Klingende museum/layout - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

Klingende museum/layout - Skoletjenesten

Musik Musik Musiks k o l e t j e n e s t e n


Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor?Hvordan synes du, den lyder?I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krigeller ildebrand.De kunne advare folk – i dag har man sirener.Kirkeklokken har altid samlet til gudstjeneste i kirken.Eller den ringer til bryllup og begravelse.Eller den ringer solen op og ned.Kirkeklokken har sin egen historie.Sådan er det med mange lyde.Lige fra du var inde i din morsmave, har du hørt lyde.Lyde er vigtige.Dyrene i naturen skalhøre efter lyde, der kanfortælle om farer.· 2 ·


Der er næsten altid lyde, hvor der er mennesker.Nogle af disse lyde kalder vi støj, fordi de ikkeer så rare at lytte til.Men mennesker laver også gode lyde, og derer rare lyde ude i naturen.Nogle lyde gør os glade, andre gør os vrede eller trætte.Har du tænkt over, at der findes forskellige lyde?Giv eksempler på tre steder, hvor der er lyde eller støj.1.2.3.Og eksempler på steder, hvor der er stilhed.· 3 ·


Lyd kan blive til musik.Når du synger, er det din egen lyd,der skaber musikken.Synger du tit?Når du lytter til musik i enradio eller på en CD, er detandre, der laver musikken.Hører du tit musik?Den musik, du lytter til, er titmed instrumenter.Det er dem, der skaber lydene,som bliver til musik.Har du prøvet at spille på etinstrument?Der har været musik, så længe der har været mennesker.Musikken lyder forskelligt rundt omkring i verden.Musikken har også lydt forskelligt gennem tiderne.Alle mennesker har brug for musik.Den kan skabe fantasi.Den kan fortælle historier.Den kan skabe billeder.Den kan give følelser.Når du er i biografen og seren film, hænger billederne ogmusikken sammen.Du synes måske det erspændende, eller du grinereller græder.Sådan er det også med denmusik, du lytter til uden forbiografen.· 4 ·


Instrumenter er meget forskellige.De ser forskellige ud.De lyder forskelligt.Man skal gøre forskellige ting med dem,for at de skal give lyd.Nogle af instrumenterne skal man slå på.Andre skal man knipse eller stryge på.Andre skal man blæse i.Kan du gætte, hvordan man skal spillepå de forskellige instrumenter?Instrumenterne lyderogså forskelligt.Nogle af dem har enkraftig lyd.Nogle lyder svagt.Nogle instrumenter harhøje toner.Andre har dybe toner.Kan du lave en kraftig ogen svag lyd?Kan du synge højt og lavt?· 8 ·


Prøv at tegne et instrument, du kunne tænke dig at spille på.Du må gerne kigge på side 6 og 7.· 9 ·


Klassisk musik er skrevet nedmed noder.Man kan spille alene ellersammen med andre.Når et helt orkester spiller, erder en dirigent.Dirigenten skal sørge for, atalle instrumenterne spillersammen.Folkemusik bliver spillet udennoder.Man lærer melodierne af sinfamilie og giver dem videre tilsine egne børn.Folkemusik lyder forskelligt iforskellige dele af verden.Rytmisk musik er noglegange skrevet ned med noder.Men for det meste lærermusikerne melodierneudenad.Musikerne er gode til atimprovisere.· 10 ·


Melodier har et forløb med enbegyndelse og en slutning.Kender du en god melodi?Når flere musikere skal spillesammen, bliver de nødt til atsamarbejde.Man kalder det sammenspil.Det er sjovt at spille sammenIsær hvis det lyder godt.Triangel➤Klaver ➤Saxofon➤El-guitar➤Klarinet➤Fagot ➤Basun ➤Trompet➤Pauke➤Tværfløjte ➤Russiskfolketromme➤Cello➤Kemençe ➤➤NayViolin➤Harpe➤Obo ➤Tuba➤Trommesæt➤Keyboard➤· 11 ·


PilotprojektI skoleåret 2002-2003 gennemføres “Det Klingende Museum”som pilotprojekt med deltagelse af 29 skoleklasser på 3. klassetrin.Klasserne er udvalgt blandt de i alt 62 klassser fra 55 skoler,som har tilmeldt sig projektet på grundlag af den invitation,som Skoletjenesten og Musikhistorisk Museum udsendte islutningen af maj 2002.Idégrundlag“Det Klingende Museum” har som væsentligt mål at givebørn og unge muligheder for på deres egne præmisser atafprøve og udforske musikinstrumenter inden for forskelligeinstrumentgrupper og musikalske genrer. Ved tidligt i deresliv at stifte bekendtskab med forskelligartede musikalskeudtryksformer vil børn blive bevidste om deres egen kulturelleidentitet og dermed rustet til at møde andre kulturermed den åbenhed og rummelighed, som kræves af denenkelte i såvel det lokale som det globale samfund i det 21.århundrede. “Det Klingende Museum” er en integreret del afMusikhistorisk Museum.Målgruppe“Det Klingende Museum” skal i sit udgangspunkt henvendesig til alle fra 3. klasse og op – såvel inden for det obligatoriskeundervisningssystem, efterskoler og gymnasier som imusikskoler og andre fritidsinstitutioner, hvor børn og ungefærdes til hverdag. “Det Klingende Museum” skal være etsamlingssted, hvor børn og unge kan få adgang til at afprøveog eksperimentere med musikinstrumenter under kyndig oginspirerende vejledning. Undervisning i MusikhistoriskMuseums permanente udstillinger skal bidrage med forskelligeindfaldsvinkler til forståelse af musikkens betydning gennemtiderne, og koncerter skal give fælles oplevelser af højkvalitet.SamarbejdspartnerePilotprojektet “Det Klingende Museum” bygger på et tværinstitutioneltsamarbejde mellem Musikhistorisk Museum, DetKongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium,Radiosymfoniorkestret, Skoletjenesten samtde medvirkende 3. klasse-elever og deres lærere.© 2002 Skoletjenesten. Tekst: Steen Chr. Steensen. Redaktion: Steen Chr. Steensen,Lisbet Torp, Inge Marstal, Mogens Andresen, Flemming Ostermann.Tegninger: Niels Bo Bojesen. Forsidefoto: Kurt Larsen. Fotos side 10: Jakob Boserup,Lisbet Torp, Rytmisk Musikkonservatorium og side 11: Berthild Lievenbrück.Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten. Tryk: Kailow Graphic

More magazines by this user
Similar magazines