supplerer de fysiske.Pigerne udvider deres mentale horisont ogpresser sig selv ud i nogle situationer, somde normalt ikke bliver sat ind i. Her opleverde succesen ved at klare ukendte og usikresituationer, så de både høster de erfaringer,som de fik lært ved den konkrete udfordringog får en succesoplevelse.Udfordringsmærkerne gør, at pigerne lærersig selv bedre at kende og bliver bedre til atsvare på spørgsmålene: Hvem er jeg – hvadkan jeg?Udfordringsmærkerne til spejdere og seniorspejdereer hos De grønne pigespejdere blevetså populære, at korpset nu også er gåeti gang med at udvikle mærker til de yngstemedlemmer.Parkour er en motionsform hvor man bruger deomgivelser, der er, til at springe, hoppe, klatre i medvidere. Du kan læse mere om det her på Wikipediahttp://da.wikipedia.org/wiki/ParkourMange gilder er allerede i fuld gang med forberedelserne tilSpejdernes Lejr 2012.Skulle du endnu ikke være involveret, så prøv at gå ind på www.2012.spejderne.dk- her kan du se meget mere om lejren.Du kan også tilmelde dig nyhedsbreve, så du hele tiden er ajour med, hvad der foregår.Gildebrødre er meget velkomne i alle udvalg - både hovedudvalg og underudvalg.13


Reden, Aarhus- årets modtager af Sct. Georgs Gildernes hædersprisAf Joan Hougaard, daglig leder af RedenFørst skal der her fra Reden under KFUK’sSociale Arbejde i Århus lyde en meget stor takfor hædersprisen 2011 og den dejlige check,der fulgte med. Vores økonomi har i år væretmeget anstrengt, så pengene faldt på et tørtsted. Selve hædersprisen er vi meget glade for,det er altid dejligt, når der i vores samfund ernogen, der sætter pris på vores arbejde.Lidt om Reden og vores hverdagReden Århus har eksisteret siden 1996, hvorvi startede op i lejede lokaler i Sjællandsgade6-12. Det var meget svært at finde et lejemål,hvor naboerne ønskede os som naboer.Senere har KFUKs Sociale Arbejde erhvervetbygningerne efter en arv. Reden startede opmed 3 åbningsaftener om ugen og med énlønnet medarbejder.Da jeg tiltrådte som leder i 2000, var jeg istarten alene med 8 frivillige. Efter ca. 1½ årblev der ansat en pædagog, og åbningstidenblev udvidet med 2 dage, således at dervar mulighed for at hjælpe kvinderne medledsagelse til sagsbehandler, læge, sygehus, iretten o.s.v. Henover årene er åbningstidenblev udvidet, så vi i dag har åbent 22 timeri døgnet, og der er ansat 14 medarbejderei 12 fuldtidsstillinger. Vi har 6 vikarertilknyttet Reden, og derudover har vi etutroligt flittigt, hjælpsomt frivilligkorps påca. 15 kvinder - uden dem kunne Reden ikkefungere. Vores gennemsnitlige årlige besøgstaler på 140 forskellige kvinder, der for de flestesvedkommende er kendetegnet ved misbrug,psykisk lidelse og for en dels vedkommendeprostitution eller prostitutionslignende adfærd.Kvinderne er i alderen 20-55 år. Formange af kvinderne gælder, at de er voksetop i dysfunktionelle familier, eller de harværet i plejefamilier eller på institutioner. Defleste er startet meget tidligt i deres misbrug- oftest hash, piller eller alkohol - og erlangsomt gledet over i de stærkere stoffer, såsom heroin, kokain. For at skaffe de mangepenge, det koster at være aktiv narkoman,har de set prostitution som en muligoverlevelsesstrategi. For mange af de kvinder,der kommer på Reden, har der ofte i barneogungdomsårene været seksuelle overgreb.Det er traumer, kvinderne må leve med helederes liv, og derfor har de brug for en flugtfra virkeligheden, og denne flugt kan de opnåved at indtage rusmidler. Mange af kvindernefår retalin for diagnosen ADHD, men dennemedicin bruges ikke efter forskrifterne og kangive kvinderne en rus. Mange af de kvinder,der kommer til vores dør, er funktionelboligløse, det vil sige, at de har en bolig, mende formår af den ene eller anden grund ikkeat bruge boligen - måske på grund af psykisklidelse eller ensom-hedsfølelse. Det kan ogsåvære stærkere personer i herakiet på gadeplan,der overtager deres bolig. Kvinderne kanopholde sig på Reden lige så meget, som dehar behov for. Sidste år havde vi en kvinde dersov her 340 dage af 365 mulige. Vi er inde i enspændende periode, da vi skal i gang med at14


ygge en ny Rede her i Århus - huset placerespå samme adresse i Sjællandsgade, hvor vitidligere havde adresse. Lige nu bliver vigenhuset i Spanien, i kommunens ejendom,men vi satser på at kunne flytte tilbage i 2012.Det eneste, vi mangler, er Aarhus kommunesendelige godkendelse af byggetilladelsen.Pengene til byggeriet er doneret af Velux ogWillum-fonden. Vores daglige drift får vifor størsteparten fra Socialministeriet - ca.1/5 af vores samlede budget får vi fra Aarhuskommune. Vore ønsker for fremtiden er atbygge nogle små boliger til vore brugere - irelation til Reden. Vore brugere er en del afvores samfund, og dem bør der også væreplads til. Vi har dog mødt massiv modstandmod vores tilbagevenden til Sjællandsgade,naboerne føler sig chikaneret af kvinderne ideres nærmiljø. Fra Redens side vil vi prøve atimødekomme så mange af naboernes ønskersom muligt - vi skal jo alle kunne være her.Vi er alle født lige, men har ikke haft ligeopvækstsbetingelser og livsmuligheder her ilivet.Derfor mener KFUK’s Sociale Arbejde, atvi har en vigtig funktion - nemlig at skabeligeværd mellem mennesker.Hr. Sætter Nissen og redaktørenønsker alle trofastelæsere en rigtig godjul og et godt nytår.Vi ser frem til at modtagejeres spændende indlæg tilbladet også næste år.Som I kan se, bliver hr.Nissen allerede nu trakteretmed rigelig med julegrød,så vi forhåbentlig undgåralt for mange skurkestregerdet næste års tid.15


Spejdere mødte både nybyggere og indianereKlippet fra Randers Amtsavis 26. september 201116


på mini hike i Fussingø SkovMaterialet er indsendt af Beth Brynnum,PR-mand (M/K) Sct. Georgs Gildet i RandersLøbet afholdtes af Spejderlauget i Randers Gildet,denne gang den 25. september 2011 - iøvrigt den39. gang hiken blev afviklet.17


Unik spejderhytte i storbyenPressemeddelelse fra Lokale- og Anlægsfonden den 21. juni 2011En DDS-spejdergruppe på Frederiksberg udvikler sammen med Lokale- og Anlægsfondenet eksempel på en spejderhytte, der også kan benyttes af f.eks. løbere, cyklister ogrollespillere. Spejderhytten vil sætte nye standarder for funktionel og arkitektoniskkvalitet i friluftsbyggerier.DDS Søndermark Gruppe henvendte sig i2008 til Lokale- og Anlægsfonden med enansøgning om støtte til en ny spejderhytte påkanten til Søndermarken - det berømte stykkenatur midt i storbyen. Søndermark Gruppehar i dag to meget nedslidte hytter, somkræver mange både fysiske og økonomiskekræfter at vedligeholde. Kræfter, som burdegå til kerneaktiviteterne for en spejdergruppesom f.eks. samværet i naturen. På trods af detriste rammer har spejdergruppen formået atvokse i medlemstal i de senere år og rummeri dag 110 aktive byspejdere.Lokale- og Anlægsfonden har i en årrækkearbejdet på at udvikle både den funktionelleog den arkitektoniske kvalitet af spejderhytterog friluftsbyggerier. En afgørende tankefor Fonden er, at spejderhytter ofte kanrumme meget mere end spejderliv. Det ergodt beliggende bygninger med mulighedfor at rumme en række andre aktiviteter inaturområderne de dage og aftener, hvorspejderne ikke bruger stedet.Arealerne uden om spejderbyggerierne kanogså med fordel holdes aktive ved at gøre demoffentligt tilgængelige og invitere alle til atbenytte dem, når de har lyst.Spejderhytte medomklædningsrum til løbereDet er netop dette, som bliver fremtidenfor Frederiksberg-spejderne. Den nye spejderhytteopføres i beton, træ og glas. Denkommer til at bestå af to bygninger, dersammenkobles af en overdækket terrasse i1. sals højde. Den ene bygning på 276 m²,der opføres med store glaspartier og udsigt tilSøndermarken, får bl.a. køkken, caféområdeog forsamlingsrum og aktivitetsrum, der vilvære glimrende til f.eks. yoga og gymnastik.Den anden bygning på 178 m² kommer tilat indeholde værksted og omklædningsrum,som kan benyttes af de løbere, der ofte tageren eller flere ture rundt om Søndermarken.Bygningen får en række mindre rum samt etloungeområde og overnatningsmuligheder.Omkring bygningen etableres udeværkstedog udekøkken.Mellem de to bygninger etableres en 270 m²stor aflukket terrasse kaldet basecampen. Deleaf basecampen bliver overdækket. Den bliverudstyret med værestedsmøbler, bålplads og enhemmelig udgang til Søndermarken i form afet langt trædæk, der bugter sig fra basecampenog ind i skrænten til Søndermarken.18


Alle er velkomne på legeogaktivitetspladsenOmkring spejderhytten bliver der anlagten lege- og aktivitetsplads, der er åben modgaden, og hvor forbipasserende er velkomnetil at komme ind og benytte grillpladsen,aktivitetsmulighederne eller tage en pause inaturlige omgivelser få skridt fra byens larm.Spejderhytten ligger samtidig tæt op af demange nye aktivitetsområder, som projektetLiv & Lys i Søndermarken byder på fraefteråret 2011.Blandt de nye brugergrupper til spejderhyttenfinder man løbere både i klubber ogde selvorganiserede, rollespillere, alle medinteresse for naturen i det bynære miljø,aftenskoler, gymnastik, skoler og institutioner.OpslagstavlenGildebluserLysegrå polobluse m. kort ærmeMarineblå sweatshirtmed eller uden kravese: www.sct-georg.dk/markedspladsenSpejderkassenSct. Georgs Gilderne i AabenraaKirsten OlesenFelsted Nygade 11, 6200 Aabenraatlf. 74 68 53 43kirstenogtroels@bbsyd.dkGildetelegramGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,003. Sct. Georgs Gilde i FredericiaMinna Sandahl ChristensenRavnsgårdsvej 37, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 32PRAGLejlighed udlejes ved henvendelse til75 94 16 8019


Midtvejstræf 2012Fra 7. til 14. juli ved Amagerhuset i Sørup på FalsterDet er 16. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræf vedAmagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup. Det ligger lige op tilstatsskoven i et fredeligt område, 4 km. fra motorvejsafkørsel 44.Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år hvor der ikkevar træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal.Træffet er et uformeldt sammenrend af gildefamilier og gildebrødrefra hele landet - der kommer med eget telt eller campingvogn (der erikke strøm på pladsen, køleelementer kan fryses).Sir Georgs Inn er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes veltilberedt varm aftensmad ved tilmelding dagen før - det er også her,der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen.Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samvær vekslermed turtilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidt muligt fyldes op.Hver anden aften foregår en aktivitet, lejrbål, friluftsgildehal, ålegildeog den afsluttende grillbøfspisning med indlagt spontan underholdning ihaven hos Sir Georgs Inn.Træffet er fra lørdag den 7. juli kl. 15, (lørdagene er eneste dage, hvorder ikke serveres mad i Sir Georges Inn) til engang i løbet af dagenlørdag den 14. juli.Der er mulighed for at deltage fra et døgn til hele træffets varighed.Pris: voksne 35 kr. pr. døgn – børn 15 kr. pr. døgn.Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med en opringningeller en mail, til Midtvejslauget, som også kan besvare evt. spørgsmål oger modtagelige for gode idéer og ønsker.20Vi ses til Midtvejstræf 2012på laugets vegne Ole Simonsen, tlf. 23 30 93 43, osscout@gmail.com


Landsgildeledelsen og kontoretønsker alle gildebrødreog deres familier en rigtiggod jul og et godt nytår.Vi ser frem til at møde jer tilaktiviteter i det nye år.40 år25 årGildejubilæer75 års gildejubilæum1. Vejle 26.2.20121. Holbæk 18.3.2012Jubilæer50 år60 år21


Udsendt fra Landsgildekontoret indtil9.11.2011:20.9.2011Med mail til GM og DGM:Fredslysbrochure med tilmelding13.10.2011Med mail til DGM:Dato for DistriktsForum 201221.-22.1.20128. Aalborg9. Aalborg12. AalborgArrenæs gildet, 2.Fr.værk3. HobroNye gildebrødre7. AalborgKerteminde1. KoldingInternationalt udvalg (IU)Formand Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)Anne Marie HansenVesselbjergvej 45 st. tv., 8370 HadstenTlf. 35 10 05 30, annemarie.hansen@gmail.comPR-udvalget (PR)Formand Gerda Abildgaard (LGPR)Ole Rafn PetersenGrønskiftet 31, 3400 HillerødTlf. 48 26 72 11, olerafn@dk-online.dkSvea BrüsshaverMolsvej 61, 8410 RøndeTlf. 30 33 37 80, svea68@live.dkIngrid Danstrup (redaktør Sct. Georg)Kursusudvalget (KU)Formand Sten Frost (LGUS)Kirsten Poulsen,Thujavej 7, 7400 Herning,tlf. 97 21 70 30, kvss@mail.dkBirgit Kristensen,Montebello Alle 4 D, 3000 Helsingør,tlf. 49 70 83 60, sct.gbk@gmail.comWebmaster Kjeld Krabsen (LGK)Sct. Georgs FondenSct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærdewww.sctgeorgsfonden.dkFormand Johan EvensenNeptunvej 8, 6800 VardeTlf. 29 63 57 93johan.evensen@email.dkLone Erkmann (LGM)Good-Turn MærketFormand Jørn AndersenSølystvej 81, 8600 SilkeborgTlf. 86 80 30 86la.ja@mail.tele.dkGerda Abildgaard (LGPR)FrimærkebankenSkovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J.Tlf. 86 72 00 40info@frimaerkebanken.dkwww.frimaerkebanken.dk’Bankdirektør’ Nils LiljebergTlf. 86 17 58 20, liljeberg@frimaerkebanken.dkPaula Mikkelsen (LGS)22


Løgumkloster, BredeågildetSuså Gildet Næstved1. VejlePorskjær SGG i GaltenVestvold Gildet1. Silkeborg4. Slagelse2. SorøGildecenter RodbjerggaardGildecenter RodbjerggaardVorkvej 73, 6040 Egtvedwww.rodbjerggaard.dkKontaktperson Else SudergaardElmegade 29, 5500 MiddelfartTlf. 64 41 88 35else-harry@sudergaard.dkPaula Mikkelsen (LGS)FriluftsrådetIngvar Frier, Hjortfølgegård,Gødstrupvej 13, 4684 Holme-OlstrupTlf. 55 56 16 17Lone Erkmann (LGM)FredslysetKoordinator Erik Messmann, Græsvangen 20,9800 HjørringTlf. 88 19 50 30 / 22 41 18 40messmann@stofanet.dkDansk FlygtningehjælpAnne Haastrup-Nielsen (LGIS)BloddonorerneJørgen Jakobsen, HobroAnne Haastrup-Nielsen (LGIS)UNICEF DanmarkAnne Haastrup-Nielsen (LGIS)Hartvig Møllers EfterskoleHolger Dahl, HillerødSten Frost (LGUS)SOS-BørnebyernePaula Mikkelsen (LGS)Danmarks-SamfundetJohan Evensen, VardePaula Mikkelsen (LGS)Øvrige gildeadresser kan findes på hjemmesiden.23


En saga grøn- ny historisk udgivelse om KFUM-Spejderne i DanmarkAf Hanne McCollin, KFUM-SpejderneAt fortælle historien omet spejderkorps er enudfordring af den sværeslags. Ikke desto mindreer der spejdere, derganske frivilligt påtagersig opgaven.Hos KFUM-Spejdernei Danmark har man etHistorisk Udvalg, somflittigt formidler korpsetshistorie i udstillinger ogbøger. Sidste år udgavde en jubilæumsbog ianledning af korpsets100 års fødselsdag, og iår har de udgivet andetbind af En saga grøn. En saga grøn er korpsets historie,og mens første bind beskrev perioden 1910 til 1985,fortsætter andet bind med tiden fra 1985 til 2010.Forfatterne, Allan Bäck og Robert Madsen, har væreti arkiverne og fundet de vigtigste begivenheder frem,så man gennem bogen kan følge korpsets aktiviteter ogudvikling. Man kan f.eks. læse om korpslejrene, følgemedlemsudviklingen år for år eller læse om den gangkorpset skiftede logo. En saga grøn - andet bind er udgivetpå Forlaget 55°NORD, og skulle man have fået lyst til atlæse mere, kan bogen købes på www.55nord.dk.

More magazines by this user
Similar magazines