Danske Naturparker - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk

Danske Naturparker - Friluftsrådet

Danske NaturparkerEn mærkningsordning for naturparkerFriluftsrådet – mere natur - mere friluftsliv


Hvorfor laver Friluftsrådet enmærkningsordning?Vi ser et behov for en afklaring af naturparkbegrebet -DefinitionDanske naturparker er større sammenhængende landskaber af regionalbetydning.De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning.De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistoriskværdi.De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nydesærlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.2Friluftsrådet 2009


Det handler om…FaciliteterErhvervFriluftslivUdviklingNATURPARKFrivilligeBosætningTurismeFormidlingSundhedOplevelserKulturarvklimatilpasningnaturpotentiale3Friluftsrådet 2009


Naturparkprojektet2009-2012• Etablering af mærkningsordning• Støtte oprettelsen af naturparker• 12 pilotkommuner• 7 naturparkprojekter• Udarbejdelse af kriterier og rammer formærkningsordningenwww.danskenaturparker.dkSkiveVardeMiddelfartRandersNorddjursGuldborgsundHolbæk,KalundborgSorøNæstvedFaxeVordingborg


Samarbejdspartnere– Danske regioner– Danmarks Naturfredningsforening– Økonomi- og Erhvervsministeriet– Naturstyrelsen– Skov og Landskab– Kulturarvsstyrelsen– Diaplan– Diaplan– Europarc Federation– VDN


Friluftsrådets NaturparkprojektPrestigeFriluftsrådet ønsker, at der skabes respekt omkringNaturparkbegrebet, og det gøres tydeligt, hvem der lever op tildefinitionen og kravene til forankringen.Dette gøres via en tydelig og letgenkendelig• Mærkning, der bliver opnået via en• Ansøgningsprocedure til• Nationalkomiteen.Friluftsrådet vil stå for det nationale sekretariat og den nationale informationsvirksomhedog formidling af Naturparkerne i Danmark.6Friluftsrådet 2009


Mærkningsordningen- Udkast til kriterier1. Der skal foreligge en naturparkplan og denne skal være politisk vedtaget.Naturparken skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne.2. Specifikke og målbare udviklingsmål skal være en del af naturparkplanen.Udviklingsmålene opdeles i kortsigtede (5 års periode) og langsigtede.3. Naturparken skal omfatte et større, sammenhængende landskab af regionalbetydning. Minimum 50% af naturparkens areal skal være beskyttet.4. Naturparken skal have et sekretariat, en naturvejleder og der skal være oprettetet naturparkråd. Rådet nedsættes i sidste instans afkommunalbestyrelsen(erne).5. Der skal være en klar struktur i organiseringen af naturparken (ledelse ogbeslutningskompetencer).7Friluftsrådet 2009


Mærkningsordningen- kriterier6. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning. Afgrænsningen skalvære en del kommuneplanen eller et tillæg til denne.7. Borgerinddragelse skal være et væsentligt element i etableringen, driften ogudviklingen af naturparken.8. Naturparken skal styrke mulighederne for at dyrke friluftsliv, samt at oplevenatur og kulturarv.9. Naturparkens natur, kulturarv, adgangs- og oplevelsesmuligheder skal formidlesfor både danske og udenlandske besøgende.8Friluftsrådet 2009


Rammerne for Danske Naturparker• Mærkningsperiode på 5 år• Ansøgninger behandles en gang om året• Der vil blive udarbejdet ansøgningsskema, samt en vejledning tilansøgere• Pilotparkordning• Rejsehold• Årligt seminar for mærkede naturparker• Sparring• Markedsføring• ProjekterMærkningsordningen åbner 1. oktober 20129Friluftsrådet 2009


Hvem tør sige noget?10Friluftsrådet 2009

More magazines by this user
Similar magazines