10.07.2015 Views

Sproggrupper Skovhuset, Krathusvej 7, Risskov Praktiske ...

Sproggrupper Skovhuset, Krathusvej 7, Risskov Praktiske ...

Sproggrupper Skovhuset, Krathusvej 7, Risskov Praktiske ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sproggrupper</strong><strong>Skovhuset</strong>,<strong>Krathusvej</strong> 7, <strong>Risskov</strong><strong>Praktiske</strong> oplysningertil forældreTaleinstituttet


En sproggruppe består normalt af seks børn mellem 4 og 7 årmed svære tale/sprogvanskeligheder.Vi bor i et stort og smukt, gammelt hus, hvor børnene bliverundervist en eller to dage om ugen fra kl. 9-13. Foruden grupperumhar vi gymnastiksal og køkken, en stor have med legeplads og 2minutters gang til skov og strand.I hver sproggruppe er der 2 talepædagoger til at undervisebørnene. Der er desuden tilknyttet pædagogmedhjælper,psykolog, fysioterapeut, socialrådgiver og sekretær. Til børn medsærlige behov er der mulighed for at inddrage børneneurolog ogbørnepsykiater til uddybende undersøgelse og udredning. Børnenehentes og bringes i taxa efter aftale med jer. Transporten betalesaf kommunen.Børnene skal medbringe madpakke, men får tilbudt mælk, saft ogfrugt her.Til de børn, hvis sprogvanskeligheder ikke er fuldt belyst, tilbyder viet observationsophold. Formålet med dette er, at man i løbet af enkort periode får undersøgt og klarlagt barnets primære problem.Herefter tager vi i fællesskab stilling til den undervisning og/eller behandling, der er mest hensigtsmæssig for barnets videreudvikling.I praksis kan samarbejdet udtrykke sig på følgende måder:• Åbent Hus på Taleinstituttet før start• besøg hjemme hos jer af socialrådgiver• besøg i hjem og børnehave af den talepædagog, som skalundervise jeres barn• tilbud om samtaler med de forskellige fagpersoner• forældremøde i gruppen• kursus for pædagogerne og regelmæssig vejledning• konference eller anden form for møde efter behov samt iforbindelse med afslutning af undervisningsforløb• netværksmøder• forældrekurser• besøg i gruppen af forældre og pædagoger.Og sidst men ikke mindst• daglig forbindelse gennem barnets kommunikationsbog.Vi er altid parate til at tale med jer. Hvis I har spørgsmål og tvivl, erTaleinstituttets telefonnr.:89 38 30 00Vi håber at få et godt samarbejde med jer om at støtte jeres barnssproglige udvikling.SmåbørnsafdelingenVi lægger stor vægt på samarbejde, først og fremmest medde vigtigste personer i børnenes liv, nemlig jer forældre,pædagogerne i børnehaverne og Pædagogisk/PsykologiskRådgivning, som har henvist børnene til os efter aftale med jer.


Taleinstituttet er en kompetenceinstitution under RegionMidtjylland, som tilbyder udredning, rådgivning, vejledning,behandling og undervisning af børn, unge og voksne med tale-,sprog-, læse-, og kommunikationsproblemer samt personer medlæbe-ganespalte.Alle kan henvende sig direkte til:TaleinstituttetTlf. 8938 3000ti@ti.aaa.dkwww.ti-midt.dkfor yderligere oplysninger.TaleinstituttetTjørnevej 6DK-8240 <strong>Risskov</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!