No. 58 Jens Nielsen - helec.dk

helec.dk

No. 58 Jens Nielsen - helec.dk

Jens Nielsen (58)SlægtshistorieNo. 58 Jens Nielsen Jens Nielsen, 1865 1Forældre Børn : nr. 116 Niels Rasmussen og nr. 117 Maren Christensdatter. : Else Kathrine Nielsen (29) Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling Død Dødsårsag : Jens Nielsen : 18. august 1840 i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. : 4. oktober 1840 i Thorup Kirke, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. : Sognefoged Kjeld Rasmussen’s kone Ane Pedersdatter fra Haals, Christen Mortensen’s kone Ane Sophie Rasmusdatter fra Rauf, Gaardmand Niels Sørensen fra Gjedehuusgaarden, Anders Christen-­‐ sen Gaardfæstemand i Hellum og Huusfæstemand Rasmus Rasmussen fra Hellum Tveed. : Den 4. november 1865 i Thorup Kirke med Ane Marie Andersdatter (59). : Tjenestekarl, indsidder og bestyrer af faderens gård. : 12. februar 1867 i Bælum Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Begravet på Thorup Kirkegård onsdag den 20. februar 1867. : Han døde af kvæstelser efter en kørselsulykke, hvor han blev kørt over af et hestekøretøj, han blev kun 27 år gammel. Jens Nielsen blev født tirsdag den 18. august 1840 i hjemmet, der var en fæstegård i Asp by, matr. nr. 5, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt (i dag er det Aspvej 6, 9520 Skør-­ping, og opførelsesåret for nuværende bygning er 1850). Her var hans forældre gårdfæste-­mand Niels Rasmussen (116) og hustru Maren Christensdatter (117). (se matr.-­‐ og sognekort på side 12 og 13 17 ). Jens Nielsen var nummer 8 ud af en børneflok på 11, hvoraf de 8 dog døde som små. Thorup Kirke 4Han blev døbt søndag den 4. oktober 1840 i Thorup Kirke, som Asp hører under. Af fad-­derne er den nævnte Kjeld (Christian) Rasmussen og (Ann) Sophie Rasmusdatter alt overvejende sandsynlig søskende til faderen Niels Rasmussen (116). (Kirkebogen 1813-­‐1850, fødte drengekøn, side 74, nr. 217 for 1840, Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Ved Folketællingen 1845 i Thorup Sogn, ses familien boende i Asp på en Gaard, hvor hustanden bestod af faderen Gaardmand og Pottemager Niels Rasmussen (116), 49 år, gift med moderen Maren Christensdatter (117), 39 år, børne-­ne Karen Nielsdatter, 21 år og ugift, Rasmus Nielsen, 17 år og ugift, Christen Nielsen, 8 år, ham selv Jens Nielsen, 5 år, og hans søster Ane Nielsdatter, 2 år, samt en tjenestekarl Rasmus Rasmussen, 24 år, og ugift. Alle født i Thorup Sogn, undtagen tjenestekarlen, der er født i Skørping. (Folketællingen fra 1. februar 1845 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side1


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieDer er ingen oplysninger om Jens Nielsen’s skolegang, men han har med altovervejende sandsynlighed gået i skole hver anden dag fra april 1848, hvor han var 7 år og indtil april 1855, hvor han var 14 år. Han gik i skole i Hellum, da der ikke var nogen skole i Asp. Det var i det, der blev kaldt almueskolen, som lovgivningen foreskrev på den tid. En udløber af reformenevælden efter 1784 var reformerne af skole-­‐ og undervisningsvæsenet, som blev gen-­nemført efter år 1800. Latinskolen blev til den lærde skole med reformerne fra 1805 og 1809. 1814 indførtes sko-­lepligt af alle børn i kongeriget Danmark med en ny landsdækkende lov om almueskolevæsenet. Skolen var syvårig, den var gratis, og børnene gik der fra de var syv år gamle, til de blev konfirmeret som fjorten-­årige. Skolegangen var indrettet med skolegang hver anden dag pga. de praktiske forhold, der gjorde sig gælden-­de for bønderbørn, der også skulle hjælpe til derhjemme. Disciplinen var streng og straffene ofte hårde og kor-­porlige. Pædagogisk var der tale om udenadslære, overhøring og elevernes indbyrdes undervisning som supple-­ment til den ene lærer, der ofte stod med 30 elever eller flere. Effekt havde undervisningen dog. Man regner med, at stort set hele befolkningen i kongeriget Danmark kunne læse i 1830’erne. I forarbejdet til loven havde den nytteorienterede del af undervisningen som regning og skrivning indtaget en markant stærkere stilling, end det fremgik af den endelige lov, hvor den religiøse og standsopretholdende tænk-­nings medvind efter 1800 kom til udtryk. Samtidig skulle eleverne også gives indføring i fædrelandets historie for at påvirke deres sindelag og udrydde fordomme, hvilket i praksis gik ud på at indgyde helstatspatriotisme og kongetroskab. Dette sigte med historieundervisningen, der indtil 1840’erne havde en meget ringe plads i under-­visningen, skulle dog ændre sig til et nationalt sigte med vægt på fortællingen om det danske folks historie fra oldtiden og frem. Historieundervisningen blev tillagt betydning for skoleelevernes nationale identitetsdannelse, uden at faget dog nødvendigvis fyldte meget på skoleskemaet. Kilde: danmarkshistorien.dk 5Af Folketællingen 1850 i Thorup fremgår det, at familien boede i en Gaard i Asp By, og at hustanden bestod af faderen, Gaardfæster og Huusfader Niels Rasmussen (116), 55 år, hans kone Maren Christensdatter (117), 45 år, deres børn Rasmus Nielsen, 22 år og ugift, Jens Nielsen, 10 år, og Karen Nielsdatter, 26 år og ugift. Aller er født i Thorup Sogn. (Fol-­ketællingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Jens Nielsens broder Rasmus Nielsen blev fra den 11. september 1850 til den 8. august 1852 indrulleret til Det 11 th Linie Infanteri Bataillon ved Det 4 de Compagni som menig med nr. 215. Han deltog i den 1. Slesvigske Krig i 1850, uden at han dog blev såret eller tilfangetaget. Af Folketællingen 1855 ses familien fortsat boende i Asp By i Thorup Sogn på en Gaard, og husstanden bestod af fade-­ren Pottemager og Huusfader Niels Rasmussen (116), 60 år, født i Sognet, hans Kone Maren Christensen (117), 50 år, født i Sognet, Rasmus Nielsen, 27 år og ugift, født i Sognet, deres søn, tjener ham, Jens Nielsen, 15 år, ugift, født i Sog-­net, deres søn, tjener ham, Axel Christian Jørgensen, 17 år og ugift, født i Sognet, Pottemagerlærling, Johanne Katrine Laursen, 15 år, født i Ove Sogn, Tjenestepige, Laurs Andersen Lundsgaard, 38 år, gift, født i Lyngby Sogn, Husfaderens Svigersøn, Karen Nielsen, 31 år, gift, født i Sognet, hans kone, og deres børn Ann Johanne Laursen, 13 år, ugift, født i Ove Sogn, og Christian Laursen, 2 år, født i Ove Sogn. (Folketællingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Af ovennævnte Folketælling ses Jens Nielsen’s søster Karen Nielsen gift med Laurs Andersen Lundsgaard, og de har 2 børn, Ann Johanne på 13 år, og Christian på 2 år. Ann Johanne på 13 år, er imidlertid ikke være Karen’s barn. Laurs An-­dersen Lundsgaard havde været gift før med Else Jensdatter, og de havde børnene Anders Laursen og de i folketællin-­gen nævnte Ann Johanne Laursen og tjenestepigen Johanne Katrine Laursen. Det fremgår da også af Kirkebogen for Thorup Sogn 1843-­‐1883, at Enkemand og Gaardmand Laurs Andersen Lunds-­gaard, 35 år, blev gift den 19. december 1851 med Karen Nielsdatter, 27 år, datter af Niels Rasmussen (116). (Kirkebogen 1843-­‐1883, vielser, side 118, nr. 3, opslag 107, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Jens Nielsen sluttede sin skolegang i Hellum i april 1855 med at gå til konfirmationsforbe-­redelse hos præsten i Store Brøndum og Hellum pastorat, og den 15. april 1855 blev han konfirmeret i Brøndum Kirke af sognepræst Adolf Jeremias Müller Secher. Det fremgår af registreringen i kirkebogen, at Jens Nielsen blev vaccineret (mod kopper) den 6. juli 1841 af Overbeck, og at hans standpunktskarakterer for kundskab er – godt, og for opførsel er – mg. Store Brøndum Kirke 6Endvidere fremgår det, at han er født i Asp den 18. august 1840 som søn af Gaardfæster Niels Rasmussen (116) og hu-­stru Maren Christendatter (117), og døbt den 4. oktober s.å. (Kirkebogen 1843-­‐1883, konfirmerede drenge, side 81, nr. 1 for 1855, op-­slag 79, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Der er ikke i kirkebøgernes af-­‐ eller tilgangslisterne fundet nogen registreringer vedrørende Jens Nielsen, der indikere, at han på noget tidspunkpunkt skulle have forladt Asp, så han har nok alt overvejende sandsynligt blevet hjemme på gården og arbejdet der, eller eventuelt haft tjenesteplads et andet sted i Thorup Sogn. Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side2


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieJens Nielsen har aftjente heller ikke sin værnepligt, da han ved sessionen i 1863 blev kasseret på grund af at han var tunghør. Han blev optaget i lægdsrullen ved sin fødsel i 1840, men blev slettet fra lægdsrullen igen i 1849, da loven blev lavet om, således at unge drenge først skulle optages i lægdsrullen efter deres konfirmation, dog skulle de være 14 år. Jens Nielsen blev således igen optaget i lægdsrullen i 1855. Jens Nielsen indskrevet i lægdsrullen som nr. 55 på hans 14 års fødselsdag Sessionsindskrivning i lægdsrullen for 5. Udskrivningskreds, Ålborg Amt Jens Nielsen, der i øvrigt er 67 ¼ tommer høj (ca. 171 cm), er i 1863 noteret med bemærkning om, at han efter Skolelærer-­‐ og Præsteattest er tunghør. Han er endelig kasseret i 1864 da han ifølge Skole-­‐ og Præsteattest er tunghør. Overstregningen af navnene skete, når en person var uegnet til militærtjeneste. Fra Rigsarkivets Lægdsrullesamling 7Af Folketællingen 1860 ses familien fortsat boende på gården i Asp by i Thorup Sogn, og hustanden bestod af faderen, Gaardmand og Husfader Niels Rasmus-­sen (116), 64 år og født i sognet, gift med hans kone Maren Christensen (117), 54 år og født i sognet, deres børn Rasmus Nielsen, 32 år og født i sognet, ugift, tjener faderen, Jens Nielsen, 20 år, og født i sognet, ugift, tjener faderen, deres datters børn Christen Laursen, 7 år, født i Ove Sogn og Maren Laursen 3 år, født i Ferslev Sogn samt tjenestepigen Ane Christine Andersen, 25 år og født i Ove Sogn. (Folketællingen fra 1. februar 1860 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Lørdag den 4. november 1865 var der bryllup, da Ungkarl Jens Nielsen, 26 år, af Asp, døbt samme sted og vaccineret i 1941 blev gift med Pigen Ane Marie An-­dersen (59), 24 år, af Thorup, født i Monstrup, Rostrup Sogn, og vaccineret i 1947. Forlovere var Gaardmand Niels Rasmussen (116) (hans far) i Asp og Poul Chri-­stensen i Thorup. Brylluppet blev lyst 1. gang søndag den 15. oktober 1865 og fandt sted i Thorup Kirke den 4. november 1865. (Kirkebogen 1843-­‐1883, vielser, side 125, nr. 5 for 1865, opslag 114, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Ann Marie Andersen og Jens Nielsen – Bryllup 1Efter brylluppet bosatte de sig hjemme på Jens Nielsen’s fødegård hos hans fa-­der Niels Rasmussen (116) og moder Maren Christensdatter (117), og Jens Nielsen blev selv far 17 dage efter bryllup-­pet, da hans kone Ane Marie Andersen (59) fødte en pige tirsdag den 21. november 1865, der blev døbt Else Kathrine Nielsen (29) søndag den 25. marts 1866, der i øvrigt var Palmesøndag dette år. (Kirkebogen 1843-­‐1883, fødte kvindekøn, side 55, nr. 5, for 1865, opslag 53, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 3 ). Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side3


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieKirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1813-­‐1850, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, fødte mandekøn, side 74, nr. 217 Jens Nielsen født den 18. august 1840 3Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side5


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieKirkebog – konfirmation Kirkebog 1843-­‐1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, konfirmerede drenge, side 81, nr. 1 for 1855 Jens Nielsen konfirmeret den 15. april 1855 3Samme kirkebog – udklip venstre side Samme kirkebog – udklip højre side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side6


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieKirkebog – vielse Kirkebog 1843-­‐1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Copulerede (viede), side 125, nr. 5, for 1865 Jens Nielsen og Ane Marie Andersen gift den 4. november 1865 3Samme kirkebog – udklip venstre side Samme kirkebog – udklip højre side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side7


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieKirkebog – døde Kirkebog 1843-­‐1983, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, døde mandkøn, side 191, nr. 2 for 1867 Jens Nielsen død 12. februar 1867 3Samme kirkebog – udklip venstre side Samme kirkebog – udklip højre side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side8


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieUdklip af Folketællingslisterne fra 1845 til 1860 1845 31850 31855 31860 3Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side9


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieHistoriske begivenheder i Jens Nielsen’s liv 1840 – Jens Nielsen blev født den 18. august 1840 i Asp By, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt 1842 – Bryggeriet Urquell i Pilsen, Tjekkiet, lancerer verdens første Pilsnerøl. 1843 – 3. juni 1843 – Frederik den 8., senere konge af Danmark, blev født. Konge i Danmark er Christian den 8. (1839-­‐1848). 1844 – 18. september 1844 blev den første jernbane i Det danske Monarki indviet. Den gik mellem Kiels og Altona. Den blev bygget og drevet af Al-­tona-­‐Kieler Eisenbahn-­‐Gesellschaft. 1845 – Trankebar – dansk koloni siden Kong Christian den 4. – og alle andre danske områder på indisk område, blev solgt til Det engelske Ostindiske Kompagni for 1.225.000 Rigsdaler. 1847 – 27. juni 1847 – Den første jernbane i selve Kongeriet Danmark blev indviet. Den gik fra København til Roskilde. 10. november 1847 – Carlsberg blev grundlagt og lancerede sin første bajerske øl. 1848 – 21. marts 1848 – Stort folketog til Christiansborg, det danske enevælde afskaffes som led i marts-­‐revolutionen. 24. marts 1848 -­‐ Den 1. Slesvigske krig (3-­‐års krigen) bryder ud. 3. juli 1848 – Slaveriet på de Danske Vestindiske Øer ophæves – Officielt bekræftet den 22. September 1848. 1849 – 12. januar 1849 – Almindelig værnepligt blev indført i Danmark – et par uger før Treårskrigen genoptages efter en kort vinterpause. 5. juni 1849 – Danmarks Riges Grundlov – underskrives af Kong Frederik den 7. Herremændenes revselsesret overfor gifte husmænd ophæves. Krav om pas ved indenlandske rejser ophæves. 1850 – Jens Nielsen’s bror, Rasmus Nielsen, deltog i 3-­‐års krigen, som dog senere på årets sidste dag afsluttes. Rasmus Nielsen slap fra krigen med li-­vet i behold og uden at blive taget til fange. 1851 – 1. april 1951 – Danmarks første frimærke udgives, 2 rigsbankskilling. 14. juli 1951 – Danmarks første borgelige vielse foretages på Københavns Rådhus. 1852 – 6. Januar 1852 – 1800 tønder land jord uden for Københavns Volde blev frigivet til bebyggelse og opførelsen af brokvartererne blev påbe-­gyndt.8. maj 1852 – Den anden London-­‐protokol underskrives, og fastslog, at Det danske Monarki bestod af Kongeriet Danmark med hertugdømmerne Slesvig, Holstein og Lauenburg, samt at prins Christian af Glyksborg skulle arve den danske trone. 1853 – Tugthuset i Horsens (nu Statsfængslet i Horsens) blev opført. 1854 – Den første danske tyendelov blev vedtaget. 1855 – Jens Nielsen blev konfirmeret den 15. april 1855. 1856 – Skeletrester af et neandertalmenneske findes i Feldhofer Grotte, Neandertal, Tyskland. 1857 – Lov om kvinders ligeberettigelse med mænd, men hensyn til myndighed og arveret. Øresundstolden ophæves. 1859 – 15. marts 1859 – Arbejdet med at grave Suezkanalen begyndte. Kanalen var færdig 10 år senere. 1860 – 6. november 1860 – Abraham Lincoln vælges til præsident i USA. 1861 – 12. april 1861 – Den amerikanske Borgekrig starter med sydstaternes bombardement og indtagelse af Fort Sumter. 1862 – 2. september 1862 – Jernbanen mellem Århus og Randers åbner. 1863 – 1. januar 1863 – Nordstaternes ophævelse af slaveriet i USA træder officielt i kraft. 18. november 1863 – Christian den 9. underskriver Novemberforfatningen, der knytter Slesvig til Danmark. 1864 – 1. februar 1864 – Krigen i 1864 eller den 2. Slesvigske Krig, der endte med, at Danmark tabte krigen. 30. oktober 1864 – Fredsaftalen indgået i Wien mellem Danmark, Preussen og Østrig, hvor Danmark måtte afstå, Slesvig, Holstein og Lauenburg. 1865 – Jens Nielsen blev gift den 4. november 1865 med Ann Marie Andersdatter. Den amerikanske Borgerkrig slutter med Nordstaternes sejr, og USA vedtog et tillæg til forfatningen, der afskaffede slaveriet. 1866 – De første partidannelser i Den danske Rigsdag. 1. februar 1866 – Ritzaus Bureau stiftes i København af Erik Nicolai Ritzau. 1867 – Jens Nielsen døde den 12. Februar 1867 ved en kørselsulykke, hvor han blev kørt over af et hestekøretøj og døde. Luxembourg anerkendes som en selvstændig stat ved en traktat i London. Kilde: Det meste fra Wikipedia 10Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 10


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieÅlborg Amt, Herreder og Sogne Sogn-­‐Herred-­‐Amt, DIS-­‐Danmark 2012 11Indenrigsministeriet – Geodatastyrelsen 12Wikipedia 10Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind 13Jens Nielsen blev født den 18. august 1840 i Asp By, Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, og han har opholdt sig følgende steder: 1840–1867 – Asp by og Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 11


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieMatrikelkort Asp Mark, Thorup sogn (1814) Indenrigsministeriet – Geodatastyrelsen 12Jens Nielsen’s bedstefar Rasmus Rasmussen’s (232) navn er skrevet på matr.nr. 5, der er et forholdsvis stort område, og det ser også ud til, at der er tegnet en stor 4-­‐længet gård på grunden (se grøn markering). Rasmus’ navn er på et eller andet tidspunkt streget over og erstattet med hans søns navn Niels (116), som er Jens Niel-­sen’s far. Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 12


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieMatrikel-­‐ og områdekort for Thorup Sogn 1816 Indenrigsministeriet – Geodatastyrelsen 12I Asp område er det meget tydeligt at se, størrelsen af matr.nr. 5, som var fæstet af Jens Nielsen’s forældre og bedste-­forældre. Det fremgår også, at Thorup på den tid blev kaldt for Taarup. Fortsættes næste side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 13


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieKilder: Personlig overleveringer af Niels Marinus Nielsen (14). Niels Marinus Nielsen’s (14) og Andrea Petrea Jensen’s (15) fotoalbum 1 . Niels Marinus Nielsen’s (14) og Andrea Petrea Jensen’s (15) arkivmappe 2 . Akivalieronline.dk særligt med følgende Kirkebøger og Folketællinger samt oplysninger til eftertavlen 3 . Kirkebogen 1813-­‐1850, fødte drengekøn, side 74, nr. 217 for 1840, Torup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Kirkebogen 1843-­‐1883, vielser, side 118, nr. 3, opslag 107, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Kirkebogen 1843-­‐1883, konfirmerede drenge, side 81, nr. 1 for 1855, opslag 79, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Kirkebogen 1843-­‐1883, vielser, side 125, nr. 5 for 1865, opslag 114, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Kirkebogen 1843-­‐1883, fødte kvindekøn, side 55, nr. 5, for 1865, opslag 53, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ål borg Amt. Kirkebogen 1843-­‐1883, døde mandskøn, side 191, nr. 2 for 1867, opslag 175, for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Folketællingen fra 1. februar 1845 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Folketællingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Folketællingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Folketællingen fra 1. februar 1860 for Thorup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt. Slægt og Data, kirkebilleder 4Danmarkshistorie.dk 5 . Aalborgstift.dk 6Rigsarkivet – Lægdsrullesamlingen 7Ugebladet Gazetten 8 . Rigsarkivet – Nørrejylland skiftearkivalier (dødsanmeldelsen) 9 . Wikipedia 10 . Sogn – Herred – Amt, DIS-­‐Danmark 2012 11 . Indenrigsministeriet – Geodatastyrelsen (matrikelkort) 12 . Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind (Torup Sogn) 13 . MyHeritage 14 . http://www.milhist.dk (Dansk Militærhistorie) 15 . Rigsarkivet – generelt 16 DK-­‐gravsten.dk 17The Ole Spanggaard Christensen’s Family History 18Personbeskrivelsen for 107 Hansine Kristine Nicoline Hoff 19 Vort Sogns Historie 20Østhimmerlandsk Folkeblad e-­‐page 21www.kennelguldlund.dk 22Facebook 23www.fik.dk (Frederikshavn Ishockey Klub) 24Linked-­‐In 25You Tube 26 Jens Nielsen’s aner fra MyHeritage 14Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 14


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieEftertavle for forældrene Niels Rasmussen (116) og hustru Maren Christensdatter (117) Børn Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s børn: 1) Karen Nielsdatter 2) Rasmus Nielsen (døde som lille) 3) Rasmus Nielsen 4) Anne Nielsdatter (døde som barn) 5) Christen Nielsen (døde som barn) 6) Berthe Marie Nielsdatter (døde som lille) 7) Christen Nielsen (døde som barn) 8) Jens Nielsen (58) 9) Ane Nielsdatter (døde som barn) 10) Niels Nielsen (døde som lille) 1) gaardmand Karen Nielsdatter gift med (hans 2. ægteskab) Laurits Andersen Lundsgaard * 10-­‐12-­‐1824 19-­‐12-­‐1851 * 04-­‐03-­‐1817 Asp, Hellum, Ålborg Thorup Kirke Oue, Hindsted, Ålborg † 17-­‐11-­‐1880 hans 2. ægteskab † 10-­‐02-­‐1886 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev, Fleskum, Ålborg Deres børn: Hans børn i 1. ægteskab af 15-­‐06-­‐1839 med 1) Christen Larsen Lundsgaard Else Jensdatter (1801 -­‐ 1850): 2) Else Larsen (døde som ung) 1) Ane Katrine Andersdatter 3) Maren Larsen Lundsgaard 2) Anders Laursen 4) Nielsine Larsen (døde som ung) 3) Ane Johanne Laursen 5) Ane Larsen (døde som ung) 6) Andrea Larsen Lundsgaard 2) Rasmus Nielsen døde 1 år gammel * 24-­‐07-­‐1826 Asp, Hellum, Ålborg † 12-­‐09-­‐1827 Asp, Hellum, Ålborg 3) landmand Rasmus Nielsen * 17-­‐09-­‐1828 Asp, Hellum, Ålborg † 23-­‐09-­‐1894 Asp, Hellum, Ålborg ugift Rasmus Nielsen var fra den 11. september 1850 til den 8. august 1852 indrulleret til Det 11 th Linie Infanteri Bataillon ved Det 4 de Compagni som menig nr. 215. Han deltog i Den 1. slesvigske Krig i 1850, uden at han dog blev såret eller tilfangetaget. Han fik i den anledning en erindringsmedalje for sin deltagelse i krigen i 1850, men det var først i 1876, at Regeringen tog sig sammen til at ud-­stede den, og soldaterne skulle selv henvende sig (ved ansøgning) for at få den. Den originale me-­daljen, som Rasmus Nielsen fik udleveret i 1877, er senere blevet givet videre og har været i slæg-­tens eje siden. Rasmus’ Lægdsrulleregistrering 7 Rasmus som soldat 1Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 15


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieKilde: Danmarks Militærhistorie 15Foto af den originale Erindringsmedalje, der fortsat er i familiens eje (2Ansøgningsskemaet om at få tildelt Erindringsmedaljen. Kilde: Rigsarkivet 16Diplom for modtagelsen af Erindringsmedaljen fra Hans Majestæt Kongen, udstedt af Krigsministeriet i oktober 1876. Kilde: Niels Marinus Nielsen’s foto-­‐ og arkivmappe (2 . Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 16


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie4) Anne Nielsdatter * 08-­‐12-­‐1830 Asp, Hellum, Ålborg † 25-­‐04-­‐1837 Asp, Hellum, Ålborg 5) Christen Nielsen * 15-­‐03-­‐1833 Asp, Hellum, Ålborg † 24-­‐02-­‐1836 Asp, Hellum, Ålborg 6) Berthe Marie Nielsdatter * 18-­‐12-­‐1835 Asp, Hellum, Ålborg † 28-­‐12-­‐1835 Asp, Hellum, Ålborg døde 8 ½ år gammel døde 3 år gammel døde 10 dage gammel 7) Christen Nielsen døde 10 år gammel * 20-­‐12-­‐1837 af mæslinger Asp, Hellum, Ålborg † 18-­‐05-­‐1848 Ukendt 8) Indsidder og forpagter Jens Nielsen (58) gift med Ane Marie Andersdatter (59) * 18-­‐08-­‐1840 04-­‐11-­‐1865 * 28-­‐06-­‐1842 Asp, Hellum, Ålborg Thorup Kirke Monstrup, Hindsted, Ålborg † 09-­‐02-­‐1867 † 16-­‐08-­‐1887 Ulykke i Bælum, Hellum, Ålborg Asp, Hellum, Ålborg Begravet i Thorup Kirkegård Deres børn: 1) Else Kathrine Jensen (29) Nærværende Personbeskrivelses person -­‐ se mere fra denne streng under eftertavlerne i Personbeskrivelserne om Else Kathrine Jensen (29). Deres børn: 1) Jens Rasmussen (død som barn) 2) Rasmus Rasmussen (død som barn) 3) Maren Rasmussen (død som ung) 4) Niels Rasmussen 5) Ane Jensine Rasmine Rasmussen 6) Peder Kristian Rasmussen (død som lille) (fætter til Jens Nielsen) Gårdfæster 2. ægteskab for hende Hans Rasmussen 20-­‐11-­‐1869 * 14-­‐04-­‐1836 Thorup Kirke Skørping, Hellum, Ålborg † 10-­‐06-­‐1904 Terndrup Sygehus, Hellum, Ålborg Begravet i Thorup Kirkegård Hans Rasmussen er søn af Rasmus Rasmussen, der er broder til Niels Rasmussen (116), og således fætter til Jens Nielsen (58). Hans Rasmussen blev stedfader til Else Kathrine Jensen (29) – se mere fra denne streng under eftertavlen i Personbeskrivelsen om Else Kathrine Jensen (29). Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 17


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie9) Ane Nielsdatter døde 5 år gammel * 30-­‐05-­‐1843 af mæslinger Asp, Hellum, Ålborg † 08-­‐06-­‐1848 Asp, Hellum, Ålborg 10) Niels Nielsen døde 2 år gammel * 19-­‐05-­‐1846 af mæslinger Asp, Hellum, Ålborg † 19-­‐05-­‐1848 Asp, Hellum, Ålborg 11) Christiane Nielsen døde 3 dage gammel * 27-­‐04-­‐1849 af brystkrampe Asp, Hellum, Ålborg † 21-­‐05-­‐1849 Asp, Hellum, Ålborg Fortsættes næste side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 18


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieBørnebørn Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s børnebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s børn: 1-­‐1) gårdejer Christen Larsen Lundsgaard gift med Marie Pedersen * 04-­‐01-­‐1854 03-­‐12-­‐1886 * 20-­‐07-­‐1856 Oue, Ove, Hindsted, Ålborg Ferslev Kirke Ferslev, Fleskum, Ålborg † 21-­‐10-­‐1902 † 06-­‐06-­‐1909 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev, Fleskum, Ålborg Deres børn: 1) Karen Lundsgaard (døde som barn) 2) Laust Lundsgaard 3) Else Lundsgaard (døde som ung) 4) Nielsine Lundsgaard 5) Ane Kathrine Henriette Lundsgaard 6) Peder Knudsen Lundsgaard 7) Carl Lundsgaard (døde som barn) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s gravsten på Ferslev Kirkegård 171-­‐2) Else Larsen * 29-­‐12-­‐1855 Ferslev, Fleskum, Ålborg † 17-­‐08-­‐1874 Ferslev, Fleskum, Ålborg døde 19 år gammel 1-­‐3) gårdejer Maren Larsen Lundsgaard gift med Niels Frederiksen * 15-­‐05-­‐1857 16-­‐04-­‐1881 * 20-­‐02-­‐1851 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Gerding, Hellum, Ålborg † 08-­‐05-­‐1908 † 16-­‐01-­‐1923 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg Deres børn: 1) Karen Frederiksen 2) Sine Lundsgaard Frederiksen 3) Else Marie Frederiksen (død som barn) 4) Laust Lundsgaard Frederiksen 5) Marinus Frederiksen 6) Jens Peter Frederiksen Jens Nielsen’s og Ane Marie Andersen’s (59) barn Else Kathrine Jensen (29), der således er kusine til 1-­‐3) Maren Larsen Lundsgaard, opholdt sig/var tjenestepige hos familie Frederiksen fra 26. marts 1882 til 4. september 1887. Niels Frederiksen er, jf. personlig overlevering af Niels Marinus Nielsen (14), i familie med den tidligere fra 27. septem-­ber 1973 værende landbrugsminister Ib Frederiksen, som senere blev amtsborgmester i Århus (14 . Det er dog ikke lykke-­des at finde ud af, hvordan de er i familie. Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 19


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐4) Nielsine Larsen * 17-­‐07-­‐1859 Ferslev, Fleskum, Ålborg † 14-­‐01-­‐1886 Ferslev, Fleskum, Ålborg 1-­‐5) Ane Larsen * 15-­‐09-­‐1863 Ferslev, Fleskum, Ålborg † 06-­‐07-­‐1892 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg døde 26 år gammel -­‐ ugift døde 28 år gammel -­‐ ugift 1-­‐6) mejerist, gårdmand og skatterådsformand Andrea Larsen Lundsgaard gift med Kristen Pedersen Thomsen * 10-­‐05-­‐1866 20-­‐09-­‐1889 * 12-­‐03-­‐1862 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Øster Uttrup, Fleskum, Ålborg † 17-­‐02-­‐1903 † 01-­‐07-­‐1927 Gultentorp, Nøvling, Fleskum, Ålborg Villa Elmely, Gug, Sønder Tranders, Fleskum, Ålborg Begravet på Nøvling kirkegård Deres børn: 1) Laust Lundsgaard Thomsen 2) Anna Thomsen 3) Karen Nielsine Thomsen 4) Elna Mathilde Thomsen (døde som ung) 5) Petra Elisabeth Thomsen (døde som ung) 6) Jens Kristian Thomsen (død som lille) 7) Drengebarn (dødfødt) 8) Kristen Lundsgaard Thomsen (tvilling) 9) Andrea Kristine Thomsen (tvilling) Efter 1-­‐6) Andrea Larsen Lundsgaard’s død giftede Kristen Pedersen Thomsen sig igen med Johanne Pedersen, og de bosatte i Gug, Sønder Tranders, Fleskum, Ålborg. Ingen kendte fællesbørn. Niels Carl Hoff's gård i Øster Uttrup, hvor Kristen Pedersen Thomsen tjente, da han var 17 år – se folketællingen 1880 18Niels Carl Hoff findes i eftertavlen for Personbeskrivelsen om 107, Hansine Kristine Nicoline Hoff 19Andrea’s og Christen’s gravsten på Nøvling kirkegård og den lille sten – Et sidste farve, til datteren Elna Thomsen 17Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 20


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieOldebørn Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s børnebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s børn: 1-­‐1-­‐1) Karen Lundsgaard * 09-­‐11-­‐1887 Ferslev, Fleskum, Ålborg † 31-­‐05-­‐1912 Ferslev, Fleskum, Ålborg døde 11 år gammel 1-­‐1-­‐2) gårdejer Laust Lundsgaard gift med Severine Marie Rasmussen * 10-­‐04-­‐1889 30-­‐11-­‐1911 * 03-­‐08-­‐1889 Ferslev, Fleskum, Voerladegaard Kirke Møldrup Mark, Voerladegaard, Ålborg Tyrsting, Skanderborg † 16-­‐03-­‐1962 † 04-­‐05-­‐1964 Amtssygehuset, Ansgar, Ålborg Amtssygehuset, Ansgar, Ålborg Begravet i Ferslev Kirkegård Begravet i Ferslev Kirkegård Deres børn: 1) Kresten Lundsgaard 2) Sigrid Marie Lundsgaard Laust Lundsgaard’s og Severine Marie Rasmussen’s gravsten på Ferslev Kirkegård 171-­‐1-­‐3) Else Lundsgaard * 24-­‐09-­‐1890 Ferslev, Fleskum, Ålborg † 06-­‐08-­‐1908 Ferslev, Fleskum, Ålborg døde 17 ½ år gammel 1-­‐1-­‐4) møller og gårdejer Nielsine Lundsgaard gift med Alfred Peder Knudsen Henriksen * 19-­‐04-­‐1892 25-­‐05-­‐1917 * 17-­‐11-­‐1889 Ferslev, Fleskum, Ålborg Gunderup Kirke Gistrup, Nøvling, Fleskum, Ålborg † 1980 † 1989 Gunderup, Fleskum, Ålborg Gunderup, Fleskum, Ålborg Deres Børn: 1) Niels Christian Lundsgaard Henriksen Nielsine og Peder Henriksen’s gravsten på Gunderup kirkegård 17Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 21


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐1-­‐5) gårdejer Ane Kathrine Henriette Lundsgaard gift med Christen Otte * 06-­‐09-­‐1893 31-­‐01-­‐1916 * 21-­‐11-­‐1891 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Støvring, Buderup, Hornum, Ålborg † 21-­‐09-­‐1970 † 11-­‐12-­‐1966 Ellidshøj, Hornum, Ålborg Ellidshøj, Hornum, Ålborg Deres børn: 1) Karl Lundsgaard Otte 2) Børge Lundsgaard Otte 3) Ella Lundsgaard Otte Bemærkning i Ferslev kirkebog 3 Christen Otte’s og Ane Lundsgaard’s gravsten på Ellidshøj kirkegård 171-­‐1-­‐6) gårdejer Peder Knudsen Lundsgaard gift med Mette Kirstine Petrea Poulsen * 24-­‐10-­‐1897 * 08-­‐05-­‐1896 Ferslev, Fleskum, Ålborg Støvring, Buderup, Hornum, Ålborg † 17-­‐04-­‐1939 † 1976 Amtssygehuset, Ansgar, Ålborg Ferslev, Fleskum, Ålborg Begravet i Ferslev Kirkegård Deres børn: 1) Unavngiven drengebarn (død før dåb) 2) Christen Knudsen Lundsgaard 3) Ingrid Marie Lundsgaard 4) Else Lundsgaard Peder og Mette Petrea Lundsgaard’s gravsten på Ferslev Kirkegård 171-­‐1-­‐7) Carl Lundsgaard * 20-­‐11-­‐1900 Ferslev, Fleskum, Ålborg † 31-­‐05-­‐1912 Ferslev, Fleskum, Ålborg døde 11 ½ gammel Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 22


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieNiels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s børnebørn 1-­‐3) Maren Larsen Lundsgaard’s og Niels Frederiksen’s børn: 1-­‐3-­‐1) invaliderentenyder Karen Frederiksen * 18-­‐07-­‐1882 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg † 13-­‐06-­‐1939 Vejgaard, Fleskum, Ålborg Begravet i Ferslev Kirkegård ugift Karen Frederiksen’s gravsten på Ferslev Kirkegård 17 . Fødselsdatoen på stenen er ikke korrekt, hun blev født den 18-­‐07-­‐1882 ifølge kirkebogen. 1-­‐3-­‐2) gårdejer Sine Lundsgaard Frederiksen gift med Marinus Kristoffersen * 14-­‐09-­‐1886 31-­‐01-­‐1908 * 08-­‐02-­‐1882 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Volsted, Fleskum, Ålborg † 04-­‐02-­‐1950 † 1973 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev, Fleskum, Ålborg Deres børn: 1) Maren Lundsgaard Kristoffersen 2) Karen Elisabeth Lundsgaard Kristoffersen 3) Thyra Marie Lundsgaard Kristoffersen 4) Edith Karoline Lundsgaard Kristoffersen Sine’s og Marinus’ gravsten på Ferslev Kirkegård 17 Vort Sogns Historie 201-­‐3-­‐3) Else Marie Frederiksen * 15-­‐05-­‐1890 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg † 01-­‐09-­‐1894 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg døde 4 år gammel Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 23


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐3-­‐4) Laust Lundsgaard Frederiksen * 30-­‐06-­‐1892 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg † 28-­‐02-­‐1959 Epileptikerhjemmet Attruphøj, Hammer, Ålborg Begravet i Ferslev Kirkegård ugift Laust Lundgaard Frederiksen’s gravsten på Ferslev Kirkegård 171-­‐3-­‐5) husmand og arbejdsmand Marinus Frederiksen gift med Agnes Mortensen *21-­‐02-­‐1894 20-­‐11-­‐1920 * 02-­‐02-­‐1900 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Haverslev, Års, Ålborg † 22-­‐07-­‐1977 † 25-­‐02-­‐1979 Ålborg Sygehus Ålborg Begravet på Alborg Alm. Kirkegård Begravet på Ålborg Alm. Kirkegård Deres børn: 1) Svend Erik Frederiksen 2) Niels Frederiksen 3) Britha Marie Frederiksen 4) Aase Lisbeth Frederiksen (død som lille) 5) Aase Lisbeth Frederiksen 6) Jørn Vestergaard Frederiksen 7) Rudolf Frederiksen 1-­‐3-­‐6) husmand Jens Peter Frederiksen gift med Agna Marie Clausen * 29-­‐08-­‐1897 19-­‐11-­‐1921 * 19-­‐11-­‐1900 Pederstrup, Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Mjels, Ferslev, Fleskum, Ålborg † 1984 † 1977 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev, Fleskum, Ålborg Deres børn: 1) Ebba Frederiksen 2) Merry Frederiksen 3) Doris Frederiksen Jens Peder Frederiksen’s og Agna Marie Clausen’s gravsten på Ferslev Kirkegård 17Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 24


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieNiels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s børnebørn 1-­‐6) Andrea Larsen Lundsgaard’s og Kristen Pedersen Thomsen’s børn: 1-­‐6-­‐1) vognmand lærerinde Laust Lundsgaard Thomsen gift med Helga Magdalene Elisabeth Jensen * 07-­‐06-­‐1891 13-­‐01-­‐1929 * 14-­‐08-­‐1892 Ø. Uttrup, Nr. Tranders, Fleskum, Ålborg Trinitatis Kirke Trinitatis Sogn, Fredericia, Elbo, Vejle † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt 1-­‐6-­‐2) Anna Thomsen * 06-­‐10-­‐1892 Nøvling, Fleskum, Ålborg † Ukendt yderligere data ukendt 1-­‐6-­‐3) murersvend Karen Nielsine Thomsen gift med Jørgen Jørgensen * 03-­‐04-­‐1894 * Nøvling, Fleskum, Ålborg Ukendt † 02-­‐08-­‐1964 † før 1964 Viborg Domsogn, Viborg Viborg Begravet på Nøvling Kirkegård (se gravsten under nr. 1-­‐6-­‐9) Deres børn: 1) Ukendt 1-­‐6-­‐4) Elna Mathilde Thomsen døde 27 år gammel * 02-­‐08-­‐1895 evnesvag Nøvling, Fleskum, Ålborg † 10-­‐02-­‐1922 Åndssvageanstalten Vodskov, Hammer, Kær, Ålborg 1-­‐6-­‐5) Petra Elisabeth Thomsen * 25-­‐04-­‐1897 Nøvling, Fleskum, Ålborg † 15-­‐05-­‐1913 Ålborg Sygehus, Ålborg 1-­‐6-­‐6) Jens Kristian Thomsen * 13-­‐09-­‐1899 Gultentorp, Nøvling, Fleskum, Ålborg † 25-­‐04-­‐1900 Gultentorp, Nøvling, Fleskum, Ålborg 1-­‐6-­‐7) Drengebarn * 06-­‐12-­‐1900 Gultentorp, Nøvling, Fleskum, Ålborg † 06-­‐12-­‐1900 Gultentorp, Nøvling, Fleskum, Ålborg døde 16 år gammel døde 7 mdr. gammel dødfødt Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 25


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐6-­‐8) tvilling til nr. 9 – gårdejer husassistent Kristen Lundsgaard Thomsen gift med Sigrid Johanne Kristensen * 10-­‐02-­‐1903 17-­‐05-­‐1931 * 30-­‐09-­‐1905 Gultentorp, Nøvling, Fleskum, Ålborg Nøvling Kirke Visse, Nøvling, Fleskum, Ålborg † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt 1-­‐6-­‐9) tvilling til nr. 8 Andrea Kristine Thomsen * 10-­‐02-­‐1903 Gultentorp, Nøvling, Fleskum, Ålborg † 19-­‐09-­‐1972 Nøvling, Fleskum, Ålborg ugift Karen Jørgensen’s og Andrea Thomsen’s gravsten på Nøvling kirkegård 17Fortsættes næste side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 26


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieTipoldebørn Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tipoldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s oldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s børnebørn 1-­‐1-­‐2) Laust Lundsgaard’s og Severine Marie Rasmussen’s børn: 1-­‐1-­‐2-­‐1) forvalter Kresten Lundsgaard gift med Edith Johanne Larsen * 01-­‐12-­‐1912 01-­‐12-­‐1943 * 26-­‐12-­‐1911 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Storvorde, Fleskum, Ålborg † 27-­‐11-­‐1981 † 05-­‐07-­‐2005 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev, Fleskum, Ålborg Deres børn: 1) Else Marie Lundsgaard 2) Laust Lundsgaard Kresten Lundsgaard’s og Edit Johanne Larsen’s gravsten på Ferslev Kirkegård 171-­‐1-­‐2-­‐2) manufakturhandler Sigrid Marie Lundsgaard gift med Jens Støve Clemmensen * 06-­‐08-­‐1914 05-­‐01-­‐1937 * 05-­‐01-­‐1912 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Frederikshavn, Horns, Hjørring † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Carl Lundsgaard Clemmensen 2) Anna Lundsgaard Clemmensen 3) Holger Lundsgaard Clemensen Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tipoldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s oldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s børnebørn 1-­‐1-­‐4) Nielsine Lundsgaard’s og Alfred Peder Knudsen Henriksen’s børn: 1-­‐1-­‐4-­‐1) Niels Christian Lundsgaard Henriksen * 24-­‐06-­‐1923 Gistrup, Nøvling, Fleskum, Ålborg † 10-­‐04-­‐1998 Gunderup, Fleskum, Ålborg ugift Niels Christian Lundsgaard Henriksen’s gravsten på Gunderup Kirkegård 17Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 27


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieNiels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tipoldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s oldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s børnebørn 1-­‐1-­‐5) Ane Kathrine Henriette Lundsgaard’s og Christen Otte’s børn: 1-­‐1-­‐5-­‐1) Karl Lundsgaard Otte gift med Nanny Irene Jensen * 07-­‐07-­‐1918 * Bonderup, Ellidshøj, Hornum, Ålborg Ukendt † 15-­‐03-­‐2005 † Ukendt Ukendt Børn: 1) Ukendt Otte 1-­‐1-­‐5-­‐2) Børge Lundsgaard Otte gift med Else Dahl Hæsum * 30-­‐09-­‐1924 * ??-­‐05-­‐1927 Bonderup, Ellidshøj, Hornum, Ålborg Ukendt † 31-­‐03-­‐1985 † Suldrup, Hornum, Ålborg Ukendt Børn: 1) Ukendt Otte 2)1-­‐1-­‐5-­‐3) Ella Lundsgaard Otte * 08-­‐11-­‐1926 Bonderup, Ellidshøj, Hornum, Ålborg † Ukendt Børge Lundsgaard Otte’s gravsten på Suldrup Kirkegård 17yderligere data ukendt Else Otte’s 85 år fødselsdag Fra You Tube Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tipoldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s oldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s børnebørn 1-­‐1-­‐6) Peder Knudsen Lundsgaard’s og Mette Kirstine Petra Poulsen’s børn: 1-­‐1-­‐6-­‐1) Unavngiven drengebarn * 08-­‐10-­‐1920 Ferslev, Fleskum, Ålborg † 07-­‐11-­‐1920 Ferslev, Fleskum, Ålborg død før dåb 1 mdr. gammel Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 28


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐1-­‐6-­‐2) Christen Knudsen Lundsgaard * 01-­‐01-­‐1922 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt yderligere data ukendt 1-­‐1-­‐6-­‐3) gårdejer Ingrid Marie Lundsgaard gift med Aage Rindsig * 02-­‐07-­‐1925 12-­‐12-­‐1959 * 12-­‐03-­‐1919 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Sønderholm, Hornum, Ålborg † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt Aage og Ingrid Marie Lundsgaard Rindsig’s gravsten på Ferslev kirkegård 171-­‐1-­‐6-­‐4) Else Lundsgaard * 22-­‐09-­‐1927 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt yderligere data ukendt Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tipoldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s oldebørn 1-­‐3) Maren Larsen Lundsgaard’s og Niels Frederiksen’s børnebørn 1-­‐3-­‐2) Sine Lundsgaard Frederiksen’s og Marius Kristoffersen’s børn: 1-­‐3-­‐2-­‐1) Maren Lundsgaard Kristoffersen gift med Peter Cilius Poulsen * 22-­‐09-­‐1910 12-­‐01-­‐1934 * 09-­‐07-­‐1906 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Svenstrup, Hornum, Ålborg † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt 1-­‐3-­‐2-­‐2) Karen Elisabeth Lundsgaard Kristoffersen * 30-­‐05-­‐1913 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt yderligere data ukendt Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 29


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐3-­‐2-­‐3) arbejdsmand Thyra Marie Lundsgaard Kristoffersen gift med Axel Børge Andreasen * 14-­‐07-­‐1915 27-­‐12-­‐1942 * 05-­‐12-­‐1917 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Nørre Sundby, Kær, Ålborg † 1978 † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Pige Andreasen 2) Pige Andreasen 1-­‐3-­‐2-­‐4) arbejdsmand Edith Karoline Lundsgaard Kristoffersen gift med Herold Egon Pedersen * 18-­‐06-­‐1919 19-­‐04-­‐1942 * 22-­‐11-­‐1918 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Skørping, Hellum, Ålborg † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt 2) Ukendt Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tipoldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s oldebørn 1-­‐3) Maren Larsen Lundsgaard’s og Niels Frederiksen’s børnebørn 1-­‐3-­‐5) Marinus Frederiksen’s og Agnes Mortensen’s børn: 1-­‐3-­‐5-­‐1) Svend Erik Frederiksen * 21-­‐01-­‐1921 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt 1-­‐3-­‐5-­‐2) Niels Frederiksen * 28-­‐12-­‐1922 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt 1-­‐3-­‐5-­‐3) Britha Marie Frederiksen * 07-­‐03-­‐1926 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt 1-­‐3-­‐5-­‐4) Aase Lisbeth Frederiksen * 15-­‐01-­‐1928 Ferslev, Fleskum, Ålborg † 24-­‐04-­‐1928 Ferslev, Fleskum, Ålborg yderligere data ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt døde 3 mdr. gammel Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 30


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐3-­‐5-­‐5) eternitarbejder og invalidepensionist Aase Lisbeth Frederiksen gift med Erling Poul Kristensen * 10-­‐10-­‐1929 * 1925 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ukendt † 22-­‐12-­‐1968 † 1990 Amtssygehus, Ansgar, Fleskum, Ålborg Nøvling, Fleskum, Ålborg Begravet på Nøvling kirkegård Deres børn: 1) Ukendt Aase og Erling Kristensen’s gravsten på Nøvling kirkegård 171-­‐3-­‐5-­‐6) Jørn Vestergaard Frederiksen * 06-­‐05-­‐1932 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt 1-­‐3-­‐5-­‐6) Rudolf Frederiksen * 15-­‐07-­‐1937 Svenstrup, Hornum, Ålborg † Ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tipoldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s oldebørn 1-­‐3) Maren Larsen Lundsgaard’s og Niels Frederiksen’s børnebørn 1-­‐3-­‐6) Jens Peter Frederiksen’s og Agna Marie Clausen’s børn: 1-­‐3-­‐6-­‐1) statshusmand Ebba Frederiksen gift med Peder Simonsen Markusen * 16-­‐03-­‐1922 16-­‐03-­‐1943 * 17-­‐03-­‐1915 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Lundby, Slet, Ålborg † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt 2) Ukendt Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 31


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐3-­‐6-­‐2) gårdbestyrer Merry Frederiksen gift med Gunnar Østergaard Rytter * 20-­‐01-­‐1924 19-­‐11-­‐1951 * 19-­‐04-­‐1924 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Ferslev, Fleskum, Ålborg † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Jens Anton Rytter 2) Per Rytter 1-­‐3-­‐6-­‐3) postbud Doris Frederiksen gift med Svend Aage Skipper * 23-­‐09-­‐1926 11-­‐01-­‐1947 * 18-­‐10-­‐1918 Ferslev, Fleskum, Ålborg Ferslev Kirke Nørager, Sønder Hald, Randers † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) Ukendt Fortsættes næste side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 32


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieTip2-­‐oldebørn Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tip1-­‐oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s tipoldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s oldebørn 1-­‐1-­‐2) Laust Lundsgaard’s og Severine Marie Rasmussen’s børnebørn 1-­‐1-­‐2-­‐1) Kresten Lundsgaard’s og Edith Johanne Larsen’s børn: 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1) revisor Else Marie Lundsgaard gift med Bent Launa * 10-­‐10-­‐1944 * Ferslev, Fleskum, Ålborg Ukendt † † Ukendt Ukendt Deres børn: 1) René Launa 2) Heinz Launa 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2) gårdejer social worker Laust Lundsgaard 1. ægteskab Jette Ennegaard Fredberg * 16-­‐02-­‐1947 * ??-­‐07-­‐1947 Ferslev, Fleskum, Ålborg skilt Ukendt † † Ukendt Ukendt Bor i London Børn: 1) Charlotte Lundsgaard 2) Nicolai Lundsgaard 3) Joachim Lundsgaard 2. ægteskab Kirsten Ukendt 2000 * 09-­‐11-­‐???? Ukendt † Ukendt Laust Lundsgaard Jette Ennegaard Fredberg Kirsten med Malik Foto fra Facebook 23Fortsætte næste side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 33


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieNiels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tip2-­‐oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s tipoldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s oldebørn 1-­‐1-­‐2) Laust Lundsgaard’s og Severine Marie Rasmussen’s børnebørn 1-­‐1-­‐2-­‐2) Sigrid Marie Lundsgaard’s og Jens Støve Clemmensen’s børn: 1-­‐1-­‐2-­‐2-­‐1) Carl Lundsgaard Clemmensen * 07-­‐11-­‐1941 Fødeklinikken, Østergade 12, Nørre Sundby, Kær, Ålborg † Ukendt 1-­‐1-­‐2-­‐2-­‐2) Anna Lundsgaard Clemmensen * 21-­‐09-­‐1944 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt 1-­‐1-­‐2-­‐2-­‐3) Holger Lundsgaard Clemmensen * 30-­‐11-­‐1950 Frederikshavn, Horns, Hjørring † Ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tip2-­‐oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s tipoldebørn 1-­‐3) Maren Larsen Lundsgaard’s og Niels Frederiksen’s oldebørn 1-­‐3-­‐6) Jens Peter Frederiksen’s og Agna Marie Clausen’s børnebørn 1-­‐3-­‐6-­‐2) Merry Frederiksen’s og Gunnar Østergaard Rytter’s børn: 1-­‐3-­‐6-­‐2-­‐1) Jens Anton Rytter * 29-­‐05-­‐1952 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt 1-­‐3-­‐6-­‐2-­‐2) Per Rytter * 18-­‐04-­‐1957 Ferslev, Fleskum, Ålborg † Ukendt yderligere data ukendt yderligere data ukendt Fortsættes næste side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 34


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieTip3-­‐oldebørn Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tip3-­‐oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s tip2-­‐oldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s tipoldebørn 1-­‐1-­‐2) Laust Lundsgaard’s og Severine Marie Rasmussen’s oldebørn 1-­‐1-­‐2-­‐1) Kresten Lundsgaard’s og Edith Johanne Larsen’s børnebørn 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1) Else Marie Lundsgaard’s og Bent Launa’s børn: 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐1) Rene Launa * Ukendt † Ukendt yderligere data ukendt 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2) økonomichef Heinz Launa gift med Henriette Catrine Ukendt * 01-­‐01-­‐1980 22-­‐03-­‐2010 * Ukendt årsdag 04-­‐08-­‐1997 Ukendt † † Ukendt Ukendt Børn: 1) Nicolai Launa 2) Alexander Launa 3) Oliver Launa Fra Linked-­‐In 25Fortsættes næste side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 35


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieNiels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tip3-­‐oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s tip2-­‐oldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s tipoldebørn 1-­‐1-­‐2) Laust Lundsgaard’s og Severine Marie Rasmussen’s oldebørn 1-­‐1-­‐2-­‐1) Kresten Lundsgaard’s og Edith Johanne Larsen’s børnebørn 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2) Laust Lundsgaard’s og Jette Ennegaard Fredberg’s børn: 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2-­‐1) marketing koordinator Charlotte Lundsgaard gift med Ukendt * * Ukendt Ukendt † † Ukendt Ukendt Børn: 1) Jakob Ukendt 2) Ukendt 3) Ukendt 4) Ukendt Charlotte og mand Fotoer fra Facebook 23Charlotte med familie Fortsættes næste side Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 36


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2-­‐2) direktør ekspedient Nicolai Lundsgaard gift med Marlene Vinther Larsen * * 1982 Ukendt Ukendt † † Ukendt Ukendt Børn: 1) Ukendt Foto fra Facebook 23 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐2-­‐3) skorstensfejer selvstændig -­‐ hundecenter Joachim Lundsgaard gift med Maiken Guldhammer Johannesen * 22-­‐05-­‐2010 * Ukendt Vadum Kirke Ukendt † † Ukendt Ukendt Joachim Lundsgaard sammen med sin mor Foto fra Facebook 23Foto fra Østhimmerlandsk Folkeblad, e-­‐page, 18-­‐05-­‐2010 21 Foto fra www.kennelguldlund 22Foto fra www.kennelguldlund.dk 22 Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 37


Jens Nielsen (58)SlægtshistorieTip4-­‐oldebørn Niels Rasmussen’s og Maren Christensdatter’s tip4-­‐oldebørn 1) Karen Nielsen’s og Laurits Andersen Lundsgaard’s tip3-­‐oldebørn 1-­‐1) Christen Larsen Lundsgaard’s og Marie Pedersen’s tip2-­‐oldebørn 1-­‐1-­‐2) Laust Lundsgaard’s og Severine Marie Rasmussen’s tipoldebørn 1-­‐1-­‐2-­‐1) Kresten Lundsgaard’s og Edith Johanne Larsen’s oldebørn 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1) Else Marie Lundsgaard’s og Bent Launa’s børnebørn 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2 Heinz Launa’s og Ukendt’s børn: 1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2-­‐1) Nicolai Launa * 12-­‐07-­‐1998 Gistrup, Ålborg, Nordjylland † Ukendt yderligere data ukendt Nicolai, 2013 – Foto www.fik.dk 241-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2-­‐2) Alexander Launa * 08-­‐08-­‐2002 Ukendt † Ukendt yderligere data ukendt Alexander, 2013 – Foto fra Facebook 23Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 38


Jens Nielsen (58)Slægtshistorie1-­‐1-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2-­‐3) Oliver Launa * Ukendt † Ukendt yderligere data ukendt Oliver – Foto fra Facebook 23Leif ChristensenRedigeret 10-06-2013side 39

More magazines by this user
Similar magazines