10.07.2015 Views

PDSA-cirklen som implementeringsredskab - Region Midtjylland

PDSA-cirklen som implementeringsredskab - Region Midtjylland

PDSA-cirklen som implementeringsredskab - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong> <strong>som</strong> <strong>implementeringsredskab</strong>Overordnet præsentationI forandringsarbejde anvendes <strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong> til afprøvning og implementeringaf konkrete ideer og forandringstiltag på praksis niveau. At gennemføre test ismå-skala er en let tilgængelig og overskuelig måde at afprøve forandringstiltag,reflektere over udfaldet og enten justere eller afprøve videre på en størrebruger/borgergruppe. Hver test-cyklus bidrager med ny viden og nye informationerom, hvordan forandringstiltaget virker i den konkrete lokale kontekst.<strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong> er en del af Forbedringsmodellen.ForbedringsmodellenEt godt grundlag for kvalitetsforbedrings- og implementeringsarbejdet er Forbedringsmodellen(”Model for Improvement”, Institute for Healthcare Improvement,USA), <strong>som</strong> ses herunder:Forbedringsmodellen anviser en struktureret tilgang til målrettet udvikling, afprøvningog implementering af forbedringer i konkret praksis. Modellen opererer medfire hovedelementer:Målformulering: Hvad ønsker vi at opnå?Monitorering af forandringer: Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?Konkrete forandringstiltag: Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabeforbedringer?Plan-Do-Study-Act (<strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong>): Ved hjælp af små-skala-test planlægges,gennemføres og evalueres ideer og forandringstiltag i praksis.<strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong>Udgangspunktet for <strong>PDSA</strong>-testen er, at forandringstiltagene skal afprøves/testes imindre skala via <strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong>. Ved at arbejde kontinuerligt og intensivt med atafprøve de konkrete forandringstiltag skabes der læring om tiltagenes virkning ogeffekt i den konkrete kontekst.<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Center for Kvalitetsudvikling 2009 1


<strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong> <strong>som</strong> <strong>implementeringsredskab</strong>For hver test-cyklus justeres og tilpasses forandringstiltaget til de lokale forhold.På den måde kan eventuelle utilsigtede følgevirkninger begrænses og modstandmod forandring minimeres. Ved at arbejde med <strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong> <strong>som</strong> det centrale<strong>implementeringsredskab</strong> får personalet ejerskab over både den viden, der akkumuleres,og den nye praksis, der trinvist implementeres. Det er fra dette arbejdsprincip,at metoden skaber en ”buttom-up” effekt i organisationsforandringen.I figuren herunder præsenteres stikord til spørgsmål i de forskellige faser undersmå-skala-test af ideer og forandringer.<strong>PDSA</strong>-CIRKLENStartACT: Handle• Hvilke justeringerer nødvendige?• Næste <strong>PDSA</strong> cirkel?PLAN: Planlægge• Formål• Hypotese• Hvem, hvad, hvor, hvornår ?• Plan for vurdering af testSTUDY: Vurdere• Analyse af data• Sammenligne datamed forventninger• SammenfatteerfaringerDO: Afprøve• Gennemføre testen• Dokumentere testen(også problemer oguforudsete hændelser)• Hvad skete der?© Center for Kvalitetsudvikling, <strong>Region</strong> Midt 2009I praksis kan man med fordel dokumentere testene i sin helhed på et <strong>PDSA</strong>arbejdspapir.Erfaringen viser, at det kan være svært at huske hvilke ideer og interventioner,der er blevet afprøvet. Dokumentationen kan ligeledes anvendes iformidlingsøjemed til alle i personalegruppen. I takt med at arbejdsredskabet bliverindarbejdet <strong>som</strong> en rutine i udviklingsarbejdet, vil det ofte være tilstrækkeligtblot at dokumentere selve Plan-delen.Anvendelse<strong>som</strong>rådeProcesplan<strong>PDSA</strong>-test kan anvendes på alle områder, hvor man er i gang med at implementererny viden, ny teknologi, nye processer og nye arbejdsgange. I det hele taget erved at indføre forbedringer og udvikle kvaliteten af den nuværende praksis.Nye forandringstiltag implementeres med små skridt ved hjælpe af <strong>PDSA</strong>-metoden.Processen forløber gennem følgende niveauer:• Start ved at teste på små-skala niveau det vil sige at afprøve et forandringstiltagpå én bruger/borger eller pårørende.• Juster og modificer forandringstiltaget på baggrund af ”Study”• Ved positiv respons fra testpersonerne, udvides testens omfang til flere brugere/borgere,pårørende og personale.<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Center for Kvalitetsudvikling 2009 2


<strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong> <strong>som</strong> <strong>implementeringsredskab</strong>• Når testen indikerer opnåede kvalitetsforbedringer, udvides testen til stor-skala(alt personale og alle borgere/brugere i en given periode).• Når forandringstiltaget er afprøvet i stor-skala, og det ikke er nødvendigt atforetage flere justeringer, er forandringstiltaget klar til en evt. formel godkendelse.• Forandringstiltaget nu implementeret og en integreret del af arbejdsgangen.Processen kan illustreres således:Øget kvalitet i praksisA PS DDATAA PS DA PS DA PS DImplementering af forandringstiltagetStor-skala test (alt personale/alle borgere/brugere)Opfølgende test (mere personale/flere borgere/brugere)Små-skala test (“1” personale/borger/bruger)RessourcetrækSærligeudfordringerEn <strong>PDSA</strong>-test kan gennemføres fra planlægning til handling på ganske kort tid altefter hvilket forbedringstiltag der testes på. Ideen er at testene integreres i dendaglige opgaveløsning. Det kræver således ikke en masse ekstra personaleressourcer.Det er dog nødvendigt at afsætte tid til at evaluere testene og planlægge opfølgendetest.At arbejde efter <strong>PDSA</strong>-metoden kræver at magten til at lave forandringer uddelegerestil medarbejderne. Det er nødvendig at etablere en lille gruppe til at driveforandringsarbejdet med repræsentanter fra de relevante faggrupper. Det er ligeledesvigtigt at de involverede har tilstrækkelig autoritet blandt kolleger.For at få flow i testarbejdet er det nødvendigt at projektgruppen har guerillaledelsesåledes at alle medlemmer har fuldmagt og ”generalstjerner”, og om nødvendigtkan arbejde på tværs i organisationen.Det kan være svært at opdele forbedringsarbejdet i små dele. Det er derfor vigtigtat fokusere på, hvad man kan nå inden næste uge, frem for hvad der kan gøres<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Center for Kvalitetsudvikling 2009 3


<strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong> <strong>som</strong> <strong>implementeringsredskab</strong>om et halvt år og så planlægge testearbejdet derefter.Omsætning afviden<strong>PDSA</strong>-metoden fordrer at de erfaringer testene giver straks omsættes til ny videnved at tilpasse og justere næste test.Forventetværdiskabelse<strong>PDSA</strong>-metodikken er en måde at implementerer ny praksis på. Det betyder, atman i processen foretager en implementering af et givet forbedringstiltag og såledesskaber udvikling.Medarbejdere oplever, at de får større indflydelse på udvikling af det daglige arbejdeved at bruge <strong>PDSA</strong>-<strong>cirklen</strong>.Konkrete eksemplerpå anvendelseCase-eksempel på implementering med små skridt med brug af <strong>PDSA</strong>-test iforbindelse med den landsdækkende patientsikkerhedskampagne OperationLifeEksempelPå Intensiv Afdeling i Næstved har man brugt <strong>PDSA</strong>-test til at få implementeret nyebehandlingsmetoder i praksis. Afdelingen har erfaret, at metoden er meget brugbari dagligdagen. Forandringstiltagene tilpasses den lokale kontekst via mange småtest og afprøvninger i praksis. For hver test evalueres forløbet og forandringstiltagettilpasses. De mange test betyder også, at mange medarbejdere involveres i forandringsarbejdetog får ejerskab til den nye praksis.På Center for Kvalitetsudviklingshjemmeside: www.cfk.rm.dk kan du se en film omafdelingens arbejde med <strong>PDSA</strong>-test omkring mundpleje af patienter i respirator iforbindelse med implementering af ”Respiratorpakken” i den landsdækkende KampagneOperation Life..<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Center for Kvalitetsudvikling 2009 4


Eksempel på en <strong>PDSA</strong>-test om udarbejdelse af et skema til belysning affrivillige medarbejderes samarbejdspartnere både i og uden for et bestemtsocialpsykiatrisk aktivitetstilbud.Et eksempel -RecoveryACT: Handle• Samme test skal gennemføres igen af enanden medarbejder. Dette skal sikre atskemaet bliver arbejdsvenligt.• Den anden medarbejder ser ikke dennevurdering inden gennemførelsen, damedarbejderen resikerer at blive farvetsubjektiv, hvilket giver “støj” på linien iforhold til nye fund!• Nyt <strong>PDSA</strong> skema udfyldes onsdag 4/6-08STUDY: Vurdere• Den halve time var nok til udfyldning af skema• Den frivillige havde dog ikke umiddelbart fåetbedre overblik. ”Har ikke bedre overblik, men dethar du vel ... det medfører at du har styr på det ogkan så forøge mit overblik”• Knuds overblik var forbedret. Han vurdere atskemaet især gav overblik over hvor kaotisk denfrivilliges situation var, og hvor vigtigt det var atskabe mere overblik• Selve skemaets form kan forbedres. Vil værelettest, efter Knuds vurdering, hvis man starter medat nedskrive samarbejdspartnere og kontakt pådisse i første kolonne• En metode skal skabes, <strong>som</strong> sikrer at skemaetbliver i medarbejderens bevidsthed. Placeringen imappen er ikke tydelig nokStartPLAN: Planlægge• Formål: Afprøvning af nylavet skema• Hypotese:Skemaet vil forbedre den frivilligesog medarbejderens overblik ift.samarbejdspartnere, opgaver og ansvar• Hvem/hvad/hvornår: Knud Afprøverskemaet med en frivillig onsdag d. 28/5. Kennethafgør på dagen, hvem der er til stede på caféenog hvem der har energi til at udfylde skemaet.• Plan for vurdering: Knud spørger brugerenom skemaet har skabt bedre overblik for denfrivillige og redegøre for hvordan han menerskemaet virker i praksisDO: Afprøve• Knud fandt onsdag en frivillig, <strong>som</strong>gerne ville medvirke til udfyldning afskema.• Der blev afsat en halv time tiludfyldningen• De tog udgangspunkt i en aktuelsituation der omhandlede undersøgelseaf muligheder for flexjob• Skemaet blev udfyldt og lagt i denfrivilliges mappe© Center for Kvalitetsudvikling, <strong>Region</strong> Midt 2009Nyttige kilder oghenvisningerDet er muligt at læse mere om Forbedringsmodellen på www.cfk.rm.dk.Kontakt Chefkonsulent Britta Ravn, Britta.ravn@stab.rm.dk / 8728 4950Faglig koordinator, projektleder Lea Nørgaard Bek, Lea.Bek@stab.rm.dk / 87284959Center for Kvalitetsudvikling<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>Olof Palmes Alle 158200 Århus NTlf. 8728 4916www.cfk.rm.dk<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>, Center for Kvalitetsudvikling 2009 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!