Byg bro til DOL-Den Offentlige Lederuddannelse - ucf.dk

ucf.dk

Byg bro til DOL-Den Offentlige Lederuddannelse - ucf.dk

Byg bro til DOL-Den Offentlige Lederuddannelse- få pudset din form af og kom godt fra start!!At begynde på en lederuddannelse og samtidig være leder giver mange muligheder, og det giver ogsåstore udfordringer. Måske er det længe siden, du tog din uddannelse, eller måske er din uddannelse merebaseret på praksis end på teori. Måske er din uddannelsesbaggrund ikke umiddelbart adgangsgivendetil DOL.DOL er en uddannelse, hvor der tiden hele arbejdes med at koble din praksis til teorier om ledelse,kommunikation osv. Det stiller krav til dig om læsning, opgaveskrivning og andre studiemæssige færdigheder.Som et tilbud til ledere, der gerne vil have pudset studieformen af inden de starter på selve DOL, ellerhvis uddannelsesbaggrund ikke giver direkte adgang til DOL, har vi tilrettelagt et studieforberedendeforløb særligt målrettet studiemæssige forhold som er relevante for DOL-Den offentlige lederuddannelse.Det handler om studieteknik, men hele tiden med udgangspunkt i tekster og øvelser i relation til ledelsesfagliglitteratur og viden.1. Du får afklaret om det studiemæssige niveau svarer til dine ambitioner.2. Du får værktøjer til det videre studieforløb.3. Du kommer i gang med at dygtiggøre dig i ledelse. Uanset om du fortsætter på DOL eller duvælger en anden uddannelsesvej, får du en introduktion til ledelsesteori med på vejen.OMFANG OG FORMBrobygningsforløbet tilrettelægges som 5 hele studiedage (30 lektioner). Du skal være indstillet på atforberede dig til hver af undervisningsdagene og forberede mindre opgaver i forbindelse med undervisningen.Der veksles mellem oplæg, gruppedrøftelser, øvelser mm. Vi tager størst muligt udgangspunkt idine behov, og hvor du oplever, de største udfordringer ligger.TID OG STEDStudiedagene afvikles på Uddannelsescenter Fredericia kl. 9.00-14.30Onsdag 4. maj, fredag 6. maj, onsdag 11. maj, fredag 13. maj, onsdag 18. majBROBYGNINGSMODULET ER BYGGET OP OVER FØLGENDE HOVEDTEMAER:1. Tilrettelæggelse af studieprocessenVi arbejder med selve studieprocessen, herunder hvordan du kan få hjælp af en struktureret studieplanlægning.2. Læsning af tekster på en diplomuddannelseOmfanget af litteratur på et DOL-modul er ca. 500 sider. Vi vil arbejde med forskellige måder atprioritere og tilegne sig tekstmængden på modulerne. Der vil i forbindelse med læsning blive arbejdetmed den litteratur, der indgår i uddannelsen, herunder særligt det første modul. Du får således et godtforspring til at komme i gang på selve uddannelsen.3. Prioritering af notater i forbindelse med studiet -herunder resume/referatVi vil arbejde med måder at tage notater samt resumé/referat i forbindelse med undervisning, læsningog ved planlægning af skriftlige arbejder. Hvordan kan du bruge notater som et ”tænkeredskab”?Du kender måske mindmaps, som kan være et eksempel på dette. Hvis ikke, bliver du introduceret tilden metode.1


4. Skrivning og mundtlig præsentationEt vigtigt element i uddannelsen er at træne den skriftlige formuleringsevne. Det har du brug for påuddannelsen, når du skal skrive eksamensopgaver, men ikke mindst kan du have gavn af det i ditledelsesarbejde. Vi vil arbejde med skriveteknikker; hvordan din praksis analyseres ved inddragelse afteori, og hvordan teori og praksis kobles sammen og skrives i en tekst på en læsevenlig måde.Endvidere vil vi præsentere opbygningen af de forskellige former for skriftlige arbejder, herunderopgave, synopsis, case, essay og portfolio og vi arbejder med centrale elementer i opgavetyperne somindledning, problemformulering samt disposition/metodevalg.Desuden taler vi om den mundtlige eksamen. Hvordan kan du forberede dig bedst muligt på eksamen ogbruge eksamen som en afrunding på modulets læring.5. VidensøgningDer introduceres til vidensøgning, dvs. supplerende artikler, internet-ressourcer osv., som du kan have glædeaf i såvel studie- som arbejdssituation. Vidensøgning er også hvordan du kan indsamle systematisk viden om relevante forhold på din arbejdsplads. Hvordan oplever dine medarbejdere eksempelvis MUSsamtalerne?Hvordan oplever brugerne jeres ændrede arbejdsform? Den type vidensøgning kaldes empiriindsamlingog endnu et eksempel på en arbejdsfacon, du kan have glæde af både på studiet og i dinledelseshverdag.6. VidenskabsteoriVidenskabsteori og videnskabsteoretiske tilgange er fundamentale for uddannelsen. Det er storespørgsmål som fx: Er der én og kun én sandhed? Er noget viden ”bedre” end andet? Hvorfor kan der væreså stor uenighed om faglige indsatser?Der introduceres kort til de videnskabsteoretiske perspektiver og begreber, der vil blive arbejdet med i deenkelte moduler.PENSUMDer vil blive arbejdet med uddrag af litteratur fra grundmodulerne på DOL. Hertil kommer forskelligeuddrag af bøger, artikler og web-ressourcer om studieteknik mm.ADGANG TIL DOLGennemførelse af Brobygningsmodulet kan efter en realkompetencevurdering være med til at give digadgang til DOL, hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen.SVUFinansieringen af Brobygningsmodulet er baseret på, at du modtager Statens Voksenuddannelsesstøtte,SVU. Ansøgning mm får du mere at vide om fra UCL, Susanne Larsen, sula@ucl.dk, tlf. 63 18 30 11.TILMELDINGTil Uddannelsescentret Fredericia, Lisbeth Kock Hansen, via linket:http://ucf.dk/tilmelding/diplomuddannelse-i-ledelse/2


MERE INFORMATIONDu kan få mere at vide om Brobygningsmodulet hos Karen Delfs, tlf. 7210 5661, mail kd@ucf.dkTILRETTELÆGGELSEModulet opbygges med undervisning i 5 dage á 6 lektioner. Hertil kommer forberedelse.Arbejdet vil forme sig som progression, hvor vi hele tiden samler op og bygger videre på arbejdet deforegående dage.Dag 1 Indledende arbejde med studieteknik – overblik over studieprocessenVi arbejder med det at være studerende og studieplanlægning. Herunder arbejder vi med elementer istudeplanlægningen -forberedelse til undervisningsdagene, -arbejdet i lektionerne -notater, -efterarbejdeefter lektionerne, brug af litteratur til skrivning af tekster, -informationsindsamling, -eksamen samt prioriteringaf studieprocessen.Introduktion til læsning – studier af udleverede teksterPlanlægning af strategier for læsningen – ”hvad går vi efter?”Herunder arbejder vi med overblik i indholdsfortegnelser, prioritering af stoffet gennem inddeling i centraledele og supplerende dele, litteraturlister.Vi berører i indholdet bredt temaer inden for uddannelsens øvrige moduler, herunder berøres ledelsesstile,kommunikationstilgange og organisationsforståelser. Arbejdet med videnskabsteoretiske begreber indgår iforståelsen af forskellige syn og tilgange.Processen udformer sig dels som oplæg, dels drøftelser på holdet som helhed, dels som arbejde i mindrestudiegrupper.DAG 2 INTRODUKTION TIL NOTATTEKNIK, RESUMÉ OG REFERATDe forskellige former og teknikker præsenteres. Efterfølgende arbejder vi med at tage notater iundervisningsforløbet og i forhold til læsestoffet i modulet. Notater og forståelse drøftes i teams.Læsning – studier af udleverede tekster, fortsat..Vi fortsætter arbejdet fra dag 1 med læsning af tekster og arbejde med centralt indhold i stoffet.Videnskabsteoretiske begreber indgår som ramme for forskellige forståelser af ledelsesbegrebet ogorganisationstilgange.Efter dag 2 arbejdes med et resumé/referat af 1-2 tekster fra dag 1-2. Resuméet afleveres dag 3 og dergives supervision i forbindelse med resuméet.Dag 3 Studier af udleverede tekster og resumé/referat, fortsat..SKRIVNING - SKRIVEVÆRKSTEDSom videreførelse af læsningen dag 1-3 fokuserer vi på skriftlige arbejder. Vi ser på processen at lave enindledning, problemformulering og disposition. Med baggrund i dispositionen arbejder vi med at analysereegen praksis ud fra litteratur dag 1-3.Processen vil udforme sig som skriveværksted, hvor vi arbejder med skriveteknikker og skrivning af tekster.Alle medbringer PC og skriver på deres egen tekst samtidig med, at der er supervision/drøftelser iarbejdsgrupper og individuel supervision fra in-struktøren. Efter dag 3 arbejdes der videre med tekstenhjemme.Dag 4 Studier af udleverede tekster samt skriveværksted - fortsatArbejdet med skrivning af tekst fortsætter under supervision i grupper samt individuel supervision. Samtidigtsuppleres med læsning af yderligere tekster.3


FORBEREDELSE/GENNEMFØRELSE AF OPLÆGBl.a. som træning til mundtlig eksamen forbereder vi et oplæg. Der vil have været lejlighed til atarbejde med oplægget frem til dag 4. Alle kommer til at holde et kort oplæg for deres medstuderende overen ledelsesopgave fra egen praksis belyst ved teori. Rammen er den tekst, der er blevet arbejdet med iskriveværkstedet. Oplægget følges op af kommentering og supervision fra såvel medstuderende sominstruktøren.Dag 5 Vidensøgning og indsamling af empiriVi introducerer til og arbejder med til vidensøgning, herunder søgning af information via internettet, brug afbibliotek.dk mm.Endvidere arbejder vi med indsamling af empiri, herunder brug af informationskilder, arbejdet medkvalitative og kvantitative metoder, opbygning af interviewguide mm. Alle får til opgave at lave en mindreinterviewguide med baggrund i begreber fra modulets litteratur.Opsamling af modulet, læsning, skrivning præsentation mm.Afslutningsvis samler vi op på temaerne i modulet og drøfter spørgsmål i forbindelse med temaerne.Aflevering af eksamensopgaveModulet afsluttes med eksamen. Det skriftlige arbejde, der er arbejdet med i modulet, foreslås afleveret someksamensopgave. Omfanget i modulet udgør 5 ECTS point.4

More magazines by this user
Similar magazines